Virkasuhteen täyttäminen, Lauttasaaren ala-asteen koulu, Luokanopettaja, kielirikasteinen opetus (englanti), työavain KASKO-01-1448-21

HEL 2022-001286
More recent handlings
§ 21

Virkasuhteen täyttäminen, Lauttasaaren ala-asteen koulu, luokanopettaja, kielirikasteinen opetus (englanti), työavain KASKO-01-1448-21

Perusopetuksen aluepäällikkö 1

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti valita luokanopettaja, kielirikasteinen opetus (englanti), virkaan (vakanssi 002526) **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2022 lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Rikosrekisterinotetta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Luokanopettajan, (vakanssinumero 002526) virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 7.1.-24.1.2022 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Lauttasaaren ala-asteen koulu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on luokanopettajan tehtävät Lauttasaaren ala-asteen koulussa.

Luokanopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi tehtävässä katsotaan eduksi kokemus kielirikasteisen luokan luokanopettajuudesta, yhteisopettajuudesta, oppilaiden kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtiminen, sekä yhteistyövalmiudet ja hyvät vuorovaikutustaidot.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 21 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 20 hakijalla.

Hakemusten perusteella videohaastatteluun kutsuttiin yhdeksän hakijaa.

Videohaastatteluiden perusteella yksilöhaastatteluihin kutsuttiin neljä hakijaa: ********** Kaikille haastatelluille tarjottiin mahdollisuutta lähihaastatteluun.

Haastattelun suorittivat ajalla 31.1.-1.2.2022 rehtori ja apulaisrehtorit.

**********

**********

**********

**********

**********

Kielirikasteisen luokanopettajan työssä korostuu taito käyttää englannin kieltä opetuksessa suunnitelmallisesti ja johdonmukaisesti. Kieli on sekä rikasteinen opetuksen väline, että opetettava taito eri luokka-asteilla, eri oppiaineissa monipuolisesti. Luokanopettajan tehtävässä korostuu oppilaiden kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtiminen sekä kodin ja koulun aktiivinen yhteistyö. Luokanopettajan työ on johdonmukaista, ja opettaminen on monipuolista ja erilaiset oppijat huomioivaa. Opetuksen eriyttäminen ja joustavien opetusjärjestelyiden toteuttaminen ovat osa luokanopettajan ammattitaitoa. Lauttasaaren ala-asteella arvostamme yhdessä opettamista ja yhteisopettajuuden kehittämistä. Oppilaan kohtaaminen, positiivinen huomioiminen ja kasvun tukeminen ovat tärkeä osa luokanopettajan tehtävää.

Perusopetuksen aluepäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 29.03.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Heidi Metsämäki , rehtori, puhelin: 09 310 83255

heidi.metsamaki(at)hel.fi

Decisionmaker

Hanna Välitalo
perusopetuksen aluepäällikkö 1