Vuokraus, AP-tontti 33359/1 ja 33359/2, Naapuripellontie, Haapaperhosenpolku, Honkasuo, Kaarela, Rakennus-Sauma Komulainen Oy

HEL 2022-000130
More recent handlings
§ 62

Kahden asuntotontin (AP, 620 k-m² ja 845 k-m²) lyhytaikainen vuokraaminen As. Oy Honkasuon Portille (Kaarela, Honkasuo, 33359/1 ja 2)

Tiimipäällikkö

Päätös

A

Asuntotontit -tiimin päällikkö päätti vuokrata As. Oy Honkasuon Portille Helsingin kaupungin 33. kaupunginosan (Kaarela) korttelin 33359 asuntotontin 1 (kiinteistötunnus 91-33-359-1, pinta-ala 1 298 m², os. Haapaperhosenpolku 1/Naapuripellontie 20) rakennusluvan hakemista varten ajalle 1.4.2022 -31.3.2023 liitteen 1 mukaisin ehdoin.

A1133-889

B

Asuntotontit -tiimin päällikkö päätti vuokrata As. Oy Honkasuon Portille Helsingin kaupungin 33. kaupunginosan (Kaarela) korttelin 33359 asuntotontin 1 (kiinteistötunnus 91-33-359-2, pinta-ala 1 945 m², os. Perhosenkierto 2/Naapuripellontie 22) rakennusluvan hakemista varten ajalle 1.4.2022 -31.3.2023 liitteen 2 mukaisin ehdoin.

A1133-890

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 mom. 1-kohdan mukaista erityistä toimivaltaa on kaupunkiympäristölautakunnan päätöksellä 29.5.2018, asia 23, delegoitu 1.6.2018 alkaen Maaomaisuuden kehittämisen ja tontit –palvelun asuntotontit -tiimin päällikölle. Asuntotontit -tiimin päällikkö on siten toimivaltainen päättämään po. asuntotonttien lyhytaikaisista vuokrauksista.

This decision was published on 29.03.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Maria Mannisto, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36454

maria.mannisto@hel.fi

Decisionmaker

Miia Pasuri
tiimipäällikkö