Vuokraus, tilat, Sinivuokonpolku 9, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2022-002089
More recent handlings
§ 7

Vuokraus, toimitila, Sinivuokonpolku 9, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata tiloja 1.1.2022 alkaen Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatukselle sekä perusopetukselle osoitteessa Sinivuokonpolku 9 sijaitsevasta uudisrakennuksesta seuraavasti:

Lasten päiväkoti Vaapukka, huoneistoalaltaan 1 892,5 htm² suuruisen tilan toistaiseksi siten, että arvonlisäveroton kokonaisvuokra on 53 463,13 euroa/kk eli 28,25 euroa/m²/kk, josta pääomavuokra on 21,68 euroa/m²/kk, ylläpitovuokra 3,54 euroa/m²/kk ja kaupunkiympäristön toimialan hallintokulu 0,50 euroa/m²/kk. Lisäksi peritään kunnossapidon lisävuokraa 2,53 euroa/m²/kk ajalla 1.1.2022-31.12.2023.

Päiväkodin pihalla sijaitsevat piharakennukset 18,5 htm2 ja 42 htm2 sisältyvät vuokraan.

Roihuvuoren ala-aste, huoneistoalaltaan 1 232 htm² suuruisen tilan toistaiseksi siten, että arvonlisäveroton kokonaisvuokra on 32 943,68 euroa/kk eli 26,74 euroa/m²/kk, josta pääomavuokra on 21,68 euroa/m²/kk, ylläpitovuokra 3,54 euroa/m²/kk ja kaupunkiympäristön toimialan hallintokulu 0,50 euroa/m²/kk. Lisäksi peritään kunnossapidon lisävuokraa 1,02 euroa/m²/kk ajalla 1.1.2022 – 31.12.2023.

Lisäksi yksikön päällikkö päätti, että sopimukset 211022163 ja 211022853 päätetään päättymään 31.12.2021 ja tehdään tarvittavat hyvitykset vuodelta 2022. Roihuvuoren ala-asteen uusi sopimus korvaa nämä kaksi sopimusta.

Sopimuksessa noudatetaan sisäisen vuokrauksen ehtoja ja vastuunjakotaulukkoa.

Päätöksen perustelut

Vuokrassa on huomioitu molempien kohteiden neliöissä kiinteistön yhteiskäyttötilat, mm. pukuhuoneet. Yhteisiä tiloja neliöissä on mukana 653m2. Lisäksi pääomavuokrassa on huomioitu väistötilojen osuus, joka on 1,21 euroa/kk/m2.

Uudisrakennuksella korvataan päiväkoti Vaapukan huonokuntoiset vanhat tilat, jota oli aikaisemmin esitetty peruskorjauskohteena. Peruskorjauksesta luovuttiin, ja rakennus korvataan laajuudeltaan nykyistä suuremmalla uudisrakennuksella.

Päiväkoti Lakan tilat Kauppakartanontiellä purettiin vuoden 2020 alussa. Päiväkodin toiminta siirtyy noin kahdeksi vuodeksi paviljonkipäiväkotiin Sinivuokonpolulle elokuusta 2019 lähtien toiminnan jatkuen paviljongissa uudisrakennuksen valmistumiseen asti

Lisäksi uudisrakennus korvaa Roihuvuoren ala-asteen koulun Sinivuokonpolun toimipaikan alun perin tilapäisiksi suunnitellut tilat, jotka ovat kaupunkiympäristön toimialan mukaan elinkaarensa päässä.

This decision was published on 16.02.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Harriet Andersson, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32429

harriet.andersson@hel.fi

Sanna Rautajärvi, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32554

sanna.rautajarvi@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö