Tonttivaraus, tontti 20836/3, Länsisatama, Jätkäsaari, Royal Areena Oy

HEL 2021-014621
More recent handlings
Case 4. / 7 §

Varauksen jatkaminen Royal Center -hankkeen jatkosuunnittelua varten (Länsisatama, Jätkäsaari, tontti 20836/3)

Economic Development Sub-committee

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto jatkoi Helsingin kaupungin 20. kaupunginosassa sijaitsevan tontin 20836/3 varausta Royal Areena Oy:lle (Y-tunnus 2855683-6) seuraavasti:

- varausalueena on asemakaavan nro 12655 mukainen tontti 20836/3 (KL-1, 8 631 m², rakennusoikeus 33 300 k-m²),
- varaus on voimassa 31.12.2025 saakka ja
- varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteiden 1 ja 2 mukaisia erityisiä sekä soveltuvin osin yleisiä ja alueellisia varausehtoja.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Royal Areena Oy on pyytänyt jatkamaan 31.12.2023 päättynyttä varausta tontin 20836/3 osalta Royal Center -nimiseen hankkeeseen kuuluvan monitoimiareenan sekä hotelli- ja toimistorakennuksen jatkosuunnittelua varten.

Aiemmat varaukset

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti 27.11.2017, 17 § varata Royal Areena Oy:lle noin 20 000 m²:n suuruisen alueen Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) asemakaavaluonnoksen (3.6.2014) mukaisista, Ahdinaltaan ympäristöön suunnitelluista kortteleista liikunta- ja kylpylähotellihankkeen suunnittelua varten.

Edellä mainittua varausta on jatkettu kahdesti: kaupunginhallituksen elinkeinojaoston päätöksellä 23.3.2020, 11 § siten, että varaus kohdistettiin asemakaavaluonnoksessa suunniteltuihin tontteihin 20836/2 ja 20836/3 sekä ainoastaan tontin 20836/3 osalta 14.3.2022, 7 §. Tontti 20836/2 on edennyt jo rakennuslupavaiheeseen.

Viimeisin varaus on päättynyt 31.12.2023.

Hanke ja sen edistyminen

Royal Center on yksityisrahoitteinen kiinteistökokonaisuushanke, johon kuuluvat Royal Sport Tower -urheilukeskus, monitoimiareena, hotelli- ja toimistorakennus sekä pysäköintitalo. Hankkeen kokonaislaajuus (pois luettuna pysäköintitalo) tulee olemaan noin 47 000 k-m² ja rakennusinvestointi noin 190 miljoonaa euroa. Kokonaisuus on tarkoitus toteuttaa kolmessa vaiheessa Jätkäsaareen.

Varauksensaaja on tutkinut ja suunnitellut hanketta tonteille varausehtojen mukaisesti ja kokonaisuudessaan hanke on edistynyt. Helsingin satamaa ja Royal Centeriä palveleva pysäköintilaitos on valmistunut 4.2.2021 ja otettu käyttöön 14.2.2021. Tontille 20836/2 suunniteltu urheilukeskus on edennyt rakennuslupavaiheeseen. Tontti on vuokrattu Royal Areena Oy:lle lyhytaikaisesti rakennusluvan hakemista varten 26.1.2022, 14 § ja vuokrausta on jatkettu 13.9.2022, 98 §. Rakennuslupa (20-0154-23-A) on myönnetty keväällä 2023 ja neuvottelut tontin pitkäaikaisesta vuokrauksesta sekä lopulliset sijoittajaneuvottelut ovat käynnissä. Hankkeen tavoitteena on aloittaa urheilukeskuksen rakentaminen kevään 2024 aikana.

Tontin 20836/3 osalta varauksen jatkaminen on kuitenkin edelleen tarpeen, sillä hankesuunnittelua ovat hidastaneet koronapandemia ja ennakoitua enemmän aikaa vaatinut asemakaavoitus sekä viime aikoina maailmanlaajuinen epävarmuus ja haasteelliset talous- ja sijoittajamarkkinat.

Varauksensaaja hakee nyt jatkoaikaa varaukselle varmistaakseen sijoittajien ja hotellioperaattorin kiinnittymisen hankkeeseen varausaikana.

Hanke toteutetaan markkinaehtoisesti yksityisin varoin. Hankekuvaus on esityksen oheismateriaalina.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Varaushakemuksen kohteena olevalla tontilla 20836/3 on tullut 2.11.2021 voimaan asemakaava nro 12655, jossa se on osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi (KL1). Alueelle saa lisäksi sijoittaa palvelutiloja kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan toimintaa varten, julkisia palveluja sekä myymälä-, kahvila-, ravintola-, opetus-, kokoontumis- ja hotellitiloja.

Tontin rakennusoikeus on yhteensä 33 300 k-m² ja pinta-ala 8631 m².

Yleiskaavassa 2016 alue on osoitettu osittain kantakaupunkialueeksi (C2) ja osittain satama-alueeksi (LS).

Sijaintikartta ja ote asemakaavasta ovat esityksen liitteenä 3.

Varauksen jatkaminen ja varausehdot

Varauksen jatkaminen on perusteltua, sillä hanketta on edistetty varausehtojen mukaisesti ja hanke on viivästynyt varauksensaajasta riippumattomista syistä. Jätkäsaaren aluerakentamisprojekti puoltaa varauksen jatkamista.

Varausehdot pysyvät pääosin ennallaan. Ainoastaan yleiset ja alueelliset varausehdot on päivitetty vastaamaan kaupunkiympäristön toimialan nykyistä käytäntöä. Varauksensaajan tulee noudattaa yleisiä ja alueellisia varausehtoja soveltuvin osin. Varausehdot ovat liitteinä 1 ja 2.

Toteutuessaan hanke vahvistaa Helsingin matkailun ja turismin vetovoimaa sekä vahvistaa Jätkäsaaren alueen elinkeinoelämää ja palveluntarjontaa.

Tontin myöhempi luovuttaminen

Tontti luovutetaan kaupunginhallituksen 1.4.2019, 220 § hyväksymien tontin luovutusta koskevien linjausten mukaisesti.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 2 §:n 7 kohdan mukaan kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää kaupungin omistamien yritys- ja teollisuustonttien varaamisesta elinkeinotoiminnan tarpeisiin.

Esitys on kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukainen.

Close

Kaupunkiympäristölautakunta 13.02.2024 § 101

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle Helsingin kaupungin 20. kaupunginosassa sijaitsevan tontin 20836/3 varauksen jatkamista Royal Areena Oy:lle (Y-tunnus 2855683-6) seuraavasti:

- varausalueena on asemakaavan nro 12655 mukainen tontti 20836/3 (KL-1, 8 631 m², rakennusoikeus 33 300 k-m²);

- varaus on voimassa 31.12.2025 saakka ja

- varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteiden 1-2 mukaisia erityisiä sekä soveltuvin osin yleisiä ja alueellisia varausehtoja.

(L1120-137)

15.02.2022 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Elina Kuikanmäki, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 34008

elina.kuikanmaki@hel.fi

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 14.03.2022 § 7

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti jatkaa alueen varausta Jätkäsaaresta Royal Areena Oy:lle (y-tunnus 2855683-6) kiinteistökokonaisuushankkeen jatkosuunnittelua varten seuraavasti:

  • varausalue on liitteen 1 mukainen asemakaavan nro 12655  kaavatontti 20836/3 (KL-1, noin 8 631 m², rakennusoikeus 33 300 k-m², varausalueen voimassa oleva kiinteistötunnus 91-20-9909-100)
  • tonttivaraus on voimassa 31.12.2023 saakka
  • varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteen 2 mukaisia erityisiä ja liitteen 3 mukaisia Jätkäsaaren yleisiä varausehtoja.
Esittelijä
vs. elinkeinojohtaja
Ilkka Haahtela
Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 310 36307

minna.maarttola@hel.fi
Close

This decision was published on 26.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

vs. elinkeinojohtaja
Annukka Sorjonen

Ask for more info

Suvi Rämö, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi

Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 09 310 36307

minna.maarttola@hel.fi