Avustuksen myöntäminen, liikuntapalvelut, starttiavustukset 2022

HEL 2022-001202
More recent handlings
§ 10

Starttiavustusten 2022 jakaminen yhdistyksille

Liikuntapalvelupäällikkö

Päätös

Liikuntapalvelupäällikkö päätti myöntää starttiavustusta seuraavasti:

Hakija
euroa
Achilles Helsinki ry
500,00
Helsingin kiekko - Helki ry
500,00

Avustukset maksetaan yhdessä erässä päätöksenteon jälkeen. Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen.

Päätöksen perustelut

Starttiavustusta voidaan myöntää alle yhden vuoden toimineelle yhdistykselle tai rekisteröintiprosessinsa käynnistäneelle yhdistykselle. Starttiavustus voidaan myöntää yhdistykselle vain kerran. Starttiavustus on 500 euron suuruinen.

Starttiavustus voidaan myöntää liikuntaseuroille, jotka täyttävät seuraavat kriteerit:

 1. Liikuntaseuran sääntöjen mukainen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys toimii pääasiassa Helsingissä ja sen toiminta on avointa kaikille helsinkiläisille.
 2. Seuran pääasiallisen toiminnan sääntöjen mukaan tulee olla liikuntatoiminta.
 3. Avustettavan seuran tulee toiminnassaan sitoutua noudattamaan hyvän hallintotavan ja Valo ry:n määrittelemiä liikunnan ja urheilun Reilun Pelin periaatteita.

Helsingin kaupunkistrategian 2022–2025 (Kaupunginvaltuusto 13.10.2021, § 293) mukaan Helsingin tavoitteena on olla kaupunki, jossa edellytykset liikkuvaan elämään kohentuvat. Strategiassa mainitaan, että kaupungin myöntämien liikunta-avustusten avulla luodaan edellytyksiä monimuotoisille vapaa-ajan toiminnoille sekä turvataan helsinkiläisten urheiluseurojen ja muiden järjestöjen edellytykset harrastustoiminnan järjestämiselle. Tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on harrastus. Liikuntaseuroilla on tärkeä rooli harrastusten tarjoajana Helsingissä. Liikunnan avustuksilla mahdollistetaan seurojen liikuntatoimintaa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti 2.11.2021, § 22 vuoden 2022 starttiavustusten myöntämisen perusteista.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto delegoi 2.11.2021, § 24 päätösvallan starttiavustusten 2022 jakamisesta liikuntaan aktivointi -palvelun liikuntapalvelupäällikölle.

This decision was published on 06.04.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09 310 87439

ritva.oljakka@hel.fi

Decisionmaker

Tuuli Salospohja
liikuntapalvelupäällikkö