Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus, Talent Helsinki '22 -hanke, Työ- ja elinkeinoministeriö

HEL 2022-001142
More recent handlings
§ 37

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2022 hankkeelle "Talent Helsinki 2022–2023”

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunginkanslian elinkeino-osaston työvoima- ja maahanmuutto -yksikölle enintään 611 179 euroa (projektinumero 1095138) vuodelle 2022 hankkeen ”Talent Helsinki 2022–2023” kustannusten maksamiseksi. Määrärahalle saadaan tukea ja muuta ulkopuolista rahoitusta 465 325 euroa, jolloin Helsingin kaupungin omarahoitusosuudeksi jää 145 854 euroa.

Päätöksen perustelut

Talent Helsinki 2022–2023-hankkeessa houkutellaan erityisesti työvoimapula-aloilla työskenteleviä ulkomaisia asiantuntijoita helsinkiläisyrityksiin sekä helpotetaan alueella jo olevien osaajien ja heidän perheidensä alueelle asettautumista ja työmarkkinoille kiinnittymistä. Osaajien houkuttelutoimet tukevat välillisesti myös alueella toimivien yritysten investointeja sekä vahvistavat mielikuvaa Helsingistä houkuttelevana työ-, yrittäjyys- ja opiskeluperusteisen maahanmuuton kohdealueena. Lisäksi hankkeella vahvistetaan vuonna 2017 perustetun International House Helsingin roolia Helsingin ja pääkaupunkiseudun Talent Hub -toiminnan ja -verkostoyhteistyön keskuksena, sovitetaan toimijaverkoston kansainvälisille osaajille tuottamia palveluita yhtenäiseksi, asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi sekä luodaan alueellinen seurantamalli toiminnan vaikuttavuuden arvioimiseksi. Hanke toteutetaan 1.5.2022−30.4.2023 välisenä aikana.

Rahoitusjohtaja on päätöksellään 16.2.2022 § 9 päättänyt Talent Helsinki 2022–2023 -hankkeeseen osallistumisesta ja työ- ja elinkeinoministeriö on rahoituspäätöksellään 31.3.2022 (VN/637/2022) myöntänyt hankkeelle erityisavustusta Talent Boost -ohjelmaa edistävään Talent Hub -toimintaan.

Kaupunginkanslian elinkeino-osaston työvoima- ja maahanmuutto -yksikkö toimii kaupungin edustajana hankkeessa ja vastaa hankkeen toteutuksesta ja raportoinnista hankkeen rahoittajalle. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 1 438 762 euroa, johon saadaan työ- ja elinkeinoministeriön rahoitusta 1 007 133 euroa. Helsingin osahankkeen kustannusarvio on 917 962 euroa, johon saadaan 70 prosenttia TEM:n rahoitusta. Lisäksi Espoon ja Vantaan kaupungit osallistuvat Helsingin kaupungin osahankkeeseen budjetoitujen seudullisten toimenpiteiden rahoittamiseen. TEM:n ja muun ulkopuolisen rahoituksen osuus Helsingin kustannuksista on siten 697 340 euroa, ja Helsingin omarahoitusosuudeksi jää 220 622 euroa. Vuoden 2022 osalta Helsingin osahankkeen arvioidut kustannukset ovat enintään 611 179 euroa. Helsingin osahankkeen kustannuksille saadaan tukea ja muuta rahoitusta 465 325 euroa. Näin ollen Helsingin vuoden 2022 lopullisiksi kustannuksiksi jää 145 854 euroa. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero (1095138) ja sille sovitut projektirakenneosat, jotka on annettu tiedoksi hankkeen toimijoille. Helsingin osahankkeen kaikki menot ja tulot tulee kirjata annetuille projektirakenneosille.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 6.2.2022 § 32 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi ulkoisen määrärahan hankkeissa.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen työ- ja elinkeinoministeriöltä saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 28.04.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Sanna Savonius
Kehitysyksikön päällikkö

Attachments

1. Talent 22 hankepäätös

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.