Avustuksen myöntäminen, liikunnan kohdeavustukset 2022

HEL 2022-001190
More recent handlings
§ 35

Liikunnan kohdeavustukset 2022

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päätti myöntää liikunnan kohdeavustusta yhteensä 3 000 euroa seuraavasti:

Hakija
Haettu
Myönnetty
Fc Kontu ry
 5 200
3 000

Fc Kontu ry järjestää leirin noin 50 alle 30-vuotiaalle henkilölle, jotka tarvitsevat erityistä valmennusta/ohjausta. Leiri motivoi ryhmäläisiä jatkamaan säännöllistä liikunnan harrastamista sekä luo tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta suhteessa muihin harrastajaryhmiin.

Kohdeavustusta ei myönnetä seuraaville:
- HELride Collective ry: Toiminta saa muualta merkittävää julkista tukea. Lisäksi avustusta käytettäisiin sellaiseen toimintaan, joka tapahtuisi avustuksen käyttöön asetetun määräajan jälkeen.

- Helsingin Paini-Miehet ry: Toiminnan kohderyhmä ei vastaa kohdeavustuksen kriteereitä. Kaikille 14-18 vuotiaille avoin harrastajaryhmä, joilla ei ole aikaisempaa painitaustaa.

- Tanssiklubi Master ry: Toiminnan kohderyhmä ei vastaa kohdeavustuksen kriteereitä. 1-2 ukrainalaisen kilpatanssijan harjoituskustannuksiin.

Ohjeet avustuksen saajille

Kohdeavustusta voidaan käyttää 31.5.2023 saakka. Avustuksen käyttö tulee selvittää erillisellä selvityslomakkeella 30.9.2023 mennessä.

Avustukset maksetaan yhdessä erässä. Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet, kaupunginhallitus 28.10.2019).

Kaupungilla on oikeus periä avustus tai sen osa takaisin, mikäli avustuksensaaja ei noudata avustusehtoja.

Avustustoiminnassa on otettu huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustamisen ei katsota vaikuttavan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, koska palveluja tuotetaan ensi sijassa paikallisille asukkaille rajatulla alueella jäsenvaltiossa.

Päätöksen perustelut

Käsittelyssä otettiin huomioon kohdeavustushakemukset (4 kpl), jotka olivat saapuneet 17.8.2022 mennessä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti 2.11.2021, § 22 liikunnan kohdeavustusten myöntämisen periaatteista.

Liikuntajaosto delegoi 2.11.2021, § 23 liikuntajohtajalle oikeuden päättää kohdeavustusten myöntämisestä.

Kohdeavustuksen hakemisesta ja myöntämisperiaatteista tiedotettiin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan internet-sivuilla (www.hel.fi/liikunnanavustukset). Lisäksi seuroihin on oltu yhteydessä sähköpostiviesteillä sekä maalikuussa 2022 liikunnan kumppanikirjeellä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti 25.1.2022, § 4 osittaa vuodelle 2022 avustuksiin käytettävissä olevasta 8 821 000 euron määrärahasta yhteensä 8 721 000 euroa liikunnan kansalaistoiminnan avustuksiin sekä 100 000 euroa tapahtuma-avustuksiin. Kohdeavustuksiin ositettiin käytettäväksi enintään 111 000 €.

Liikuntalain (390/2015) 5 §:n mukaan kunnan tulee tukea kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoimintaa.

Liikunnan kohdeavustusta voidaan myöntää helsinkiläisille rekisteröidyille liikuntaseuroille liikunnan ja urheilun kohdennettuun toimintaan tai hankkeeseen, jota ei tueta liikunnan perusavustuksin. Kohdeavustus on harkinnanvarainen. Kohdeavustuksen tavoitteena on tukea hankkeita, jotka edistävät tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta liikunnassa ja seuratoiminnassa.

Vuoden 2022 kohderyhmä on vammaisurheilijoille ja/tai liikkujille sekä erityistä tukea tarvitseville liikkujille kohdennetut hankkeet, jotka:
- madaltavat kynnystä liikunnan aloittamiseen
- lisäävät liikunnan saavutettavuutta
- mahdollistavat syrjäytymisvaarassa olevien harrastamisen liikuntaseurassa
- hillitsevät harrastamisen kustannuksia ja osallistumismaksuja
lisäävät uusien harrastajien / ryhmien määrää seurassa

Hakemuksia arvioidessa kiinnitetään edellisten kriteerien lisäksi erityistä huomioita myös seuraaviin asioihin:
- toiminnan jatkuvuus hankkeen jälkeen
- uudet innovaatiot ja kokeilut
- hankkeen toteutus yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
- lasten ja nuorten toiminnan painotus

This decision was published on 25.08.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Lassi Laitinen, suunnittelija, puhelin: 09 310 87947

lassi.laitinen@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja