Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5, määräaikainen tuntiopettaja, työavain KASKO-03-11-22

HEL 2022-002296
More recent handlings
§ 1

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5, määräaikainen tuntiopettaja, työavain KASKO-03-11-22

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-2

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammatti- ja aikuisopiston ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA) tuntiopettajan määräaikaiseen virkasuhteiseen tehtävään **********

Tehtävään valitulle asetetaan 3 kuukauden mittainen koeaika.

Virkasuhteisen tehtävän palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Päätöksen perustelut

Ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa on ollut yksi (1) tuntiopettajan määräaikainen tehtävä julkisesti haettavana ajalla 19.1 - 3.2.2022 kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella KASKO-03-11-22. Koska kyseessä on vuorotteluvapaasijaisuus, valitun henkilön tulee täyttää vuorotteluvapaata koskevat ehdot, jotka on mainittu hakuilmoituksessa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää yksikön päällikkö eli Stadin ammatti- ja aikuisopistossa Kampuksen 5 rehtori ja määräaikaiseen virkasuhteiseen tehtävään valinnasta päättää lähiesihenkilö eli Stadin ammatti- ja aikuisopistossa Kampuksella 5 lähiesihenkilönä toimiva koulutuspäällikkö.

Virkasuhteista tehtävää täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valitun tehtävinä ovat ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen kuuluvat opetustehtävät, ensimmäisenä sijoituspaikkana Kampus 5 osoitteessa Nilsiänkatu 6.

Tehtävään haki hakuajan kuluessa seitsemän (7) henkilöä. Hakijoista 5 henkilöä täyttivät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaisen kelpoisuusvaatimuksen. Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin kokemusta maahanmuuttajien, nuorten ja erityisopiskelijoiden opetuksesta ja ohjauksesta ja ammatillisen koulutuksen tuntemusta sekä luettiin eduksi kokemuksen yhteisopettajuudesta.

Hakijoista kaikki 7 kutsuttiin yksilöhaastatteluun. Haastattelu pidettiin etänä 10-11.2.2022 ja haastattelijana toimivat vastaava koulutuspäällikkö sekä tiimimestarina toimiva opettaja.

********** täyttää vuorotteluvapaasijaisen kriteerit. Hän on suorittanut pedagogiset opinnot ja hänen korkein alalle soveltuva tutkintonsa on filosofian tohtori. Hänellä on aiempaa alan opetuskokemusta noin 13 vuotta, sisältäen jonkin verran kokemusta myös VALMA-kohderyhmästä. Hänellä on kokemusta opetuksessa ja ohjauksessa tehdystä tiimityöstä sekä tehtävän kannalta olennaista työkokemusta sosiaali- ja terveysalan koulutuksista. Hänellä on kokemusta sekä nuorten että maahanmuuttajien kanssa toimimisesta.

********** täyttää vuorotteluvapaasijaisen kriteerit. Hän on suorittanut pedagogiset opinnot ja hänen korkein alalle soveltuva tutkintonsa on ylempää korkeakoulututkintoa vastaava filosofian maisteri. Hänellä on aiempaa opetuskokemusta noin 19 vuotta. Hänellä on työkokemusta VALMA-kohderyhmästä, etenkin maahanmuuttajien kanssa toimimisesta mm. vastaanottokeskuksen ohjaajan tehtävissä sekä hanketyöstä. Hän osaa soveltaa kielitietoista lähestymistä opetuksessa ja ohjauksessa. Hänellä on käyttökokemusta opiskelijahallintojärjestelmä Wilmasta sekä kokemusta opetuksessa ja ohjauksessa tehdystä tiimityöstä.

********** täyttää vuorotteluvapaasijaisen kriteerit. Hän on suorittanut pedagogiset opinnot ja hänen korkein alalle soveltuva tutkintonsa on ylempää korkeakoulututkintoa vastaava kasvatustieteiden maisteri. Hänellä on aiempaa opetuskokemusta noin 8 vuotta. Hänellä on työkokemusta VALMA-kohderyhmästä ja opiskelijahallintojärjestelmä Wilmasta ja opetuksessa ja ohjauksessa tehdystä tiimityöstä, sekä aikuisten perusopetuksesta ja ammattistartista. Hänellä on kokemusta erilaisista oppijoista ja oppimisen tavoista ja kielitietoinen lähestyminen on hänelle tuttua.

Koulutuspäällikkö katsoo työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sähköisessä rekrytointijärjestelmässä.

This decision was published on 16.02.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Asko Haapamäki, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 84876

asko.haapamaki@edu.hel.fi

Decisionmaker

Asko Haapamäki
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-2