Vuokraus, tilat, Lumo kodit Oy, Onnentie 18, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2022-001458
More recent handlings
§ 6

Vuokraus, tilat, Lumo kodit Oy, Onnentie 18, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti jatkaa tilojen vuokrausta 1.1.2022 alkaen Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatukselle osoitteessa Onnentie 18:ssa sijaitsevasta rakennuksesta.

Lasten päiväkoti Norpan lisätilat, huoneistoalaltaan 421,5 htm² suuruiset tilat vuokrataan toistaiseksi siten, että tilavuokra on 3377,47 euroa/kk eli 8,01 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra 590,10 euroa/kk eli 1,40e euroa/m²/kk Tämän lisäksi laskutetaan kaupunkiympäristön toimialan hallintokulu 0,50 euroa/m²/kk.

Kokonaisvuokra on yhteensä 4178,32 euroa/m2/kk, 9,91 euroa/m2/kk, 50139,84 euroa/m2/v.

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus alkaa 1.1.2022. Vuokrasopimuksen irtisanomisaika on 6kk. Vanha vuokrasopimus 211027412 laitetaan päättymään 31.12.2021.

Sopimuksessa noudatetaan Helsingin kaupungin ja vuokranantajan Lumo Kodit Oy:n kanssa sovittuja ehtoja ja vastuunjakoa.

Päätöksen perustelut

Uusi vuokrasopimus tehdään 1.1.2022 alkaen koska edellinen vuokrasopimus loppui 31.12.2021 ja sopimusta halutaan jatkaa. Ulkoinen vuokrasopimus Lumo Kodit Oy:n kanssa on ainakin kesään 2023, mahdollisesti pidempään, mikäli saadaan vuokranantajan kanssa neuvottelut jatkosta varmistettua.

This decision was published on 10.02.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Harriet Andersson, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32429

harriet.andersson@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö