Toivomusponsi, ensimmäisen maailmansodan linnoitteista kertova informaatiotaulu Huopalahdenportin asemakaava-alueelle

HEL 2022-000745
More recent handlings
Case 15. / 804 §

Valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponsi ensimmäisen maailmansodan linnoitteista kertovasta informaatiotaulusta Huopalahdenportin asemakaava-alueelle

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 19.1.2022 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Hyväksyessään 19.1.2022 § 14 Huopalahdenportin asemakaavan muutoksen kaupunginvaltuusto hyväksyi ponnen, jonka mukaan kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän voisiko rakentamisen yhteydessä alueelle toteuttaa ensimmäisen maailmansodan linnoitteista kertovan informaatiotaulun.

Ponnesta on saatu kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan lausunto.

Kaava-alueella on sijainnut muinaismuistolain rauhoittamia vuonna 1914 rakennettuja kenttälinnoitettuja varustuksia; Helsinki Tukikohta 1914:19. Nämä puolustusvarustukset ovat sijainneet Mannerheimintien ja Kytösuontien välisellä kalliolla. Tukikohtakokonaisuudessa on ollut jäännöksiä kolmesta maasta, kivistä ja hiekasta rakennetuista varustuksista. Yksittäiset varustukset ovat kohdenimiltään 1914:19, 1914:19a ja 1914:19b. Varustusten eteläpuolella on sijainnut noin 100 metriä pitkä osuus linnoitteisiin liittyvää yhdystietä. Yhdystie on noin 3 metriä leveä ja pengerretty. Kyseisillä varustuksilla on käyty taisteluita keväällä 1918 saksalaisten ja punakaartin joukkojen välillä.

Lautakunta suhtautuu yleisesti ottaen myönteisesti arkeologisen kulttuuriperinnön esittelyyn kaupunkiympäristössä ja toivoo informaatiotaulujen sijoittamista olemassa oleville kohteille, jotka ovat havainnollisia ja joilla voi olla merkittävyyttä virkistys-, opetus- ja matkailukohteina. Tässä yhteydessä voisi nostaa esille esimerkiksi Keskuspuistossa sijaitsevat viisi vuoden 1914 linnoitekohdetta; 1914:20-23c. Kohteet sijaitsevat Kiskontien, Hakamäentien, Ilmalankadun ja Tenholantien välisellä alueella.

Kun kaavamuutos toteutetaan, tulee alueella säilymään lyhyt osuus Tukikohdan 1914:19 yhdystiestä, mikä on hieno asia. Muista tukikohdan puolustusvarustuksista ei tule säilymään rakenteita maastossa. Lautakunta katsoo, että paikkaan olisi oivallista sijoittaa informaatiotaulu kertomaan alueella sijainneesta linnoituksesta. Tämä tuo kaupunkilaisille esiin historiallisia kerrostumia uudella asuinalueella.

Lautakunnan lausunto syntyi Sami Muttilaisen vastaehdotuksen perusteella yksimielisesti. Kulttuuriympäristöpalvelujen pohjaesitys piti kyseistä säilyvää osuutta linnoitusrakenteista eli yhdystiestä liian vähäisenä informaatiotaulua ajatellen.

Kaupunginmuseosta 31.10.2022 saadun selvityksen mukaan kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan ja kaupunkiympäristötoimialan kesken on käynnistynyt yhteistyöhanke, jossa tavoitteena on luoda prosessi, jolla eri puolilla kaupunkia sijaitseviin ja rakennushistoriallisesti kiinnostaviin julkisiin ja yksityisiin rakennuksiin voitaisiin asennuttaa opaslaattoja. Ensin on tarkoitus laatia vakiomalli rakennusten opaslaatoille ja myöhemmin siirtyä arkeologisten opasteiden pariin. Linnoite- ym. maastokohteiden kohdeopasteita voidaan luontevasti edistää myös puisto- ja viheraluesuunnittelun yhteydessä. Prosessiin tarvitaan laajaa yhteistyötä kylttien sisällön, asentamisen ja kustannusten suhteen ja lisäksi opasteasioissa aktiivisille kuntalaisille tulee tarjota helposti saatavilla olevaa tietoa oikeista yhteistyötahoista.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi muille valtuutetuille.

Close

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 24.05.2022 § 90

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kaava-alueella on sijainnut muinaismuistolain rauhoittamia vuonna 1914 rakennettuja kenttälinnoitettuja varustuksia Helsinki Tukikohta 1914:19. Nämä puolustusvarustukset ovat sijainneet Mannerheimintien ja Kytösuontien välisellä kalliolla. Tukikohtakokonaisuudessa on ollut jäännöksiä kolmesta maasta, kivistä ja hiekasta rakennetuista varustuksista. Yksittäiset varustukset ovat kohdenimiltään 1914:19, 1914:19a ja 1914:19b. Varustusten eteläpuolella on sijainnut noin 100 metriä pitkä osuus linnoitteisiin liittyvää yhdystietä. Yhdystie on noin 3 metriä leveä ja pengerretty. Kyseisillä varustuksilla on käyty taisteluita keväällä 1918 saksalaisten ja punakaartin joukkojen välillä.

Museoviraston arkeologiset kenttäpalvelut suoritti alueen linnoitteilla arkeologiset tutkimukset vuonna 2015 kyseisen kaavamuutoshankkeen johdosta. Kohteet on dokumentoitu hyvin ja tutkimuksista on laadittu kattava raportti.

Kun kaavamuutos toteutetaan, tulee alueelle säilymään lyhyt osuus Tukikohdan 1914:19 yhdystiestä, mikä on hieno asia. Muista tukikohdan puolustusvarustuksista ei tule säilymään rakenteita maastossa. Lautakunta katsoo, että paikkaan olisi oivallista sijoittaa informaatiotaulu kertomaan alueella sijainneesta linnoituksesta. Tämä tuo kaupunkilaisille esiin historiallisia kerrostumia uudella asuinalueella.

Yleisesti ottaen lautakunta suhtautuu myönteisesti arkeologisen kulttuuriperinnön esittelyyn kaupunkiympäristössä ja sinällään toivoo informaatiotaulujen sijoittamista olemassa oleville kohteille, jotka ovat havainnollisia ja joilla voi olla merkittävyyttä virkistys-, opetus- ja matkailukohteina. Tässä yhteydessä voisi nostaa esille esimerkiksi Keskuspuistossa sijaitsevat viisi vuoden 1914 linnoitekohdetta; 1914: 20-23c. Kohteet sijaitsevat Kiskontien, Hakamäentien, Ilmalankadun ja Tenholantien välisellä alueella.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli tutkija Heini Hämäläinen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Poistetaan kappaleesta (4) kolmas lause ja se korvataan seuraavasti:

”Lautakunta katsoo, että paikkaan olisi oivallista sijoittaa informaatiotaulu kertomaan alueella sijainneesta linnoituksesta. Tämä tuo kaupunkilaisille esiin historiallisia kerrostumia uudella asuinalueella.”

Kannattaja: Hilkka Ahde

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Sami Muttilainen vastaehdotuksen yksimielisesti.

10.05.2022 Pöydälle

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Reetta Heiskanen
Lisätiedot

Heini Hämäläinen, tutkija, puhelin: 0931064993

heini.hamalainen@hel.fi
Close

This decision was published on 25.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Ask for more info

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi