Virkasuhteen täyttäminen, Tehtaankadun ala-asteen koulu, Päätoiminen tuntiopettaja: englanti ja ruotsi, työavain KASKO-01-1345-21

HEL 2022-001307
More recent handlings
§ 35

Virkasuhteen täyttäminen, Tehtaankadun ala-asteen koulu, päätoiminen tuntiopettaja englanti ja ruotsi, työavain KASKO-01-1345-21

Perusopetuksen aluepäällikkö 1

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti valita päätoimisen tuntiopettajan, englanti ja ruotsi, virkaan ********** ja ensimmäiselle varasijalle **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2022 lukien.

Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen ja kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Päätoimisen tuntiopettajan, englanti ja ruotsi, virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 7.1.2022-24.1.2022 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Tehtaankadun ala-asteen koulu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on päätoimisen tuntiopettajan, englanti ja ruotsi, tehtävät Tehtaankadun ala-asteen koululla.

Päätoimisen tuntiopettajan, englanti ja ruotsi, viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi ICT-taitojen hyvä osaaminen sekä kokemus nykyaikaisista oppimisympäristöistä, että taito- ja taideharrastuneisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 14 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 11 hakijalla.

Hakemusten perusteella Teams-videohaastatteluun kutsuttiin 11 pätevää ja yli vuoden opettajakokemustaustalla olevaa hakijaa, joista 1 perui hakemuksensa.

Videohaastattelujen perusteella kutsuttiin neljä hakijaa koululle haastattelutilaisuuteen. Jatkohaastatteluun valittiin opettajat kokemuksensa ja monipuolisen osaamisensa perusteella. Hakijoista kaksi vetivät hakemuksensa pois juuri ennen toista haastatteluvaihetta.

Haastatteluihin koululle kutsuttiin ********** monipuolisen osaamisen perusteella.

Haastattelun suorittivat ajalla 10.2.2022-14.2.2022 rehtori ja apulaisrehtori.

**********

**********

**********

**********

**********

Päätoimisen tuntiopettajan, englanti ja ruotsi, tehtävässä korostuu monipuolinen kielenopettamisen taito sekä alkuopetusluokille ja muille ala-asteen luokille. Vankka näkemys ICT-ohjelmien käytöstä työssä ja taito yhdistää taito- ja taideaineopetusta kieltenopetukseen on koululle tärkeää. Myös yhteistyö muiden opettajien kanssa esim. samanaikaisopetuksessa ja monipuolinen opetustilojen käyttö kielen opetuksessa on tärkeää tehtävässä menestymisen kannalta.

Perusopetuksen aluepäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Varasijalle valittiin **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 07.04.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jouni Leivo , rehtori, puhelin: 09 310 82151

jouni.leivo(at)hel.fi

Decisionmaker

Hanna Välitalo
perusopetuksen aluepäällikkö 1