Avustuksen myöntäminen, liikuntapalvelut, tapahtuma-avustukset 2022

HEL 2022-001201
More recent handlings
§ 18

Tapahtuma-avustusten 2022 myöntäminen

Liikuntapalvelupäällikkö

Päätös

Vs. liikuntapalvelupäällikkö päätti myöntää tapahtuma-avustuksena 5 800 euroa seuraaviin tapahtumiin:

Hakija
Tapahtuma
Haettu euroa
Myönnetty euroa
Helsinki Seagulls ry
Hoops For Youth -koripallotapahtuma osana Pride Weekin ohjelmaa
5 025
3 800
Tapanilan Urheilutalosäätiö
Tapanilan Urheilukeskuksen ja Helsingin Rullalautailijat ry:n kesärieha
3 300
1 900
Etu-Töölön Urhot ry
Etu-Töölön Urhojen Olympiadit
250
100
 
Yhteensä
8 575
5 800

Tapahtuma-avustusta ei myönnetä seuraaville:

 • Tapanila-Seura ry:n Mosa Herää -kaupunginosatapahtuma: tapahtuma ei ole liikuntatapahtuma
 • Unifight club Helsinki ry:n tapahtumalle Finnish Open 2022: tapahtuma on järjestetty Helsingin kaupungin ulkopuolella.
 • Unifight club Helsinki ry:n tapahtumalle Läpimurto kesään: tapahtuman katsotaan olevan seuran sisäinen paikallinen tapahtuma, joita ei avusteta tapahtuma-avustuksella.
 • Unifight club Helsinki ry:n tapahtumalle Telttaretki: tapahtuman katsotaan olevan seuran sisäistä ja paikallista toimintaa, jota ei avusteta tapahtuma-avustuksella.

Tapahtuma-avustus maksetaan tapahtumajärjestäjälle, kun liikuntapalveluun on toimitettu tapahtumasta vapaamuotoinen selvitys ja lopullinen budjetti kahden (2) kuukauden sisällä tapahtuman järjestämisestä tai päätöksen saamisesta, kuitenkin niin että marras - joulukuun tapahtumiin myönnettyjen avustusten selvitykset on toimitettava viimeistään 31.12.2022. Jos selvitystä ei ole toimitettu määräaikaan mennessä avustusmäärärahat menevät uudelleen jakoon.

Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta.

Avustustoiminnassa on otettu huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustamisen ei katsota vaikuttavan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, koska palveluja tuotetaan ensi sijassa paikallisille asukkaille rajatulla alueella jäsenvaltiossa.

Päätöksen perustelut

Tapahtuma-avustuksia myönnetään ympäri vuoden kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston osittaman (25.1.2022, § 4) määrärahan puitteissa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti 2.11.2021, § 22 perusteet, joilla tapahtuma-avustusta voidaan myöntää.

Tapahtuma-avustus on harkinnanvarainen. Avustusta myönnetään Helsingin kaupungin alueella järjestettäviin liikuntatapahtumiin, jotka liikuttavat helsinkiläisiä ja monipuolistavat kaupungin tapahtumatarjontaa. Hyväksyttäviä kuluja ovat tapahtuman järjestämiseen liittyvät kulut, tilamaksut, viestintä/markkinointi- sekä tapahtumaan liittyvät työntekijäkulut.

Tapahtuma-avustuksen myöntäminen edellyttää, että hakija on helsinkiläinen rekisteröity yhdistys, yritys tai yhteisö. Avustusta haetaan ennen tapahtumaa. Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Avustus maksetaan tapahtumajärjestäjälle loppuraportin toimittamisen jälkeen.

Tapahtuma-avustuksen suuruuteen vaikuttavat hakijan omat varat, avustettavasta toiminnasta saatavat tulot sekä muut ulkopuoliset rahoitusmahdollisuudet (esim. julkinen tuki). Yhtä tapahtumaa kohden voidaan myöntää vain yksi avustus.

Avustettavat kilpailutapahtumat voivat olla korkeintaan lajiliittojen alaisia, nuorten kansallisen tason kilpailuja (SM). Avustuksen myöntämisessä painotetaan seuraavia kriteereitä:

 • tapahtuman kansainvälisyys
 • laajuus ja näkyvyys Helsingin kaupunkikuvassa
 • tapahtuman vastuullisuus ekologisesta, ekonomisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta; ympäristöasioiden huomioiminen
 • taloudellisen tuen tarpeellisuus
 • vaikutukset yhdenvertaisuuden, tasa-arvon, yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistämiseen
 • lapsille ja/tai nuorille kohdennetut tapahtumat
 • tavoitteena on innostaa uusia henkilöitä arkiaktiivisuuden, omaehtoisen tai ohjatun liikunnan pariin.

Seuraavia tapahtumia ei avusteta: Liikuntaseuran normaalia kilpailutoimintaa, liikuntaseuran sisäisiä ja paikallisia tapahtumia sekä leiri- tai kurssitoimintaa, aikuisten kansallisia arvokilpailuja (SM) tai aikuisten kansainvälisiä arvokilpailuja (PM, EM ja MM).

Helsingin kaupunkistrategiassa 2021–2025 (kaupunginvaltuusto 13.10.2021, § 293) todetaan, että Helsinki on tapahtumallisuuden vastuullinen kehittäjä, luotettava ja innostava kumppani sekä toimiva tapahtumien alusta.

Helsinki on monipuolinen ja kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumakaupunki. Tapahtumat täydentävät kaupungin tarjontaa. Tapahtuma-avustuksen myöntämisessä noudatetaan kaupungin avustuksen myöntämisen yleisiä ehtoja (Helsingin kaupunginhallitus 28.10.2019).

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto delegoi 2.11.2021, § 24 päätösvallan tapahtuma-avustusten jakamisesta liikuntaan aktivointi -palvelun liikuntapalvelupäällikölle.

This decision was published on 21.06.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Janina Kauppinen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 37159

janina.kauppinen@hel.fi

Decisionmaker

Stefan Fröberg
vs. liikuntapalvelupäällikkö