Virkasuhteen täyttäminen, Ruoholahden ala-asteen koulu, valmistava opetus, luokanopettaja, työavain KASKO-01-1348-21

HEL 2022-001298
More recent handlings
§ 8

Virkasuhteen täyttäminen, Ruoholahden ala-asteen koulu, luokanopettaja, valmistava opetus, työavain KASKO-01-1348-21

Perusopetuksen aluepäällikkö 1

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti valita luokanopettajan, valmistava opetus, virkaan (vakanssinumero 002257) **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2022 lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Rikosrekisterinotetta ja selvitystä terveydentilasta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Luokanopettaja, valmistava opetus, virka (vakanssinumero 002257) on ollut julkisesti haettavana ajalla 07.01.2022-24.01.2022 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Ruoholahden ala-asteen koulu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on luokanopettajan, valmistava opetus, tehtävät Ruoholahden ala-asteen koululla.

Luokanopettaja, valmistava opetus, viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin englannin riittävä hallinta, joka osoitettiin haastattelutilanteessa ja luettiin eduksi erityisosaamisen taito- ja taideaineissa sekä kokemuksen yhteis- tai samanaikaisopettajuudesta.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti kymmenen hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on kymmenellä hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin neljä hakijaa, joilla kaikilla haastatelluilla on kokemusta valmistavan luokan opettamisesta sekä monipuolista osaamista taito- ja taideaineiden opettamisesta.

Haastattelun suorittivat ajalla 31.1.2022-3.2.2022 rehtori ja apulaisrehtori.

Haastattelujen perusteella toiseen haastattelukierrokseen kutsuttiin videohaastatteluun (Teams) kolme hakijaa. Ennen videohaastattelua yksi hakija perui hakemuksensa.

Videohaastatteluun 11.2.2022 osallistuivat ********** Kummallakin haastatellulla on usean vuoden kokemus valmistavan opetuksen luokanopettajan tehtävistä

**********

**********

Valmistavan opetuksen luokanopettajan tehtävässä korostuvat hyvä organisointikyky, halu toimia hyvässä yhteistyössä monikulttuuristen perheiden kanssa, into yhteisopettajuuteen sekä vahva osaaminen oppilaan kasvun tukemiseen. Lisäksi korostuu taito integroida tarkoituksenmukaisella tavalla valmistavan luokan oppilaita muuhun opetukseen sekä opettajan englannin kielen riittävä hallinta.

Perusopetuksen aluepäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 29.03.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jouni-Jukka Annala, rehtori, puhelin: 09 310 25810

jouni-jukka.annala(at)hel.fi

Decisionmaker

Hanna Välitalo
perusopetuksen aluepäällikkö 1