Virkasuhteen täyttäminen, Ressun peruskoulu, Luokanopettaja, englanninkielinen opetus, työavain KASKO-01-1288-21

HEL 2022-001297
More recent handlings
§ 42

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Ressun peruskoulu, luokanopettaja, englanninkielinen, työavain KASKO-01-1288-21

Perusopetuksen aluepäällikkö 1

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Ressun peruskouluun sijoitetun luokanopettajan, englanninkielinen, viran (vakanssinumero 006358).

Päätöksen perustelut

Luokanopettajan, englanninkielinen, virka (vakanssinumero 006358) on ollut julkisesti haettavana ajalla 7.1.-24.1.2022 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on luokanopettajan tehtävät Ressun peruskoulun englanninkielisessä opetuksessa.

Luokanopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa, joka osoitetaan valtioneuvoston asetuksessa 481/2003 säädetyllä tavalla sekä englannin kielen hallintaa, joka osoitetaan Opetushallituksen määräämällä tavalla (määräys 25/011/2005). Hakuilmoituksessa luettiin eduksi kokemus IB-koulussa opettamisesta ja yhteisopettajuudesta.

Määräajassa hakemuksen jätti 10 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 2 hakijalla.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Koska kysymyksessä olevaan luokanopettajan virkaan oli vähän kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita, virka jätetään täyttämättä.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 11.04.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Leena Liusvaara , rehtori, puhelin: 09 310 82101

leena.liusvaara(at)hel.fi

Decisionmaker

Hanna Välitalo
perusopetuksen aluepäällikkö 1