Määrärahan myöntäminen, Helsinki Ski Weeks –tapahtuman yhteistyökumppanuus

HEL 2022-001237
More recent handlings
§ 11

Rahoituksen myöntäminen Helsinki Ski Weeks –tapahtuman yhteistyösopimuksen kustannuksiin

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja päätti myöntää osaltaan Helsingin kaupungin ja Suomen Hiihtoliitto ry:n ja Nordic Ski Finland Oy:n välisen yhteistyön toteuttamiseen yhteensä 70 000 euroa.

Yhteistyön arvonlisäveroton arvo on yhteensä 200 000 euroa, josta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toteuttaman osuuden arvonlisäveroton arvo on 70 000 euroa (alv 0 %).

Yhteistyön kustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 40 10 01, liikuntapalvelukokonaisuuden tapahtumayhteistyölle varatuista vuoden 2022 määrärahoista 50 000 euroa (sisäinen tilaus 2921300301) ja tapahtumatuotantojen määrärahasta 20 000 euroa (sisäinen tilaus 2980000014).

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 2.3.2021, § § 26 siirtää hankintojen toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3. momentin perusteella siten, että toimialajohtaja voi päättää hankinnoista kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla 300 000 euroon saakka.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkistrategian 2021–2025 mukaisesti tapahtumilla on merkittävä rooli Helsingin viihtyisyyden, elinvoiman ja vetovoimaisuuden rakentamisessa. Helsinki on tapahtumallisuuden vastuullinen kehittäjä, luotettava ja innostava kumppani, toimiva tapahtumien alusta on elävä, kiehtova, monipuolinen sekä kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumakaupunki. Lisäksi Helsinki parantaa kilpailuasemaansa kulttuurin ja urheilun, kansainvälisten kongressien, messujen ja muiden suurtapahtumien isäntäkaupunkina yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

Helsinki Ski Weeks –tapahtuma järjestetään Stadionilla ja sen välittömässä ympäristössä 29.1.–27.2.2022, jonka aikana järjestetään mm. Kansallinen Hiihtopäivä, kv. Stadion Sprint -kutsukilpailu, lasten ja nuorten kilpailut, Lasten lumipäivät päiväkoti- ja koululaisryhmille. Lisäksi kaupunki tuo järjestämänsä Talvirieha-tapahtuman Helsinki Ski Weeksin puitteisiin.

Samalla avautuu kaikille helsinkiläisille ja vierailijoille avoin ja maksuton ladun käyttö tapahtuman aikana. Uniikki mahdollisuus päästä hiihtämään tai kokeilemaan lajia keskeisellä paikalla - uudistuneella Olympiastadionilla. Lisäksi tapahtumalla luodaan näkyviä malleja kaiken ikäisille ja erityisesti nuorille liikuntaharrastuksen aloittamiseksi matalalla kynnyksellä sekä osallisuuden lisäämiseksi. Helsinki Ski Weeks -kokonaisuus rikastuttaa talvitapahtumien tarjontaa Helsingissä.

Yhteistyösopimuksessa, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja päätös 23.4.2021, 23 §, määritellään yhteistyön velvoitteet, oikeudet ja vastineet. Yhteistyösopimuksen arvonlisäveroton kokonaishinta on yhteensä 200 000 euroa. Kansliapäällikön päätöksellä 2.2.2002, 30 §, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön on myönnetty kaupunginhallituksen vuoden 2022 käyttövaroista 130 000 euroa tapahtuman järjestämistä varten.

Hankinnan kohteena on yhteistyö Helsinki Ski Weeks -tapahtumaan liittyen. Hankinta ei ylitä hankintalain 25 § mukaista kansallista kynnysarvoa, hankinta kuuluu hankintalain liitteen E mukaisiin muihin erityisiin palveluihin (79952000-2, Tapahtumapalvelut), jolloin siihen ei sovelleta hankintalakia.

This decision was published on 09.02.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Saila Machere, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 25903

saila.machere@hel.fi

Decisionmaker

Laura Aalto
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja