Vuokraus, lisävuokra, Laivapojankatu 8, Lpk Ruoholahden lastentalo ja Lp Ruoholahti, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2021-014823
More recent handlings
§ 113

Vuokraus, lisävuokra, Laivapojankatu 8, Lpk Ruoholahden lastentalo ja Lp Ruoholahti, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti korottaa vuokraa Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan suomenkieliselle varhaiskasvatukselle ja leikkipuistolle osoitteessa laivapojankatu 8.

Pukukaappien rakentaminen ja muut muutostyöt, hanke 2821P21594.

Lisävuokra vuokrasopimuksille 211022788 (117m2) ja 211023297 (791m2) on yhteensä 81 euroa/kk.

Lisävuokra jakautuu siten, että leikkipuistolle sopimus nro: 211022788 lisävuokra on 10 euroa ja päiväkodille sopimus nro: 211023297 lisävuokra on 71 euroa.

Lisävuokran maksu alkaa 1.1.2022, päättyen 31.12.2031.

Lisävuokra kattaa muutostyöinvestoinnin poiston kymmenelle (10) vuodelle jaettuna ja palvelukiinteistöille asetetun 3% pääoman tuottovaatimuksen.

Vuokralaisen purkaessa vuokrasuhteen ennen 31.12.2031 peritään poistamatta jäänyt osuus muutostyöinvestoinneista.

Päätöksen perustelut

Lpk Ruoholahden lastentalo ja Lp Ruoholahti, osoitteessa Laivapojankatu 8 pukukaappien rakentaminen ja muiden muutostöiden aiheuttamat kustannukset olivat 8411 euroa alv 0%, ja aiheuttaa Lpk Ruoholahden lastentalolle ja Lp Ruoholahdelle lisävuokraa yhteensä 81 euroa/kk. Hanke toteutettiin ns. pienenä toiminnallisena hankkeena Kaupunkiympäristön toimialan ylläpitoyksikkövetoisena.

Yhteensä käytössä oleva pinta-ala on 908 htm², ja nykyinen vuokra on leikkipuistolle 2 326,76 euroa / kk (19,88 euroa /m²/kk) ja päiväkodille 15 728,00 euroa / kk (19,88 euroa /m²/kk).

Vuokrauksessa noudatetaan kaupungin suorassa omistuksessa olevien rakennusten vastuunjakotaulukkoa.

This decision was published on 28.12.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Harriet Andersson, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32429

harriet.andersson@hel.fi

Decisionmaker

Jouko Snellman
vs. yksikön päällikkö