Hankesuunnitelma, peruskorjaus, läntinen sisäänkäynti, Herttoniemi, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2022-000109
More recent handlings
Case 7. / 7 §

Herttoniemen metroaseman läntisen sisäänkäynnin peruskorjaus, hankesuunnitelma

Board of Helsinki City Transport

Päätös

Johtokunta hyväksyi Herttoniemen metroaseman läntisen sisäänkäynnin peruskorjauksen hankesuunnitelman niin, että hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta yhteensä sisältäen suunnittelun, rakennustyöt sekä hankintojen aikaiset lisä- ja muutostyöt on 1,48 milj. euroa kustannustasossa joulukuu 2021.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Herttoniemen metroaseman läntisen sisäänkäynnin peruskorjaus varmistaa metroaseman toimintaa tulevan kaupunkikehityshankkeen aikana.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2021-2025 (kaupunginvaltuusto 13.10.2021) todetaan, että älykkäät liikenneratkaisut ovat sujuvan arjen perusta, tiivistyvän kaupungin liikennejärjestelmän riittävä kapasiteetti ja toimivuus varmistetaan suunnittelemalla kaikki kulkumuodot ja huomioimalla niiden kytkeytyminen toisiinsa. Päätösehdotus tukee näitä kaupunkistrategian tavoitteita ja on näin strategian mukainen.

Suhde muihin päätöksiin

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta päätti 22.8.2019, 137 §, järjestää yhdessä kaupunkiympäristön toimialan (KYMP) kanssa suunnittelu- ja toteutuskilpailun Herttoniemen metrokorttelista erityisalojen hankintalain mukaisena kilpailullisena neuvottelumenettelynä.

HKL:n johtokunta hyväksyi 12.12.2019, 217 §, Herttoniemen metroaseman väliaikaisen lippuhallin hankesuunnitelman.

Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet

Herttoniemen metroasema on otettu käyttöön vuonna 1982 yhtenä Helsingin metrojärjestelmän alkuperäisistä asemista. Asemaa käyttää päivittäin noin 35 000 henkeä.

HKL:n ja KYMP:n järjestämässä suunnittelu- ja toteutuskilpailussa etsitään Herttoniemen metroaseman peruskorjausta, uutta bussiterminaalia ja lippuhallia koskevalle kokonaisvastuu-urakalle urakoitsija sekä metrokortteliin suunnitellun uudisrakentamisen toteuttaja. Suunnittelukilpailun tavoitteena on kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen, toimiva, viihtyisä, turvallinen ja etenkin yleisessä käytössä olevilta tiloiltaan helppokäyttöinen sekä kovaa kulutusta kestävä hybridirakennus, jonka maantasokerroksen tärkein tila olisi metroaseman ja bussiterminaalin lippuhalli noin 50 000:lle päivittäiselle käyttäjälle.

Herttoniemen metroasemalla on tällä hetkellä kaksi sisäänkäyntiä, joista itäinen on lippuhallirakennus. Läntinen sisäänkäynti sijaitsee läheisen päivittäistavarakaupan rakennuksen vieressä.

Herttoniemen metroaseman itäinen lippuhalli pysyy toiminnassa kuitenkin koko metrokorttelihankkeen ajan, vaikka vuonna 2019 arviona oli, että metroaseman toinen sisäänkäynti olisi muutettava laajemmaksi väliaikaiseksi lippuhalliksi metrokorttelihankkeen ajaksi. Bussiterminaalin väistöratkaisut toteutuvat suunnitelman mukaisesti. Sisäänkäyntirakennuksen ympäristön kannen vesieriste on jo uusittu.

Metrokorttelihankkeen edistymisen myötä on todettu, että 12.12.2019 hyväksytyn hankesuunnitelman mukaista korvaavaa lippuhallin väistörakennusta ei ole tarpeen toteuttaa. Koska hankkeen laajuus on muuttunut merkittävästi aiemmin päätetystä, hanke tuodaan nyt päivitetyssä laajuudessa uudelleen päätöksentekoon.

Hankkeen toteuttaminen nyt esitetyssä laajuudessa on tarkoituksenmukaista, sillä edellä mainitun mukaisesti Herttoniemen metroaseman läntinen sisäänkäynti on ikääntynyt eikä vastaa palvelutasoltaan tai tasonvaihtolaitteen toimivuudeltaan nykypäivän vaatimuksia. Sisäänkäynnin vesikatossa on todettu myös vuotoja.

Hankkeen toteuttaminen

Herttoniemen metroaseman läntinen sisäänkäynti sijaitsee kiinteistöllä 091-043-0172-0001 K-Hertta supermarketin vieressä. Sisäänkäynnissä on katutasolta portaat ja tasonvaihtolaitteena yksi hissi laituritasolle.

Hankkeen suunnittelussa on hyödynnetty aiemman hankkeen suunnitteluaineistoja ja hankkeen kustannuksissa on otettu huomioon nämä kustannukset.

Hankkeessa sisäänkäyntirakennuksen vesikatto peruskorjataan. Rakennuksen lasit vaihdetaan, pinnat maalataan ja tehdään tarvittavia LVI-järjestelmien päivityksiä. Hissi ja sähkötekniikka uusitaan energiataloudellisesti nykyaikaisiin ratkaisuihin. Sisäänkäynnin valaistus muutetaan energiatehokkaammaksi.

Lisäksi sisäänkäynnin yhteyteen rakennetaan uusi portaikko.

Hankkeella ei ole työnaikaisia vaikutuksia metroliikenteeseen, mutta sisäänkäynti on suljettuna töiden aikana.

Hankkeen kustannusten muodostuminen

Hankkeen arvonlisäverottomat kustannukset ovat enintään 1,48 milj. euroa hankesuunnitelman mukaisesti kustannustasossa joulukuu 2021.

Hankkeen suunniteluun on joulukuun 2021 loppuun mennessä käytetty yhteensä noin 0,31 milj. euroa.

Hankkeen toteuttamisen kustannuksiksi vuonna 2022 on arvioitu noin 1,17 milj. euroa. Hankkeen kustannukset on huomioitu HKL:n vuoden 2022 tulosbudjetin valmistelussa.

Hankkeesta rakennusurakan kuluja on arvioitu HKL:lle kohdistuvan 0,9 milj. euroa vuoden 2022 aikana. Hissin uusimisen kustannukset ovat n. 0,16 milj. euroa. Näiden lisäksi hankkeelle tulee suunnittelun ja projektin johdon kustannuksia 0,12 milj. euroa.

Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen

Hanke aiheuttaa 20 vuoden poistoajalla tasapoistoina 74.000 euron vuotuisen lisäyksen HKL:n poistokustannuksiin.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) perussopimuksen perusteella 50 % investoinnin poistoista (37.000 euroa/v) ja 50 % laskennallisista korkomenoista (20 vuoden aikana yhteensä 0,4 milj. euroa, laskentakorko 5 %) voidaan laskuttaa HSL:ltä. HKL palauttaa HSL:ltä laskuttamansa 50 % laskennallisen korkomenon ns. infran korkotulona kaupungille.

Loppuosa poistoista (37.000 euroa/v) ja investoinnin rahoittamisesta aiheutuvat todelliset 0,5 milj. euron korkokulut laina-aikana (korkokanta 3 % ja laina-aika 20 vuotta) jäävät kaupungin liikenneliikelaitoksen infratukena maksettavaksi. Herttoniemen metroaseman läntisen sisäänkäynnin peruskorjauksen vaikutus HKL:lle maksettavaan kaupungin tukeen on keskimäärin 0,04 milj. euroa vuodessa.

Lisäksi osa HSL:ltä laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % laskennallisesta korosta kiertyy vuosittain käytön mukaisesti kaupungin maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta; noin 50 % poisto-osuudesta ja laskennallisesta korosta katetaan lipputuloilla ja loppuosa kohdistuu kuntaosuuteen. Herttoniemen metroaseman läntisen sisäänkäynnin peruskorjauksen HKL:n osuuden kokonaisvaikutus Helsingin kaupungin käyttötalouteen arvioidaan olevan keskimäärin 0,06 milj. euroa vuodessa (HSL:n maksuosuus ja HKL:n saama kaupungin tuki yhteensä).

Toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa tarveselvitykseen perustuvan hanke- tai muun suunnitelman hyväksymisestä.

Kaupunginhallituksen hyväksymien hankesuunnitelmien hyväksymisrajojen mukaan HKL:n johtokunta päättää alle 5 milj. euron hankkeista.

Hankkeen arvonlisäverottoman kokonaishinnan ollessa 1,48 milj. euroa, HKL:n johtokunta voi päättää hankkeen hyväksymisestä.

Close

This decision was published on 21.01.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Ask for more info

Leena Mätäsniemi, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 20459

leena.matasniemi@hel.fi