Avustuksen hakeminen, valtionavustus, koulun kerhotoiminnan järjestäminen ja kehittäminen 2022, Opetushallitus

HEL 2022-000570
More recent handlings
§ 14

Opetushallitus, valtionavustushakemus koulun kerhotoiminnan järjestäminen ja kehittäminen 2022

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hakea koulun kerhotoiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen Opetushallituksen valtionavustusta 210 000 euroa ajalle 1.8.2022-31.12.2023. Omarahoitusosuus 30 % eli 90 000 euroa katetaan kunkin kaupungin peruskoulun määrärahasta koulukohtaisen laskelman mukaan. Koulun kerhotoiminta toteutetaan suomen- ja ruotsinkielisissä kaupungin peruskouluissa. Avustushakemus (diaarinumero HEL 2022-000570) ja hakutiedote ovat liitteinä.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa hallinto- ja tukipalvelujen pedagogisen asiantuntijan Kirsi Kukkosen toimimaan koulun kerhotoiminnan valtionavustuksen sähköisessä hakujärjestelmässä asiointiroolissa hankehakemuksen osalta.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus asetti haettavaksi valtion erityisavustuksen koulun kerhotoiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen vuosille 2022-2023. Hakuaika on 18.1.2022-2.3.2022. Koulun kerhotoimintaan myönnetään enintään 2 900 000 euroa. Avustusta voidaan myöntää kunnille ja kuntayhtymille sekä yksityisille opetuksen järjestäjille, joilla on perusopetuksen järjestämislupa. Helsingin kaupungilla on perusopetuksen järjestämislupa.

Valtionavustus kohdennetaan ensisijaisesti 3.-9.luokkalaisten oppilaiden kerhotoimintaan. Painopisteenä avustushaussa on koronapandemiasta johtuva lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen. Kerhotoimintaa tulee kohdentaa tukemaan oppilaiden opiskelumotivaation ylläpitämistä ja jaksamista sekä suunnata alueille, joissa on tarjolla vähän harrastustoimintaa. Lisäksi kerhotoimintaa tulee kohdentaa koulussa opitun soveltamiseen, tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen sekä antaa mahdollisuuksia luovaan toimintaan.

Koulun kerhotoiminta on osa koulun arkea ja tukee koulun opetussuunnitelman toteutumista. Helsingissä kerhotarjonta on monipuolista, sisältäen muun muassa liikuntaa, kulttuuria ja taidetta, tieto- ja viestintäteknologiaa, tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Kerhoja järjestetään myös oppiainesisältöihin liittyen, esimerkiksi kielten, luonnontieteiden tai käsityön teemoissa.

Helsingissä on tunnistettu lasten ja nuorten vapaa-ajan eriarvoistuminen. Osa lapsista jää ilman harrastamista ja mielekästä vapaa-ajantoimintaa. Harrastamattomien osuus on korkeampi matalammilla sosioekonomisen statuksen omaavilla perheillä, joten se myös keskittyy joihinkin kaupunginosiin. Tähän alueelliseen epätasapainoon pyritään vaikuttamaan jakamalla kouluille rahoitusta kerhotoimintaan enemmän, jos koulun oppilaat ovat kouluterveyskyselyn mukaan harrastaneet keskimääräistä vähemmän tai kokeneet harrastustoiminnassa puutteita. Harrastamisena tarkastellaan sekä liikunta-, taide- ja kulttuuriharrastuksia.

Kerhotoimintaa järjestetään erityisesti oppilaille, joilla on koronan aiheuttamasta poikkeusajasta johtuvia haasteita hyvinvoinnissa, sosiaalisissa suhteissa tai opiskelumotivaatiossa. Lisäksi kehitetään yhteistyörakenteita kaupungin sisällä kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan kanssa liittyen harrastamisen Suomen malliin.

Koulun kerhotoiminta tukee Helsingin hyvinvointisuunnitelman lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn päämäärää, että jokaisella lapsella ja nuorella olisi harrastus. Helsingissä nuorten kokema yksinäisyyden tunne on lisääntynyt kouluterveyskyselyn mukaan. Koulun kerhotoiminta edistää lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn toimenpidettä lisätä yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta edistävää harraste- ja vapaa-ajan toimintaa kouluihin. Kerhotoiminnan kautta edistetään myös kaupungin tavoitetta laajentaa ja vahvistaa tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetusta.

Koulun kerhotoiminta tukee Helsingin Lasten ja nuorten osallisuutta vahvistavaa toimintaa. Kerhotoiminnan kautta jokainen lapsi ja nuori nähdään arvostettuna yhteisön jäsenenä ja he saavat vaikuttamismahdollisuuksia omassa arjessaan. Kerhoja järjestetään oppilaiden toiveiden perusteella ja oppilaita osallistaen.

Rahoitusjohtajan päätöksen 103 §, 10.12.2018 mukaan valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisen toimivalta on siirretty perusopetusjohtajalle kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisessa.

This decision was published on 28.02.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Kirsi Kukkonen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 81030

kirsi.kukkonen2@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja