Lahjoitukset vuonna 2022, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, perusopetuksen palvelukokonaisuus

HEL 2022-002165
More recent handlings
§ 22

Rahalahjoituksen vastaanottaminen

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti ottaa vastaan Pääkaupunkiseudun Soroptimistit puolesta SI Kauniainen-Grankulla ry:lta lahjoituksen 2 000 euroa.

HL 51 §:n perusteella korjattu lahjoituksen summa, HK 4.4.2022

Perusopetusjohtaja päätti ottaa vastaan Pääkaupunkiseudun Soroptimistit puolesta SI Kauniainen-Grankulla ry:lta lahjoituksen 2 200 euroa.

Päätöksen perustelut

Lahjoitus jaetaan stipendeinä koiluille/ryhmille, jotka osallistuivat pääkaupunkiseudun soroptimistien järjestämään Tyttöjen päivä 2021-etätapahtumaan, oheisen liitteen mukaan. Kunkin koulun ryhmä saa 200 euroa. Lahjoittajan ehtojen mukaiseksi stipendit jaetaan tyttöjen kannustamiseksi matemaattisten, luonnontieteellisten ja teknisten aineiden opiskeluun. Lahjoitusehtojen mukaan koulu voi jakaa stipendit haluamansa suuruisina, joko yhdelle tai useammalle oppilaalle tai oppilasryhmälle.

Lahjoitus maksetaan Helsingin kaupungin pankkitilille:

Helsingin kaupunki Nordea
IBAN: FI29 2266 1800 0030 09
BIC: NDEAFIHH

Lahjoituksen kirjaaminen kirjanpitoon:

Tili 220500, tulosyksikkö 1433010 Haagan PK, toimintoalue 149102 200€
Tili 220500, tulosyksikkö 1435010 Laajasalon PK, toimintoalue 149102 200€
Tili 220500, tulosyksikkö 1432004 Latokartanon PK, toimintoalue 149102 200€
Tili 220500, tulosyksikkö 1433007 Meilahden YA, toimintoalue 149102 400€
Tili 220500, tulosyksikkö 1434013 Ressun PK, toimintoalue 149102 200€
Tili 220500, tulosyksikkö 1432014 Suutarinkylän PK, toimintoalue 149102 200€
Tili 220500, tulosyksikkö 1435032 Sophie Mannerheimin koulu, toimintoalue 149102 400€
Tili 220500, tulosyksikkö 1431027 Vesalan PK, toimintoalue 149102 200€

HL 51 §:n perusteella korjattu Haagan PK:lle myönnetty euromäärä, HK 4.4.2022

Tili 220500, tulosyksikkö 1433010 Haagan PK, toimintoalue 149102 400€
Tili 220500, tulosyksikkö 1435010 Laajasalon PK, toimintoalue 149102 200€
Tili 220500, tulosyksikkö 1432004 Latokartanon PK, toimintoalue 149102 200€
Tili 220500, tulosyksikkö 1433007 Meilahden YA, toimintoalue 149102 400€
Tili 220500, tulosyksikkö 1434013 Ressun PK, toimintoalue 149102 200€
Tili 220500, tulosyksikkö 1432014 Suutarinkylän PK, toimintoalue 149102 200€
Tili 220500, tulosyksikkö 1435032 Sophie Mannerheimin koulu, toimintoalue 149102 400€
Tili 220500, tulosyksikkö 1431027 Vesalan PK, toimintoalue 149102 200€

This decision was published on 06.04.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Irina Pessi, laskenta-asiantuntija, puhelin: 09 310 86324

irina.pessi@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

1. Tyttöjen päivän kannustusstipendi

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.