Virkasuhteen täyttäminen, Kruununhaan yläasteen koulu, matematiikan lehtori, työavain KASKO-01-1097-21

HEL 2022-001290
More recent handlings
§ 23

Virkasuhteen täyttäminen, Kruununhaan yläasteen koulu, lehtori, matematiikka, työavain KASKO-01-1097-21

Perusopetuksen aluepäällikkö 1

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti valita lehtorin, matematiikka, virkaan (vakanssinumero 000841) **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2022 lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Rikosrekisterinotetta ja selvitystä terveydentilasta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Lehtorin, matematiikka, virka (vakanssinumero 000841) on ollut julkisesti haettavana ajalla 7.-24.1.2022 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Kruununhaan yläasteen koulu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on matematiikan lehtorin tehtävät Kruununhaan yläasteen koulussa.

Lehtorin, matematiikka, viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi valmiuden ottaa haltuun koulun atk-vastuuopettajan tehtävän ja/tai mahdollisuuden fysiikan opettamiseen.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 48 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 44 hakijalla.

Hakemusten perusteella videohaastatteluun kutsuttiin 11 hakijaa. Valinnassa huomioitiin kelpoiset hakijat, joilla katsottiin olevan vähintään noin kolmen vuoden kokemus vastaavanlaisessa tehtävässä toimimisessa ja jotka toivat hakemuksessaan selvästi esille osaamistaan suhteessa hakuilmoituksessa mainittuihin seikkoihin. Videohaastattelun perusteella Teams-etäyhteydellä tapahtuvaan yksilöhaastatteluun kutsuttiin 5 hakijaa. Haastattelut suorittivat ajalla 3.-4.2.2022 rehtori ja apulaisrehtori.

Videohaastattelujen perusteella tehtävässä jatkovalinnassa korostettiin hakijoita, jotka toivat laajasti, mutta selkeästi ja konkreettisesti videoissaan esille tehtävän kannalta oleellisia pedagogisia näkemyksiä. Etänä tapahtuneiden yksilöhaastatteluiden jälkeen kasvokkain tapahtuvaan yksilöhaastatteluun kutsuttiin kaksi hakijaa: ********** jotka yksilöhaastattelun perusteella osoittivat molemmat sopivuutensa tehtävään. Kasvokkain tapahtuneet yksilöhaastattelut suorittivat ajalla 7.-8.2.2022 rehtori ja apulaisrehtori.

**********

**********

**********

**********

Lehtorin, matematiikka, tehtävässä korostuu erityisesti opetussuunnitelman mukainen toiminnallinen ja monipuolinen opetus. Tärkeää on, että hyvien yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kautta hakijalla on valmius ja motivaatio yhteisopettajuuteen. Erilaisten sähköisten oppimisympäristöjen tunteminen, monipuoliset oppimisen tuen ratkaisut sekä oppilaiden yksilöllisyyden huomioiminen ovat tehtävässä oleellisia. Merkittävää on nähdä aineenopettajan rooli laajemmin oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin tukena muun muassa tärkeissä luokanohjaajan tehtävissä. Näitä asioita myös painotettiin haastatteluissa.

Perusopetuksen aluepäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 30.03.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jani Puurula, rehtori, puhelin: 09 310 86528

jani.puurula@hel.fi

Decisionmaker

Hanna Välitalo
perusopetuksen aluepäällikkö 1