Virkasuhteen täyttäminen, Mellunmäen ala-asteen koulu, erityisluokanopettaja, alueellinen erityisluokka, työavain KASKO-01-1441-21

HEL 2022-002096
More recent handlings
§ 41

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Mellunmäen ala-asteen koulu, erityisluokanopettaja, työavain KASKO-01-1441-21.

Perusopetuksen aluepäällikkö 7

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Mellunmäen ala-asteen kouluun sijoitetun alueellisen erityisluokanopettajan viran (vakanssinumero 005841).

Päätöksen perustelut

Erityisluokanopettajan virka (vakanssinumero 005841) on ollut julkisesti haettavana ajalla 07.01.2022 – 24.01.2022 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on erityisluokanopettajan tehtävät Mellunmäen ala-asteen koulussa.

Erityisluokanopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi käsityön (kovat materiaalit) opettaminen sekä ratkaiskeskeisen ja toiminnallisten työtapojen hallinnan.

Määräajassa hakemuksen jätti 0 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 0 hakijalla.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Koska kysymyksessä olevaan virkaan ei ollut lainkaan kelpoisia hakijoita, virka jätettään täyttämättä.

Päätös kirjataan hakujärjestelmään. Hakijoita ei ollut, joten päätöksen tiedoksianto tallentuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä.

This decision was published on 05.04.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Erja Ursin, rehtori, puhelin: 09 310 82704

erja.ursin(at)hel.fi

Decisionmaker

Kati Aaltio
perusopetuksen aluepäällikkö 7