Virkasuhteen täyttäminen, Koskelan ala-asteen koulu, luokanopettaja, työavain KASKO-01-1126-21

HEL 2022-001526
More recent handlings
§ 32

Virkasuhteen täyttäminen, Koskelan ala-asteen koulu, luokanopettaja, KASKO-01-1126-21

Perusopetuksen aluepäällikkö 3

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti valita Koskelan ala-asteen luokanopettajan virkaan (vakanssinumero 006461) **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2022 lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Rikosrekisterinotetta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Luokanopettajan virka (vakanssinumero 006461) on ollut julkisesti haettavana ajalla 07.01.2022 - 24.01.2022 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Koskelan ala-asteen koulu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on luokanopettajan tehtävät Koskelan ala-asteen koulussa.

Luokanopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi kokemus työskentelystä inklusiivisessa perusopetuksessa, erityisopettajan opinnot sekä englannin aineopinnot.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 18 hakijaa, joilla kaikilla on vaadittu kelpoisuus.

Hakemusten perusteella yksilöhaastatteluun kutsuttiin kolme hakijaa: ********** Kyseisillä hakijoilla oli suoritettu joko englannin pää- tai sivuaineopinnot ja kokemusta varhennetusta englannin opettamisesta tai näyttöä käytännön kielitaidosta. Kahdella oli lisäksi erityisopettajan pätevyys ja yhdellä kehitys- ja persoonallisuuspsykologian sivuaineen opinnot.

Ensimmäisen haastattelun suoritti koulunjohtaja ja jatkohaastattelut hän teki yhdessä apulaisjohtajan ja johtoryhmän jäsenen kanssa. ********** haastattelut olivat 4.2.2022, ********** 15.2.2022 ja 4.3.2022 ja ********** 16.2.2022 ja 2.3.2022.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Koskelan ala-asteen koulu on kyläkoulumainen yksikkö, jossa opettajan tiimityötaidot ja yhteistyökyky korostuvat. Koulussa on kokeiltu ja toteutettu samanaikaisopetusta sekä inklusiivista toimintamallia erityisopetuksen osalta, mikä edellyttää opettajalta joustavaa työotetta ja vankkaa erityisopetusosaamista. Lisäksi varhennettu kieltenopetus vaatii englannin opetuksen taitoja. Pienen työyhteisön luokanopettajan on oltava monitaitoinen.

Perusopetuksen aluepäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 22.03.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Milja Mäntynen , rehtori, puhelin: 09 310 72015

milja.mantynen(at)hel.fi

Decisionmaker

Kimmo Mustonen
perusopetuksen aluepäällikkö 3