Vahingonkorvaus, rakennuslupa-asia

HEL 2021-014657
More recent handlings
§ 166

Vahingonkorvausvaatimus, muu vahinko

Tiimipäällikkö

Päätös

Lakipalvelut-yksikön vahingonkorvaustiimin päällikkö päätti hylätä hakijan vahingonkorvausvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Hakijan vaatimus

Hakija on 16.12.2021 esittänyt kaupungille määrältään erittelemättömän vahingonkorvausvaatimuksen. Vaatimuksellaan hakija on halunnut katkaista kaikkien tonttien 91-47-196-18 ja 91-47-196-17 väliseen rajaepäselvyyksiin ja viranomaisen virheisiin liittyvien vaateiden ja vahingonkorvausten vanhentumisen.

Vaatimuksen mukaan tonteille myönnettyihin rakennuslupiin liittyvissä valvontakatselmuksissa ja velvoitepäätöksissä on ollut virheitä, ja että lupien käsittelyn yhteydessä on annettu virheellistä neuvontaa, joka liittyy julkisen vallan käyttöön.

Vaatimuksen mukaan vahinkoa on aiheutunut vähintään viivästymisenä, tonttivuokrakuluina, suunnittelukuluina, lisääntyneenä hankkeeseen ryhtyvän työnä sekä tontin alkuperäisestä luovutustilanteesta poikkeavien rakennusrajoitteiden muodossa.

Sovellettavat normit ja ohjeet

Hallintolain mukaan, jos viranomaiselle toimitettu asiakirja on puutteellinen, viranomaisen on kehotettava lähettäjää määräajassa täydentämään asiakirjaa, jollei se ole tarpeetonta asian ratkaisemiseksi. Asiakirjan lähettäjälle on ilmoitettava, miten asiakirjaa on täydennettävä. Viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset. Asianosaisen on esitettävä selvitystä vaatimuksensa perusteista. Asianosaisen on muutoinkin myötävaikutettava vireille panemansa asian selvittämiseen.

Lausuntoa tai muuta selvitystä koskevassa pyynnössä on yksilöitävä, mistä erityisistä seikoista selvitystä on esitettävä. Asiakirjan täydentämistä, selityksen antamista ja selvityksen esittämistä varten on asetettava asian laatuun nähden riittävä määräaika. Asianosaiselle on ilmoitettava, ettei määräajan noudattamatta jättäminen estä asian ratkaisemista.

Asiassa saadut tiedot ja selvitykset

Hakijaa on sähköpostitse 25.3.2022 pyydetty 30.4.2022 mennessä toimittamaan erittely vaatimuksista tositteineen. Hakijan esitettyä vaatimuksia myös toisten puolesta, on hakijaa pyydetty toimittamaan valtakirja oikeudesta siihen. Hakijalle on samalla ilmoitettu, että määräajan noudattamatta jättäminen ei estä ratkaisemasta asiaa.

Hakija on 28.3.2022 lähettämässään täydennyksessä kertonut varsinaisen vahingon määrän selviävän pääasioiden päätyttyä
lainvoimaisesti, ja että varsinaisen vahingonkorvaushakemuksen ja siihen liittyvien kuittien toimittamiseen voi sen vuoksi mennä vielä vuosi tai pari.

Hallinto-oikeuden annettua 28.3.2023 päätöksensä hakijan valitukseen rakennuslupa-asioissa, on hakijaa pyydetty uudelleen sähköpostitse 14.4.2023 selkeyttämään vaatimustaan 5.5.2023 mennessä vielä konkreettisemmaksi sen osalta, mikä on se virhe tai julkisen vallan käyttöön liittyvä virheellinen neuvonta, johon hakija vetoaa vaatimuksessaan. Hakijaa on pyydetty myös erittelemään (euromääräinen) vahinko, jonka hakija katsoo em. virheen aiheuttaneen ja miten nämä vahingot ovat seurasta em. virheestä. Hakijalle on samalla selvitetty vahingonkorvausvelan vanhentumiseen ja vanhentumisen katkaisemiseen liittyvää sääntelyä. Hakijalle on samalla ilmoitettu, että määräajan noudattamatta jättäminen ei estä ratkaisemasta asiaa. Hakija ei ole vastannut tähän lisäselvityspyyntöön.

Yhteenveto ja johtopäätökset

Hakija ei ole toimittanut pyydettyjä lisäselvityksiä määräaikaan mennessä. Kaupungin käytettävissä ei siten ole ollut tarpeellisia tietoja asian selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi. Näin ollen hakijan vahingonkorvausvaatimus hylätään asian arviointiin tarvittavien riittävien selvitysten puuttuessa.

Hakijalla on mahdollisuus esittää vaatimus uudelleen, mikäli hän toimittaa pyydetyt selvitykset. Tällöin hakijaa pyydetään huomioimaan velan vanhentumisesta annetun lain säännökset.

Sovelletut oikeusohjeet

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §

Hallintolaki (434/2003) 22 §, 31 - 33 §

Laki velan vanhentumisesta (728/2003) 4 §, 7 §, 10 § ja 13 §

Toimivalta päätöksenteossa

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan 19.12.2022 tekemän päätöksen § 45 mukaan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön vahingonkorvaustiimin päällikkö päättää toimialaa koskevasta vahingonkorvauksesta silloin, kun vahingonkorvausvaatimuksen määrä on enintään 5 000 euroa.

Vahingonkorvaustiimin päällikkö päättää toimialaa koskevasta vahingonkorvauksesta myös silloin, kun vaatimus on määrältään yksilöimätön.

This decision was published on 17.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Marjo Laine, valmistelija, puhelin: 09 310 38506

kymp.korvausasiat@hel.fi

Decisionmaker

Inkeri Lehmusoksa
tiimipäällikkö