Virkasuhteen täyttäminen, Kontulan ala-asteen koulu, erityisopettaja, työavain KASKO-01-1366-21

HEL 2022-002083
More recent handlings
§ 24

Virkasuhteen täyttäminen, Kontulan ala-asteen koulu, erityisopettaja, työavain KASKO-01-1366-21

Perusopetuksen aluepäällikkö 7

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti valita erityisopettajan virkaan (vakanssinumero 006631) **********

Työntekijällä on ollut määräaikainen palvelussuhde kaupunkiin 1.8.2021-31.7.2022 ja koeaika on pääsäännön mukaisesti ollut 6 kk. Työntekijä palkataan uuteen, vakituiseen palvelussuhteeseen 1.8.2022 alkaen. Työtehtävät pysyvät samankaltaisina. Edellinen, viimeisen kolmen kuukauden aikana päättynyt palvelussuhde on kestänyt 12 kk. Kun tämä vähennetään vakituisen palvelussuhteen koeajan enimmäisajasta (6 kk),

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Rikosrekisterinotetta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Erityisopettajan virka vakanssinumero 006631 on ollut julkisesti haettavana ajalla 7.1.2022-24.1.2022 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Kontulan ala-asteen koulu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on erityisopettajan tehtävät Kontulan ala-asteen koulussa.

Erityisopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi aikaisempi kokemus moniammatillisesta yhteistyöstä, monikulttuurisessa koulussa toimimisesta, S2-oppilaiden tuen tarpeista ja inkluusioperiaatteen mahdollisuuksista ala-asteen koulussa.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 9 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 9 hakijalla.

Hakemusten perusteella videohaastatteluun kutsuttiin 5 hakijaa, joista 4 toimitti vastaukset määräaikaan mennessä. Hakijat valittiin työkokemuksen perusteella. Videohaastattelun perusteella yksilöhaastatteluun kutsuttiin 2 hakijaa: **********

Haastattelun suorittivat ajalla 11.-14.2.2022 rehtori ja apulaisrehtori.

**********

**********

Molemmilla haastatelluilla on riittävä työkokemus erityisopettajana toimimisesta. Tehtävässä eduksi luettua kokemusta moniammatillisesta yhteistyöstä, monikulttuurisessa koulussa toimimisesta, S2-oppilaiden tuen tarpeista ja inkluusioperiaatteen mahdollisuuksista ala-asteen koulussa on molemmilla.

Erityisopettajan tehtävässä Kontulan ala-asteella korostuu inkluusion toteutuminen, varhainen puuttuminen ja erityisen tuen toimintamallien hallinta. Lisäksi on tärkeää, että yhteistyö luokanopettajien, aineenopettajien ja huoltajien kanssa on suunnitelmallista ja tässä yhteistyötaidot korostuvat.

**********

Perusopetuksen aluepäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Varasijalle valittiin **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 10.03.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Marko Perkiö, rehtori, puhelin: 09 310 82234

marko.perkio(at)hel.fi

Decisionmaker

Kati Aaltio
perusopetuksen aluepäällikkö 7