Hissiavustuksen hylkääminen, Asunto Oy Vaakatie 7

HEL 2022-001204
More recent handlings
§ 17
This decisionmaker is no longer active

Hissiavustushakemuksen hylkääminen, Asunto Oy Vaakatie 7

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hylätä Asunto Oy Vaakatie 7:n hissiavustushakemuksen.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunginhallituksen 21.6.2021 tekemän hissiavustusten
myöntämisperusteita ja – menettelyä koskevan päätöksen mukaan
Helsingin kaupungin hissiavustukset kohdennetaan ensisijaisesti kaupunkiuudistusalueille Malminkartano-Kannelmäki, Malmi ja Mellunkylä ja kalleusalueelle 4. Muille alueille hissiavustusta myönnetään erikseen määrättyinä ajankohtina, mikäli vuotuista avustusmäärärahaa on jäljellä sen jälkeen, kun kaupunkiuudistusalueiden ja kalleusalueen 4 avustukset on myönnetty. Kaupunkiuudistusalueiden ja kalleusalueen 4 hissiavustushakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ns. jatkuvalla periaatteella. Muut hissiavustushakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä kahdesti vuodessa määrättyinä ajankohtina. Kaupungin vuotuisesta käytettävissä olevasta hissiavustusmäärärahasta puolet käytetään 31.5. mennessä jätetyille hissiavustushakemuksille ja jäljelle jäänyt avustusmäärärahaosa käytetään 30.10. mennessä jätetyille hissiavustushakemuksille. Mikäli avustusmäärärahaa on tämän jälkeen käyttämättä, hissiavustuspäätöksiä tehdään myös 30.10. jälkeen jätetyille hissiavustushakemuksille. Hissiavustushakemukset, joille ei riitä avustusmäärärahaa ko. vuonna, siirretään käsiteltäväksi seuraavalle vuodelle.

Asunto Oy Vaakatie 7 on jättänyt hissiavustushakemuksen 19.12.2021, jolloin vuoden 2021 hissiavustusmääräraha oli jo käytetty. Tämän vuoksi hakemuksen käsittely siirrettiin vuodelle 2022.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 8.12.2021 vuoden 2022 talousarvion hyväksymisen yhteydessä, että kaupungin hissiavustusten myöntämisestä luovutaan 1.1.2022, minkä vuoksi hissiavustusta ei voida myöntää.

This decision was published on 01.02.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jouni Grön, rakennusneuvoja, puhelin: 09 310 34172

jouni.gron@hel.fi

Decisionmaker

Ulla Kuitunen
yksikön päällikkö

Attachments

1. Helsingin kaupunki hissiavustushakemus As Oy Vaakatie 7_PDFa2b

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.