Virkasuhteen täyttäminen, Vattuniemen ala-asteen koulu, päätoiminen tuntiopettaja, oppilaan oma uskonto (ortodoksinen), työavain KASKO-01-1408-21

HEL 2022-001326
More recent handlings
§ 9

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Vattuniemen ala-asteen koulu, päätoiminen tuntiopettaja, oppilaan oma uskonto (ortodoksinen), työavain KASKO-01-1408-21

Perusopetuksen aluepäällikkö 1

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Vattuniemen ala-asteen kouluun sijoitetun päätoimisen tuntiopettajan oppilaan oma uskonto (ortodoksinen) viran.

Päätöksen perustelut

Päätoimisen tuntiopettajan, oppilaan oma uskonto (ortodoksinen), virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 7.1.-24.1.2022 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on päätoimisen tuntiopettajan, oppilaan oma uskonto (ortodoksinen), tehtävät Vattuniemen ala-asteen koulussa.

Päätoimisen tuntiopettajan, oppilaan oma uskonto (ortodoksinen), viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi kokemus oppilaan uskonnon opetuksesta (ortodoksinen) luokilla 1-9 sekä kokemus yhteistyöstä koulun henkilökunnan ja uskonnon opettajien kanssa.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 10 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 3 hakijalla. Yksi kelpoinen hakija peruutti hakemuksensa hakuprosessin aikana.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Koska kysymyksessä olevaan tehtävänimikkeen virkaan oli vähän kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita, virka jätetään täyttämättä.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 30.03.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Päivi Hakala, rehtori, puhelin: 09 310 82850

paivi.hakala@hel.fi

Decisionmaker

Hanna Välitalo
perusopetuksen aluepäällikkö 1