Kunnan asukkaan aloitteet, tammi - kesäkuu 2022, kaupunginvaltuuston käsittelyyn

HEL 2022-001840
More recent handlings
Case 7. / 814 §

V 7.12.2022, Kunnan jäsenen aloitteet ajalta 1.9.2021‒30.6.2022

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee kunnan jäsenen aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kunnan jäsenen aloitteita kirjattiin 1.9.2021‒30.6.2022 välisenä aikana viisi kappaletta. Saapuneet aloitteet ja niiden johdosta annetut vastaukset ovat liitteenä. Aloitteista neljä koskee kaupunkiympäristön toimialaa ja yksi sosiaali- ja terveystoimialaa. Aloitteiden tekijöille on toimitettu apulaispormestarin vastaus.

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla, kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä sekä sillä, joka omistaa tai hallitsee kiinteää omaisuutta kunnassa, on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kunnan palvelua koskevassa asiassa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvien kunnan jäsenen aloitteiden lisäksi kaupungille saapuu myös aloitteita ja palautteita, jotka ohjataan toimialojen vastattavaksi.

Hallintosäännön 26 luvun 1 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee esittää kaupunginvaltuuston tietoon kahdesti vuodessa kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvissa asioissa kunnan jäsenen tai palvelunkäyttäjän aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Vuoden 2021 lopussa kirjattiin kaksi aloitetta, joihin on vastattu elo- ja marraskuussa 2022. Ko. aloitteet on sisällytetty nyt käsittelyssä olevaan koosteeseen.

Käsiteltäessä hallintosäännön 26 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja kunnan jäsenen aloitteita sallitaan keskustelu. Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei pöydällepanoa tai toivomusponsia lukuun ottamatta sallita.

Close

This decision was published on 05.12.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Anna Villeneuve, erityisasiantuntija, puhelin: 09 310 36045

anna.villeneuve@hel.fi