Virkasuhteen täyttäminen, Taivallahden peruskoulu, Päätoiminen tuntiopettaja, musiikki, kielikylpyopetus (ruotsi), työavain KASKO-01-1210-21

HEL 2022-001303
More recent handlings
§ 39

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Taivallahden peruskoulu, päätoiminen tuntiopettaja, musiikki, kielikylpyopetus (ruotsi), työavain KASKO-01-1210–21

Perusopetuksen aluepäällikkö 1

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Taivallahden peruskouluun sijoitetun päätoimisen tuntiopettajan, musiikki, kielikylpyopetus (ruotsi), viran.

Päätöksen perustelut

Päätoimisen tuntiopettajan, musiikki, kielikylpyopetus (ruotsi), virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 7.1.2022–24.01.2022 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on päätoimisen tuntiopettajan, musiikki, kielikylpyopetus (ruotsi), tehtävät Taivallahden peruskoulussa.

Päätoimisen tuntiopettajan, musiikki, kielikylpyopetus (ruotsi), viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa, joka osoitetaan valtioneuvoston asetuksessa 481/2003 säädetyllä tavalla ja ruotsin kielen hallintaa, joka osoitetaan opetushallituksen määräämällä tavalla (määräys 25/011/2005). Lisäksi luettiin eduksi kokemus työskentelystä yhtenäisessä peruskoulussa.

Määräajassa hakemuksen jätti kolme hakijaa. Vaadittua kelpoisuutta ei ollut yhdelläkään hakijalla.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Koska kysymyksessä olevaan päätoimisen tuntiopettajan, musiikki, kielikylpyopetus (ruotsi), virkaan ei ollut kelpoisia hakijoita, virka jätetään täyttämättä.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 06.04.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Annarella Ahlroos , rehtori, puhelin: 09 310 25830

annarella.ahlroos@hel.fi

Decisionmaker

Hanna Välitalo
perusopetuksen aluepäällikkö 1