Virkasuhteen täyttömenettelyn aloittaminen ja avoimen viran hoitaminen, Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toimitusjohtaja

HEL 2021-014906
More recent handlings
Case 6. / 35 §

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan viran määräaikaisen täyttämisen aloittaminen ja avoimen viran hoitaminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus kehotti kaupunginkansliaa käynnistämään hakumenettelyn liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan viran määräaikaiseksi täyttämiseksi 30.6.2023 saakka.

Lisäksi kaupunginhallitus määräsi liikenneliikelaitoksen hallintopäällikkö Jukka Hämäläisen hoitamaan liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan avoinna olevaa virkaa siihen kuuluvine palkkaetuineen 1.2.2022 alkaen siihen asti, kunnes virka saadaan määräaikaisesti täytettyä ja virkaan valittu viranhaltija ryhtyy hoitamaan virkaan kuuluvia tehtäviä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 2 luvun 3 § 2 momentin mukaan viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain viranhaltijan omasta pyynnöstä tai jos määräajaksi ottamisesta erikseen säädetään taikka tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava kunnan tai hyvinvointialueen toimintaan liittyvä määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 22.9.2021, 282 §, liikenneliikelaitoksen toiminnan siirtämisen, metron infra- ja liikennöintisopimuksiin liittyviä toimintoja lukuun ottamatta, liikelaitoksen liiketoimintaa välittömästi jatkamaan perustettavalle osakeyhtiölle.

Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne Oy aloittaa toimintansa 1.2.2022, josta lähtien liikenneliikelaitos vastaa edelleen virallisesti metron liikenteenharjoittamisesta ja metron rataverkon haltijuudesta. Kaupunkiliikenneyhtiö ja liikenneliikelaitos tulevat tekemään erittäin läheistä yhteistyötä metrojärjestelmän toiminnan jatkumiseksi saumattomasti yhtiön ja liikelaitoksen välille tehtävän palvelusopimuskokonaisuuden mukaisesti.

Kaupunginhallitus käsitteli 13.12.2021, 936 §, liikenneliikelaitoksen aiemman toimitusjohtajan eroilmoituksen ja määräsi avoimen viran väliaikaisen hoitajan. 13.12.2021 avoimen viran väliaikaiseksi hoitajaksi määrätty henkilö siirtyy Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne Oy:n va. toimitusjohtajaksi 1.2.2022 alkaen, eikä tällöin voi jatkaa liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan viran hoitamista.

Liikenneliikelaitoksen toimitusjohtaja vastaa ensisijaisesti metroliikenteen harjoittamisesta ja rataverkon haltijuudesta tehtävistä ilmoituksista liikenne- ja viestintävirastolle sekä kaupunkiraideliikennemääräyksen edellyttämän turvallisuusjohtamisjärjestelmän järjestämisestä. Näin ollen metroliikenteen jatkuvuuden tähden on välttämätöntä, että liikenneliikelaitoksella on nimetty määräaikainen toimitusjohtaja 30.6.2023 asti, jonka jälkeen tehtäväjärjestelyjä arvioidaan uudestaan.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 10 kohdan mukaan liikelaitoksen johtajan virkaan ottamisesta päättää kaupunginhallitus.

Hallintosäännön 23 luvun 3 §:n 2 kohdan mukaan virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää avoimen viran hoitajasta, ellei toisin ole määrätty.

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 momentin mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä, kun kysymyksessä on avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi.

Hallintosäännön 23 luvun 2§:n 1 kohdan mukaan kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 momentissa säädetyn lisäksi henkilö voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä sellaiseen virkasuhteeseen, jossa on kyseessä viran määräaikainen täyttö.

Liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan viran hakumenettely käynnistetään välittömästi ja tavoite on saada virka täytettyä helmikuun 2022 aikana.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n 4 momentin mukaan liikelaitoksen johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Liikenneliikelaitoksen hallintopäällikkö Jukka Hämäläinen täyttää liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan viran kelpoisuusvaatimukset ja on myös henkilökohtaisten ominaisuuksiensa ja kykyjensä puolesta sopiva toimitusjohtajan avoimen viran hoitajaksi.

Close

Kaupunginhallitus 10.01.2022 § 13

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Susanna Laakkonen, asiantuntija, puhelin: 310 33418

susanna.m.laakkonen@hel.fi
Close

This decision was published on 01.02.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Susanna Laakkonen, asiantuntija, puhelin: 09 310 33418

susanna.m.laakkonen@hel.fi