Virkasuhteen täyttäminen, Lauttasaaren ala-asteen koulu, Päätoiminen tuntiopettaja, käsityö (kovat materiaalit), työavain KASKO-01-1413-21

HEL 2022-001291
More recent handlings
§ 22

Virkasuhteen täyttäminen, Lauttasaaren ala-asteen koulu, Päätoiminen tuntiopettaja, käsityö (kovat materiaalit), työavain KASKO-01-1413-21

Perusopetuksen aluepäällikkö 1

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti valita päätoimisen tuntiopettajan, käsityö (kovat materiaalit), virkaan **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2022 lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen ja kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Päätoimisen tuntiopettajan, käsityö (kovat materiaalit) virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 7.1.-24.1.2022 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Lauttasaaren ala-asteen koulu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on käsityön päätoimisen tuntiopettajan tehtävät Lauttasaaren ala-asteen koulussa.

Päätoimisen tuntiopettajan, käsityö (kovat materiaalit), viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi tehtävässä katsotaan eduksi monimateriaalisen käsityönopetuksen tuntemus, oppilaiden kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtiminen aineenopettajana alakoulussa, sekä yhteistyövalmiudet ja hyvät vuorovaikutustaidot.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti seitsemän hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on viidellä hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin viisi hakijaa. Haastatteluun kutsuttiin kaikki kelpoiset hakijat: ********** Kaikille haastatelluille tarjottiin mahdollisuutta lähihaastatteluun.

Haastattelun suorittivat ajalla 31.1.-1.2.2022 rehtori ja apulaisrehtorit.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Käsityön kovien materiaalien päätoimisessa tuntiopettajuuden tehtävässä korostuu yhteistyö pehmeiden materiaalien opettajan kanssa, sekä monimateriaalinen suunnittelu ja toteutus yhdessä koulun kaikkien käsityötä opettavien opettajien kanssa. Käsityön opettaja on myös ottamassa käyttöön uusia koulun peruskorjattuja toimitiloja, ja luomassa täten kouluun uutta käsityökulttuuria. Koulussa toimii alueellinen erityisluokka vahvasti inkluusiona ja käsityöopettajan työssä korostuu erilaisten oppijoiden huomioiminen, taito eriyttää opetusta ja hyvät vuorovaikutustaidot. Lauttasaaren ala-asteen koulussa opetetaan kielirikasteisesti, ja taito käsityön opettamiseen englanniksi laajentaa entisestään kielirikasteisuutta.

Perusopetuksen aluepäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 29.03.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Heidi Metsämäki, rehtori, puhelin: 09 310 83255

heidi.metsamaki(at)hel.f

Decisionmaker

Hanna Välitalo
perusopetuksen aluepäällikkö 1