Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, yksikön päällikkö, työavain KYMP-03-71-21

HEL 2021-014617
More recent handlings
§ 2

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asukas- ja yrityspalvelujen alueiden käyttö ja -valvonta -yksikön päällikön viran täyttäminen

Asukas- ja yrityspalvelupäällikkö

Päätös

Asukas- ja yrityspalvelupäällikkö valitsi alueiden käyttö ja -valvonta -yksikön päällikön määräaikaiseen virkaan (054760) ajalle 1.2.-31.8.2022 ********** 4 923,22 euron tehtäväkohtaisella palkalla.

Virkaan valitun ei tarvitse esittää selvitystä terveydentilastaan, sillä hän on kaupungin palveluksessa ja on jo aiemmin esittänyt ko. selvityksen.

Virkaan kuuluu neljän kuukauden (4 kk) koeaika.

Päätöksen perustelut

Virka tuli avoimeksi, kun yksikön päällikkö haki virkavapaata virasta ajalle 1.1.-31.8.2022.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 12.11.-3.12.2021. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palvelujen sivuilla, LinkedInissä ja Duunitorilla.

Yksikön päällikön tehtävänä on johtaa alueidenkäyttö ja -valvonta -yksikköä, jonka tehtävät liittyvät monipuolisesti kaupunkitilan lyhytaikaisen tai pienimuotoisen käyttämisen viranomaistehtäviin. Yksikkö vastaanottaa kadulla tehtävien töiden ilmoitukset, vuokraa yleisten alueiden terassipaikat, tekee sijoitussopimuksia ja johtotietokartoituksia, hyväksyy suunnitelmat tilapäisistä liikennejärjestelyistä sekä vuokraa kioskipaikkoja ja mainospaikkoja. Se valvoo myös käsittelemiensä ilmoitusten ja sopimusten noudattamista sekä kadun kunnossapitovelvoitteiden toteutumista ja luvatonta maankäyttöä. Yksikön 40 työntekijää työskentelevät kolmessa tiimissä: katutyö- ja sijaintipalvelut, tapahtumat ja maanvuokraus sekä alueidenvalvonta.

Yksikön päällikkö toimii tiimipäälliköiden esihenkilönä ja on asukas- ja yrityspalvelujen ohjausryhmän jäsen. Hän tekee paljon yhteistyötä kaupungin organisaation sisällä ja asuntoalan toimijoiden kanssa sekä kehittää palveluja ja prosesseja asiakaslähtöisesti, digitalisaation tukemana.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä kielitaitovaatimuksena suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Muodollisten kelpoisuusehtojen lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että tehtävässä edellytetään aiemman työn ja/tai opintojen kautta hankittua tuntemusta, joka liittyy alueiden käyttö ja -valvonta -yksikön tehtäväalueisiin sekä kokemusta esihenkilötehtävistä. Eduksi luetaan kokemus hallinnollisista- tai viranomaistehtävistä, muutosjohtamisesta sekä digitalisaatiota hyödyntävistä kehittämishankkeista sekä sujuva englannin kielen taito. Hakuilmoituksessa todettiin lisäksi, että tehtävässä tarvitaan erinomaisia vuorovaikutustaitoja, asiakaslähtöistä johtamistapaa, valmentavan johtamisen linjakasta ja kannustavaa toimintatapaa sekä innostavaa palveluprosessien kehittämistä.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Määräaikaan mennessä virkaa haki kahdeksan henkilöä, joista kaksi hakijaa ei täyttänyt kelpoisuusehtoja. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakemusten perusteella laadittu yhteenveto on liitteenä 2. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessa antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin ********** joilla arvioitiin olevan edellä mainittujen kriteerien mukaan täytettävänä olevan viran kannalta riittävää aiempaa työn ja/tai opintojen kautta hankittua tuntemusta, joka liittyy alueiden käyttö ja valvonta -yksikön tehtäväalueisiin, kokemusta esihenkilötehtävistä sekä hakemuksen kautta esiintuotuja edellytyksiä ja kiinnostusta asiakaslähtöisten kehittämishankkeiden edistämiseen. Hakijoita haastattelivat asukas- ja yrityspalvelupäällikkö Mirka Saarholma, yksikön päällikkö Antti Mäkinen ja HR-asiantuntija Susanna Laakkonen ajalla 9.-10.12.2021.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Kaikilla neljällä haastatellulla oli aiemman työn ja/tai opintojen kautta hankittua tuntemusta, joka liittyy alueiden käyttö ja valvonta -yksikön tehtäväalueisiin sekä riittävää kokemusta esihenkilötehtävistä. Lisäksi heiltä kaikilta löytyi myös kokemusta hallinnollisista- tai viranomaistehtävistä, asiakaslähtöisten kehittämishankkeiden edistämisestä sekä muutosjohtamisesta. Ruotsin ja englannin kielen taidon arvion hakijat ovat esittäneet hakemuksessa, kielitaitoa ei arvioitu haastattelutilanteissa.

Ensimmäisen haastattelukierroksen perusteella henkilöarviointeihin kutsuttiin ********** Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy ajalla 14.-17.12.2021.

Toiseen haastatteluun ajalla 20.12.2021-4.1.2021 kutsuttiin kaikki kolme henkilöarviointiin osallistunutta hakijaa. Heitä haastattelivat asiakkuusjohtaja Mari Randell ja asukas- ja yrityspalvelupäällikkö Mirka Saarholma. ********** ilmoitti toisen haastattelukierroksen jälkeen jättäytyvänsä pois yksikön päällikön hausta.

Perustelut valintaesitykselle

Yksikön päällikön tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Hänen tehtävänä on johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito.

Hän johtaa alueidenkäyttö ja -valvonta -yksikköä, jonka tehtävät liittyvät monipuolisesti kaupunkitilan lyhytaikaisen tai pienimuotoisen käyttämisen viranomaistehtäviin. Yksikkö vastaanottaa kadulla tehtävien töiden ilmoitukset, vuokraa yleisten alueiden terassipaikat, tekee sijoitussopimuksia ja johtotietokartoituksia, hyväksyy suunnitelmat tilapäisistä liikennejärjestelyistä sekä vuokraa kioskipaikkoja ja mainospaikkoja. Se valvoo myös käsittelemiensä ilmoitusten ja sopimusten noudattamista sekä kadun kunnossapitovelvoitteiden toteutumista ja luvatonta maankäyttöä. Yksikön 40 työntekijää työskentelevät kolmessa tiimissä: katutyö- ja sijaintipalvelut, tapahtumat ja maanvuokraus sekä alueidenvalvonta.

Yksikön päällikkö toimii tiimipäälliköiden esihenkilönä ja on asukas- ja yrityspalvelujen ohjausryhmän jäsen. Hän tekee paljon yhteistyötä kaupungin organisaation sisällä ja asuntoalan toimijoiden kanssa sekä kehittää palveluja ja prosesseja asiakaslähtöisesti, digitalisaation tukemana.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä kielitaitovaatimuksena suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Muodollisten kelpoisuusehtojen lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että tehtävässä edellytetään aiemman työn ja/tai opintojen kautta hankittua tuntemusta, joka liittyy alueiden käyttö ja valvonta -yksikön tehtäväalueisiin sekä kokemusta esihenkilötehtävistä. Eduksi luetaan kokemus hallinnollisista- tai viranomaistehtävistä, muutosjohtamisesta sekä digitalisaatiota hyödyntävistä kehittämishankkeista sekä sujuva englannin kielen taito. Hakuilmoituksessa todettiin lisäksi, että tehtävässä tarvitaan erinomaisia vuorovaikutustaitoja, asiakaslähtöistä johtamistapaa, valmentavan johtamisen linjakasta ja kannustavaa toimintatapaa sekä innostavaa palveluprosessien kehittämistä.

Lopullinen valinta tehtiin ********** välillä.

**********

**********

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointiin perustuvan kokonaisarvioinnin perusteella asukas- ja yrityspalvelupäällikkö katsoo, että ********** on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja virkaan kuuluvia tehtäviä. Hänen valintaansa puoltavat rekrytointiprosessin aikana esiin tullut kokonaisvaltainen näkemys ja motivaatio yksikön päällikön määräaikaiseen tehtävään liittyen, monipuoliset toiminnan kehittämisen valmiudet ja tuntemus yksikön päällikön tehtävistä.

This decision was published on 14.01.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Mirka Saarholma, asukas- ja yrityspalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 15284

mirka.saarholma@hel.fi

Decisionmaker

Mirka Saarholma
asukas- ja yrityspalvelupäällikkö

Attachments

1. Hakijaluettelo, KYMP-03-71-21, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu
2. Hakijayhteenveto, KYMP-03-71-21, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.