Lausuntopyyntö, kuntarajan siirto, Vantaan Länsisalmi, Vantaan Kaupunki

HEL 2022-002239
More recent handlings
Case 6. / 241 §

V 13.4.2022, Lausunto Vantaan kaupunginhallitukselle kuntarajan siirtoa koskevasta kunnan jäsenen esityksestä

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto antaa Vantaan kaupungille lausunnon, jonka mukaan se ei puolla kaupungin rajan siirtämistä hakemuksessa esitetyllä tavalla.

Vantaalainen kunnan jäsen esittää Vantaan Länsisalmessa sijaitsevan tilan RN:o 92-410-11-1 siirtämistä Vantaan kaupungista Helsingin kaupunkiin. Tila sijaitsee Vantaan Länsisalmessa Sotungintien molemmin puolin.

Perusteluna esityksessä on kyseisen alueen merkitys Helsingin kaupungin kehitykselle on suurempi kuin Vantaan kaupungille. Toisena perusteluna esityksessä on nostettu Vantaan keskustojen ja palvelujen saavutettavuus ja julkisen liikenteen kulkeminen Helsingin alueen kautta.

Länsisalmen alue sisältyi aiemmin laadittuun Helsingin, Vantaan ja Sipoon kuntien Östersundomin yhteiseen yleiskaavaan, jonka hyväksymispäätös kumoutui korkeimmassa halllinto-oikeudessa 12.5.2021. Siinä Länsisalmesta suunniteltiin metron jatkeen ensimmäistä asemanseutua. Yleiskaavan kumoutumisen myötä palattiin suunnittelussa alkupisteeseen. Helsinki on käynnistänyt keväällä 2022 omalla alueellaan Östersundomin osayleiskaavan laadinnan. Parhaillaan valmistellaan maankäytön skenaariotarkasteluja ja liikennejärjestelmän vaihtoehtoja. Yleiskaavoitusta alueella ohjaa Östersundomin alueen maakuntakaava, missä kyseisen tilan alue on määritelty osaksi viherrakenteen ja ekologisten yhteyksien verkostoa. Maakuntakaava sai lainvoiman, kun korkein hallinto-oikeus hylkäsi kaavaan kohdistuneet valitukset 10.5.2021. Maakuntakaava toimii uusien yleiskaavojen suunnittelun lähtökohtana.

Työssäkäyntialueena ja yksityisten palvelujen osalta pääkaupunkiseutu on yhtenäinen eikä kuntarajoilla ole käytännössä merkitystä.

Esitetty kuntarajan muutos tulisi huomioitavaksi käynnissä olevassa Östersundomin osayleiskaavassa. Maakuntakaavan viheraluemerkintä ei lähtökohtaisesti mahdollista alueelle lisärakentamista. Kuntarajan muutos tekisi kunnan rajaan yksittäisen kiilan ja rajaisi sen epätarkoituksenmukaisesti.

Helsingin kaupunki ei pidä tarkoituksenmukaisena puoltaa kuntarajan muuttamista esityksen pohjalta.

Kaupunginvaltuusto päättää tarkistaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Helsingin kaupunki on vastaanottanut 11.2.2022 Vantaan kaupungin lausuntopyynnön 6.10.2021 päivätystä, Vantaan ja Helsingin kaupunginhallituksille osoitetusta Vantaan kaupungissa maata omistavan kunnan jäsenen,

**********

esityksestä kuntarajan siirtämiseksi. Vantaan kaupunginhallitus pyysi Helsingin kaupunginvaltuuston lausuntoa päätöksellään 31.1.2022 § 17. Hakemuksessa esitetään Vantaan Länsisalmessa sijaitsevan tilan RN:o 92-410-11-1 siirtämistä Vantaan kaupungista Helsingin kaupunkiin liitteiden mukaisesti. Kuntarakennelain 11 § 2 momentin mukaan kunnan jäsen toimittaa esityksensä oman kuntansa kunnanhallitukselle, jonka on hankittava esityksestä kaikkien muutoksen kohteena olevien kuntien valtuustojen lausunnot.

Kuntarakennelain (1698/2006) 11 §:n 2 momentin mukaan kunnan jäsen voi tehdä esityksen kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan. Kunnan jäsen toimittaa esityksensä oman kuntansa kunnanhallitukselle, jonka on hankittava esityksestä kaikkien muutoksen kohteena olevien kuntien valtuustojen lausunnot. Lausunnosta tulee ilmetä kunnan kanta kuntajaon muuttamiseen perusteluineen. Kyseisen kunnanhallituksen on toimitettava esitys sekä lausunnot valtiovarainministeriölle kuuden kuukauden kuluessa esityksen vastaanottamisesta.

Helsingin kaupunginvaltuuston kanta pyydetään Vantaan kaupungin lausuntopyynnössä osoittamaan Vantaan kaupunginhallitukselle ja toimittamaan Vantaan kaupungin kirjaamoon mahdollisimman pian, jotta kaupunki pystyy toimittamaan esityksen ministeriölle laissa säädetyssä määräajassa.

Esittelijä toteaa, että pyyntö kaupungin lausunnon antamisesta on saapunut Helsingin kaupungin kirjaamoon 11.2.2022, minkä vuoksi kaupunginvaltuuston käsittelylle on jäänyt varsin lyhyt valmisteluaika. Lausuntopyynnöstä on saatu kaupunkiympäristön toimialan lausunto. Esitys on lausunnon mukainen.

Close

Kaupunkiympäristön toimiala 29.3.2022

Helsingin kaupunki on saanut 6.10.2021 päivätyn Vantaan ja Helsingin kaupunginhallituksille osoitetun Timo Färmin kuolinpesän hakemuksen kuntarajan siirtämiseksi. Hakemuksessa esitetään Vantaan Länsisalmessa sijaitsevan tilan Palomäki 92-410-11-1 siirtämistä Vantaan kaupungista Helsingin kaupunkiin. Tila sijaitsee Vantaan Länsisalmessa Sotungintien molemmin puolin.

Kuntalaisaloitteen tekijä esittää hakemuksessaan, että kuolinpesän omistama tila tulisi kokonaisuudessaan liittää Helsingin kaupunkiin. Perusteluina aloitteessa on, että kyseisen alueen merkitys Helsingin kaupungin kehitykselle on suurempi kuin Vantaan kaupungille. Toisena perusteluna esityksessä on nostettu Vantaan keskustojen ja palvelujen saavutettavuus ja julkisen liikenteen kulkeminen Helsingin alueen kautta.

Kuntarakennelain 11 § 2. momentin mukaan kunnan jäsen toimittaa esityksensä oman kuntansa kunnanhallitukselle, jonka on hankittava esityksestä kaikkien muutoksen kohteena olevien kuntien valtuustojen lausunnot. Lausunnosta tulee ilmetä kunnan kanta kuntajaon muuttamiseen perusteluineen. Kuntarakennelain mukaan Vantaan on toimitettava esitys sekä Helsingin ja Vantaan lausunnot ministeriölle kuuden kuukauden kuluessa esityksen vastaanottamisesta. Vantaan kaupunginhallitus pyysi Helsingin kaupunginvaltuuston lausuntoa päätöksellään 31.1.2022 § 17.

Länsisalmen alue sisältyi aiemmin laadittuun kuntien yhteiseen Östersundomin yleiskaavaan, jonka hyväksymispäätös kumoutui. Siinä Länsisalmesta suunniteltiin metron jatkeen ensimmäistä asemanseutua. Yleiskaavan kumoutumisen myötä palattiin suunnittelussa alkupisteeseen. Helsinki on käynnistänyt 2022 omalla alueellaan Östersundomin osayleiskaavan laadinnan. Parhaillaan valmistellaan maankäytön skenaariotarkasteluja ja liikennejärjestelmän vaihtoehtoja. Yleiskaavoitusta alueella ohjaa Östersundomin alueen maakuntakaava, missä kyseisen tilan alue on määritelty osaksi viherrakenteen ja ekologisten yhteyksien verkostoa. Maakuntakaava toimii uusien yleiskaavojen suunnittelun lähtökohtana.

Työssäkäyntialueena ja yksityisten palvelujen osalta pääkaupunkiseutu on yhtenäinen eikä kuntarajoilla ole käytännössä merkitystä.

Esitetty kuntarajan muutos tulisi huomioitavaksi käynnissä olevassa Östersundomin osayleiskaavassa. Maakuntakaavan viheraluemerkintä ei lähtökohtaisesti mahdollista alueelle lisärakentamista. Kuntarajan muutos tekisi kunnan rajaan yksittäisen kiilan ja rajaisi sen epätarkoituksenmukaisesti.

Kaupunkiympäristön toimiala ei pidä tarkoituksenmukaisena puoltaa kuntarajan muuttamista esityksen pohjalta.

Lisätiedot

Pasi Rajala, Yleiskaavapäällikkö, puhelin: 09 310 20417

pasi.rajala@hel.fi

Anne Karlsson, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37444

anne.karlsson@hel.fi
Close

This decision was published on 13.04.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi