Virkasuhteen täyttäminen, Vartiokylän ala-asteen koulu, erityisluokanopettaja, työavain KASKO-01-1188-21

HEL 2022-001986
More recent handlings
§ 36

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Vartiokylän ala-asteen koulu, erityisluokanopettaja, autismiopetus, työavain KASKO-01-1188-21.

Perusopetuksen aluepäällikkö 7

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Vartiokylän ala-asteelle sijoitetun autismiopetuksen erityisluokanopettajan viran (vakanssinumero 001032).

Päätöksen perustelut

Erityisluokanopettaja, autismiopetus, virka (vakanssinumero 001032) on ollut julkisesti haettavana ajalla 7.1.2022-24.1.2022 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on autismiopetuksen erityisluokanopettajan tehtävät Vartiokylän ala-asteen koulussa.

Autismiopetuksen erityisluokanopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi kokemus autismiopetuksesta ja vaihtoehtoisten kommunikaatiovälineiden hallinta.

Määräajassa hakemuksen jätti yksi hakija. Vaadittu kelpoisuus on yhdellä hakijalla.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Autismiopetuksen erityisluokanopettajan virka (vakanssinumero 001032) jätetään täyttämättä, koska hakija perui hakemuksensa eikä hakijoita ole.

Vartiokylän ala-asteen koulussa oli auki kaksi samankaltaista virkaa avoinna, vakanssinumerot 001032 ja 005790, joista kumpaakaan ei täytetä hakijoiden puuttuessa.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 23.03.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Johanna Kingo-Forsman, vs. rehtori, puhelin: 09 310 28940

johanna.kingo-forsman@hel.fi

Decisionmaker

Kati Aaltio
perusopetuksen aluepäällikkö 7