Lisäeläke-etuuksien myöntäminen ja laskentapalvelusopimuksen siirtäminen, Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy, Keva

HEL 2021-014725
More recent handlings
§ 69

Lisäeläke-etuuksien myöntäminen ja laskentapalvelusopimuksen siirtyminen

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti hyväksyä Kevan ja Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:n (selvitystilassa, aik. Helsingin Bussiliikenne Oy) välillä 14.12.2015 tehdyn lisäeläke-etuuksien laskentapalvelusopimuksen sekä sen liitteenä olevan maksupalvelusopimuksen siirtämisen 1.1.2022 lukien Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:ltä Helsingin kaupungille, joka jatkossa toimii ko. lisäeläke-etuuksien myöntäjänä.

Päätöksen perustelut

Tausta

Keva ja Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy (selvitystilassa, aik. Helsingin Bussiliikenne Oy) ovat tehneet keskenään 14.12.2015 sopimuksen Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:n myöntämien lisäeläke-etuuksien laskenta- ja maksupalvelusta. Keva on laskuttanut sopimuksen perusteella edellä mainitut lisäeläke-etuudet Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:lta kuukausittain. Kaupunki on tosiasiassa vastannut lisäeläke-etuuksien kustannusten korvaamisesta perustuen kaupunginvaltuuston päätökseen 14.12.1983 § 502. Lisäeläke-etuuksien maksamista on tästä syystä käsitelty Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:n tilinpäätöksessä läpikulkueränä.

Nykyisen Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:n koko liiketoiminnan myynnin yhteydessä vuonna 2015 varmistettiin ostajayhtiön palvelukseen siirtyneen, järjestelyn piiriin kuuluvan henkilöstön lisäeläketurvan jatkuvuus Kevan kautta. Lisäeläkkeitä maksetaan sitä mukaa, kun lisäeläkejärjestelmän piirissä olevat henkilöt jäävät eläkkeelle. Helsingin kaupungin korvaama lisäeläkekustannus koskee vain niitä ostajayhtiön palveluksessa olevia henkilöitä, jotka olivat nykyisen Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:n edeltäjien palveluksessa vuosina 1983–1993.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt vuosittain kaupungin talousarvion yhteydessä Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:lle maksettavaan lisäeläkekustannukseen varattavan määrärahan.

Laskentapalvelusopimuksen siirtäminen

Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy ei harjoita liiketoimintaa ja on asetettu selvitystilaan 3.8.2020. Selvitystilan tarkoituksena on yhtiön varojen ja velkojen selvittäminen, maksaminen ja yhtiön purkaminen. Kaupunki on tähänkin saakka aiempiin päätöksiin perustuen vastannut lisäeläke-etuuksien maksamisesta, joten sopimuksen siirtymisellä ei tapahdu tosiasiallista muutosta kustannusvastuuseen. Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:n jatkaminen sopimusosapuolena ei ole tarpeellista, ja lisäeläkkeiden laskentapalvelusopimuksen sekä sen liitteenä olevan maksupalvelusopimuksen siirto yhtiöltä Helsingin kaupungille mahdollistaa Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:n selvitystilan edistämisen. Kaupunki toimii jatkossa järjestelmän piiriin kuuluvien lisäeläke-etuuksien myöntäjänä.

Valtiontukiarvioinnista

Kuten edellä on jo todettu tässä yhteydessä ei päätetä lisäeläke-etuuksien kustannusten korvaamisesta, vaan se perustuu kaupunginvaltuuston päätökseen 14.12.1983. Kaupunki on tuolloin henkilöstöpoliittisista syistä sitoutunut huolehtimaan, että työntekijöiden edut eivät heikkene, ja korvannut erotuksen kalliimmista eläkesopimuksista silloiselle yhtiölle Suomen Turistiauto Oy:lle. Lisäeläkemenon katsottiin olevan yhtiölle omistajan päätöksestä johtuva lisärasite. Korvatessaan lisärasitteesta aiheutuvat kustannukset kaupunki ei asettanut omistamaansa yhtiötä muihin yhtiöihin nähden edullisempaan asemaan.

Se, että kaupunki on aikanaan ottanut lisäeläkkeet vastatakseen, näyttäytyy edelleen kilpailuneutraliteettinäkökulmasta rahoituksellisesti neutraalina järjestelynä. Vastuuseen ei liity kiellettyä valtiontukea, koska toimenpiteellä on saatettu ostajayhtiö vastaavaan asemaan kuin muut yhtiöt, joiden työntekijät ovat jo yksityisen eläkejärjestelmän piirissä. Mikäli korkeammat eläkkeet jäisivät yhtiön kannettavaksi, se olisi pysyvästi kilpailijoitaan heikommassa asemassa.

This decision was published on 22.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Anna Koskinen, kaupunginasiamies, puhelin: 09 310 36142

anna.koskinen@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja