Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 4, tuntiopettaja, työavain KASKO-03-422-21

HEL 2022-000538
More recent handlings
§ 2

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 4, tuntiopettaja, työavain KASKO-03-422-21

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-1

Päätös

Vs. koulutuspäällikkö Sanna Aivio päätti valita yhteiskunta ja työelämäosaamisen tuntiopettajan määräaikaiseen tehtävään **********

Virantoimitus alkaa 1.2.2022 lukien.

Virkaan valitulle asetetaan koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen ja kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Yhteiskunta- ja työelämäosaamisen tuntiopettajan tehtävä on ollut julkisesti haettavana ajalla 21.12.2021–5.1.2022 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Kampus 4.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan tuntiopettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Yhteiset tutkinnon osat eli YTO-opinnot ovat kaikille aloille yhteisiä ja tukevat ammatillisia opintoja. Yhteiskunta- ja työelämäosaamisen tuntiopettajan tehtävään kuuluu yhteiskunnassa-, kansalaisena- ja työelämässätoimimisen, yrittäjämäisen toiminnan sekä kestävän kehityksen osa-alueiden opetusten toteuttaminen, oppimisen ohjaaminen ja osaamisen arvioiminen. Tehtävässä korostuu yrittäjyyskasvatuksen sekä kestävän kehityksen osa-alueisiin liittyvien sisältöjen opetus.

Virkasuhteen alussa tehtävä sijoittuu Kampus 4:n toimipaikkoihin.

Ammatillisen opettajan viran kelpoisuusvaatimukset ovat opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annettu asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukaiset.

Hakuilmoituksessa on kuvattu tehtävässä arvostettavan hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä aktiivista otetta työelämän edustajien ja muiden sidosryhmien kanssa tehtävässä yhteistyössä, kiinnostusta opiskelijoiden yksilöllisistä oppimisen tarpeista ja kykyä tukea erilaisia opiskeluvalmiuksia omaavia opiskelijoita osaamistavoitteiden saavuttamisessa.

Lisäksi edellytämme digitaalisia taitoja ja digitaalisten oppimisympäristöjen hallintaa. Luemme eduksi laaja-alaisen osaamisen myös muiden yhteisten tutkinnon osien opettamiseen liittyen sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksen kokemuksen.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti viisi (5) tehtävän kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa joista yksi perui hakemuksensa hakuajan päätyttyä.
Ryhmähaastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella neljä (4) hakijaa, joista yksi ei osallistunut haastatteluun. Haastattelut toteutettiin 12.1.2022 Teams ryhmähaastatteluna, jossa haastattelijoina toimivat koulutuspäälliköt Helena Lehtinen ja Marianne Hellsten.

Hakemuksissa ja haastattelussa esille tulleiden seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella tehtävään valittiin Antti Malkki.

Valittu täyttää tehtävälle asetetut opetustoimen kelpoisuusvaatimukset annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukaisesti.

********** on tehtävän edellyttämä soveltuva korkeakoulututkinto sekä opettajan pedagoginen kelpoisuus. Hänellä on koulutuksen kautta hankittu opetettavien aihealueiden vahva osaaminen ja näyttöä opiskelijalähtöisen oppimisen toteuttamisesta ja ohjauksellisesta työotteesta. Hänellä on kokemusta haastavien opiskelijan yksilöllisten tarpeiden huomioimisesta.

Hänellä on kokemusta erilaisten digitaalisten oppimisen ratkaisujen toteuttamisessa yhteiskunnassa ja työelämässä toimimisen osa-alueissa. Hän omaa hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot.

Vs. koulutuspäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 17.01.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sanna Aivio, vs. koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 88065

sanna.aivio@hel.fi

Decisionmaker

Sanna Aivio
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-1