Opetusryhmät, perusopetuksen luokkamuotoinen opetus, lukuvuosi 2022-2023

HEL 2022-001159
More recent handlings
§ 7

Erityisluokat kouluittain lukuvuonna 2022-2023

Perusopetusjohtaja

Päätös

Suomenkielisen perusopetuksen perusopetusjohtaja päätti erityisluokkien määristä ja sijoittumisesta lukuvuonna 2022-2023 liitteen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti kokouksessaan 30.11.2021 § 51 suomenkielisen perusopetuksen luokkamuotoisen erityisopetuksen järjestämispaikoista. Suomenkielisen perusopetuksen perusopetusjohtaja päättää luokkamuotoisen erityisopetuksen määristä kouluittain.

Luokkamuotoista erityisopetusta annetaan alueellisilla erityisluokilla ja keskitettynä palveluna. Alueellisilla erityisluokilla erityisen tuen oppilaat opiskelevat erityisluokalla yleisopetuksen kouluissa kaikissa seitsemässä suurpiirissä. Keskitetyn palvelun erityisluokkia ovat vaativan erityisen tuen luokat. Näitä luokkia ovat pidennetyn oppivelvollisuuden toiminta-alueittain järjestettävä opetus (TOI), kehitysvammaisten oppilaiden opetus (POY), autismiopetus (EAU), kielellisten erityisvaikeuksien oppilaiden opetus (SLI), kuulovammaisten lasten opetus (EKU) ja tuettujen erityisluokkien opetus. Tuetuilla erityisluokilla opiskelevat psyykkisesti oirehtivat oppilaat, jotka tarvitsevat erityisen paljon tukea opiskeluun. Keskitettyä palvelua ovat myös erityiskoulujen erityisluokat. Keskitetyn palvelun luokkia ei ole kaikissa suurpiireissä, koska oppilaiden määrä koko kaupungissa ei ole niin suuri, että jokaiseen suurpiiriin tarvittaisiin ko. luokkia. Keskitetyn palvelun eli vaativan erityisen tuen erityisluokat pyritään sijoittamaan tasapuolisesti eri puolille kaupunkia.

Erityinen tuki alueellisella erityisluokalla pyritään järjestämään palveluna niin, että mahdollisimman moni oppilas saa tarvitsemansa tuen omassa lähikoulussa tai mahdollisimman lähellä. Alueellisia erityisluokkia on sijoitettu niihin kouluihin, joiden alueella erityistä tukea tarvitsevat lapset asuvat. Näin mahdollisimman moni oppilas voi opiskella omassa lähikoulussa. Erityisluokkia on lv 2022-23 yhteensä 358 kpl. Koulukohtaiset luvut ilmenevät liitteestä.

This decision was published on 31.01.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Maria Tauriainen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 71827

maria.tauriainen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja