Vuokrausperiaatteet, tontti 54145/1, Piippuhylly 3, Vuosaari

HEL 2022-000700
More recent handlings
Case 11. / 68 §

Arrendeprinciper för en bostadstomt (Nordsjö, tomten 54145/1)

Helsinki City Council

Beslut

Stadsfullmäktige fastställde arrendegrunderna för tomten 54145/1 i ett kvartersområde för bostadshus (A) i Helsingfors stads 54 stadsdel (Nordsjö) i enlighet med bilaga 1.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Close

Detaljplane- och tomtuppgifter

Detaljplan nr 10810 har godkänts av stadsfullmäktige 26.9.2001 och vunnit laga kraft 2.4.2004. Enligt detaljplanen hör tomten 54145/1 till ett kvartersområde för bostadshus (A).

Tomten har en byggrätt på 1 000 m² vy och en yta på 1 965 m². Tomtens adress är Ridån 2/Piphyllan 3. Tomten fördes in i fastighetsregistret 28.10.2004.

En karta över läget och ett utdrag ur detaljplanen finns som bilaga 2.

Reserveringsbeslut

Tomtchefen har 31.5.2018 (§ 23) reserverat tomten 54145/1 för RentO Asunnot Oy för planering av fritt finansierade och oreglerade ägarbostäder fram till 31.12.2019. Reserveringen har förlängts till utgången av 2021 genom tomtchefens beslut 13.12.2019 (§ 95) och 3.2.2021 (§ 5).

Kortfristig utarrendering

Chefen för teamet bostadstomter har genom sitt beslut 9.9.2021 (§ 137) kortfristigt utarrenderat tomten 54145/1 till ett bolag som ska bildas för RentO Asunnot Oy:s räkning för ansökan om bygglov 1.9.2021–31.8.2022.

Arrendeprinciper

Årsarrendet för tomten 54145/4 i ett kvartersområde för bostadshus (A) bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 38 euro per kvadratmeter våningsyta (nuvärde ca 779 euro/index 2049) för fritt finansierad ägarbostadsproduktion.

Arrendets teoretiska effekt på boendekostnaderna uppgår till ca 3,12 euro/m² vy i månaden.

Årsarrendet grundar sig på en utomstående värderares bedömning. Värderingsutlåtandet finns i bilagematerialet.

Arrendetiden är cirka 60 år, så att arrendetiden börjar från ett datum som bestäms senare och går ut 31.12.2080.

Enligt stadsfullmäktiges beslut 1.10.1980 (ärende nr 18) ska årsarrendet för bostadstomter motsvara 4 % och årsarrendet för andra tomter 5 % av det kalkylmässiga tomtpriset baserat på tomtens huvudsakliga ändamål.

I övrigt gäller sedvanliga arrendevillkor för bostadstomter och eventuella tilläggsvillkor som föreskrivs av en behörig tjänsteinnehavare i stadsmiljösektorn.

Till slut

Enligt 7 kap. 1 § 8 punkten i förvaltningsstadgan fastställer stadsfullmäktige allmänna arrendeprinciper för arrendeavtal på över 30 år.

Stadsfullmäktige har fattat beslut om allmänna arrendeprinciper för bostadstomter och tomter som betjänar boendet 2.2.2022 (§ 22). Enligt beslutet ska de nya principerna och den nya verksamhetsmodellen tas i bruk med en övergångsperiod för att bevara förutsägbarheten i stadens tomtöverlåtelseverksamhet. Stadsstyrelsen fattar senare ett beslut om övergångstiderna i sitt verkställighetsbeslut efter att stadsmiljönämnden har godkänt tillämpningsanvisningarna. Det är ändamålsenligt med sådana övergångstider att de tomter vars arrendegrunder har fastställts enligt gammal praxis ännu överlåts enligt gammal praxis. Den nya praxisen och de nya principerna kommer i regel att gälla endast tomter vars utarrenderingsprocess ännu inte har avancerat till prissättningsfasen när de allmänna principerna tas i bruk.

Tillämpningsanvisningarna ska presenteras för stadsmiljönämnden i mars 2022. Efter det ska övergångsbestämmelserna om tillämpningen av fastställda principer presenteras för stadsstyrelsen. Eftersom den nya praxisen och de nya principerna ska tas i bruk för de tomter vars utarrenderingsprocess ännu inte har avancerat till prissättningsfasen och eftersom övergångsbestämmelsernas närmare innehåll fortfarande är öppet ska förslagen till arrendeprinciper för åtminstone de projekt som börjar byggas 2022 föreläggas stadsfullmäktige. På grund av övergångsbestämmelserna har stadsfullmäktiges beslut 1.10.1980 (ärende nr 18) tillämpats för avkastningskravet i dessa förslag.

Close

Kaupunginhallitus 28.02.2022 § 150

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Helsingin kaupungin 54. kaupunginosassa (Vuosaari) sijaitsevan asuinrakennusten korttelialueen (A) tontin 54145/1 vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 01.02.2022 § 55

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunki vahvistaa Helsingin Vuosaaressa (Keski-Vuosaari) sijaitsevan asemakaavaan nro 10810 sisältyvän asuinrakennusten korttelialueen (A) tontin 54145/1 vuokrausperiaatteet 31.12.2080 saakka liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Jenna Pirtilä, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 23799

jenna.pirtila@hel.fi
Close

This decision was published on 22.03.2022

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av kommunmedlemmarna
Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens besöksadress fram till 24.12.2021 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Förvaltningsdomstolens besöksadress från och med 27.12.2021 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Sörnäsgatan 1
 
00580 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften ska uppges:

 1. det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);
 2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena);
 3. grunderna för yrkandena;
 4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden i fråga får framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade förhållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått kännedom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.

Till besvärsskriften ska följande fogas:

 1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning;
 2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;
 3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.
Rättegångsavgift

Hos den som har inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).
Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

Close

Presenter information

Stadsstyrelsen

Ask for more info

Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi