Virkasuhteen täyttäminen, Kontulan ala-asteen koulu, luokanopettaja, työavain KASKO-01-1364-21

HEL 2022-002085
More recent handlings
§ 26

Virkasuhteen täyttäminen, Kontulan ala-asteen koulu, luokanopettaja, työavain KASKO-01-1364-21

Perusopetuksen aluepäällikkö 7

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti valita luokanopettajan virkaan (vakanssinumero 002592) **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2022 lukien.

Työntekijällä on ollut määräaikainen palvelussuhde kaupunkiin 1.8.2021-31.7.2022 ja koeaika on pääsäännön mukaisesti ollut 6 kk. Työntekijä palkataan uuteen, vakituiseen palvelussuhteeseen 1.8.2022 alkaen. Työtehtävät pysyvät samankaltaisina. Edellinen, viimeisen kolmen kuukauden aikana päättynyt palvelussuhde on kestänyt 12 kk. Kun tämä vähennetään vakituisen palvelussuhteen koeajan enimmäisajasta (6 kk), uudessa palvelussuhteessa ei käytetä koeaikaa.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Rikosrekisterinotetta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Luokanopettajan virka vakanssinumero 002592 on ollut julkisesti haettavana ajalla 7.1.2022-24.1.2022 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Kontulan ala-asteen koulu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on luokanopettajan tehtävät Kontulan ala-asteen koulussa.

Luokanopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi aikaisempi kokemus yhteisopettajuudesta.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 9 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 8 hakijalla.

Hakemusten perusteella videohaastatteluun kutsuttiin 5 hakijaa. Hakijat valittiin alkuopetuksen ja monikulttuurisessa koulussa osoitetun työkokemuksen perusteella. Videohaastattelun perusteella yksilöhaastatteluun kutsuttiin 5 hakijaa: **********

Videohaastattelujen perusteella yksilöhaasteluun kutsuttiin 5 hakijaa. Hakijat valittiin inkluusio- ja lähikouluperiaatteen ja yhteisopettajuuteen liittyvien näkemysten vuoksi.

**********

**********

**********

Haastattelun suorittivat ajalla 11.-17.2.2022 rehtori ja johtoryhmän jäsen.

Kaikilla viidellä haastatellulla on riittävä kokemus luokanopettajan tehtävistä.

Luokanopettajan tehtävässä Kontulan ala-asteella korostuvat monialainen pedagoginen osaaminen sekä hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Koulun pedagogiikka perustuu inkluusioon ja yhteisopettajuuteen. Tehtävä edellyttää pedagogista valmiutta yhteisopettajuuteen, kykyä suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää opetusta. Kaikilla haastatelluilla on virassa vaadittava muodollinen kelpoisuus, riittävästi työkokemusta luokanopettajan tehtävästä, hyvät vuorovaikutustaidot sekä ymmärrys inkluusioperiaatteen mahdollisuuksista. Haastattelun perusteella kaikkien hakijoiden pedagogisessa ajattelussa nousi esille vuorovaikutteinen toiminta oppilaiden kanssa.

**********

Aluepäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 10.03.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Marko Perkiö, rehtori, puhelin: 09 310 82234

marko.perkio(at)hel.fi

Decisionmaker

Kati Aaltio
perusopetuksen aluepäällikkö 7