Kuuleminen, elintarvikelaki 55 §, MD Market Oy:n/ Bazaar Market

HEL 2022-002311
More recent handlings
§ 5

Elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen antaminen MD Market Oy/ Bazaar Market

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

MD Market Oy, Tähtimötie 2 A 5, 02620 ESPOO, y-tunnus 3244829-9

Elintarvikehuoneisto

Bazaar Market, Kontulankaari 1, 00940 Helsinki

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön määräys

1. Elintarvikelain 10 §:n mukainen ilmoitus toiminnan aloittamisesta tulee tehdä.

2. Myynnissä olevat elintarvikkeet on varustettava suomen- ja ruotsinkielisillä pakkausmerkinnöillä. Pakatuissa elintarvikkeissa tulee olla elintarviketietojen antamisesta kuluttajille annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 1169/2011 9 artiklan mukaiset pakkausmerkinnät suomen ja ruotsinkielisinä. Pakkausmerkinnät tulee tehdä pakkaukseen tai siihen kiinnitettyyn etikettiin.

3. Toimijalla on oltava omavalvontajärjestelmä, jonka avulla toimija tunnistaa ja hallitsee toimintaansa liittyvät vaarat ja varmistaa, että toiminta täyttää elintarvikesäännöksissä asetetut vaatimukset. Toimijan on pidettävä omavalvonnan toteutumisesta kirjaa.

4. Palvelutiskillä myynnissä oleviin tuotteisiin tuleviin tarroihin tulee tulostua oikean yrityksen tiedot ja oikea myyntipäivä.

5. Lihankäsittelyhuoneen putki on korjattava asianmukaisesti.

Määräaika

Edellä mainitut toimenpiteet on toteutettava kohdan 1 ja 5 osalta välittömästi ja kohdat 2-4 on korjattava 15.4.2022 mennessä.

Täytäntöönpano

Määräystä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen (kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto) toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

MD Market Oy / Bazaar Marketiin on tehty tarkastus 8.2.2022. Tarkastuksella havaittiin, että toimija on vaihtunut. Koska paikalla olleella työntekijällä ei ollut nimenkirjoitusoikeutta, jätettiin hänelle elintarvikelain 10 §:n mukainen ilmoitus toimijan vaihtumisesta, toimitettavaksi toimijalle. Täytetty lomake pyydettiin toimittamaan viipymättä sähköpostitse. (Tarkastuskertomus 8.2.2022)

Lomaketta ei oltu toimitettu 14.2.2022 mennessä pyynnöistä huolimatta. Tarkastuksella entisen toimijan Sara Elintarviketukku Oy:n toimija ilmoitti, että uudelle toimijalle, MD Market Oy:lle, on välitetty tieto Ozden Marketin elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä koskevista hallinnollisista pakkokeinoista.

Tarkastuksella 14.2.2022 (Tarkastuskertomus 14.2.2022) havaittiin seuraavat epäkohdat:

1. Toimija ei ole tehnyt elintarvikelain 10 §:n mukaista ilmoitusta toiminnan aloittamisesta.

2. Suurimmassa osassa myynnissä olevissa tuotteissa ei ollut suomen – ja ruotsinkielisiä pakkausmerkintöjä.

3. Toimija ei ole laatinut toiminnastaan omavalvontasuunnitelmaa.

4. Kylmävarastojen lämpötilojen seurannasta ei ollut kirjanpitoa.

5. Palvelumyyntitiskillä pakkaamattomia tuoreita lihoja pakattaessa vaa’asta tulostui eri yrityksen tiedot ja päivämäärä vuodelta 2021.

6. Lihankäsittelyhuoneen katossa kulkeva putki oli rikki ja vuoto kohtaan oli laitettu muovipussi, johon vesi kerääntyi.

Ilmoitus toiminnasta on edellytetty tehtäväksi 9.2.2022 mennessä (Liite 1 Tarkastuskertomus 8.2.2022). 14.2.2022 tehdyllä tarkastuksella havaitut epäkohdat on edellytetty korjattavaksi viipymättä. (Liite 2 Tarkastuskertomus).

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu elintarvikelain (297/2021) 55 §:n mukaisesta määräyksestä sekä asetettavasta määräajasta 17.2.2022 päivätyllä kirjeellä. (Liite 3)

Toimija ei ole antanut vastinetta määräaikaan mennessä.

Päätöksen perustelut

Neuvonnasta, opastuksesta ja kehotuksesta huolimatta MD Market Oy ei ole korjannut kaikkia tarkastuksilla havaittuja epäkohtia. Koska MD Market Oy ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin huoneistossa havaittujen epäkohtien korjaamiseksi, on epäkohtien korjaamiseksi tarpeen antaa elintarvikelain 55 §:ssä tarkoitettu määräys.

Elintarvikelain (297/2021) 55 §:n mukaan valvontaviranomainen voi määrätä toimijan korjaamaan epäkohdan, jos:

1) elintarvike tai elintarvikekontaktimateriaali, elintarvikehuoneisto tai alkutuotantopaikka taikka elintarvike- tai kontaktimateriaalitoiminta voi aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai ne ovat muutoin elintarvikesäännösten vastaisia; tai

2) elintarvikkeesta tai elintarvikekontaktimateriaalista annetut tiedot voivat aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai johtaa kuluttajaa harhaan.

Elintarvikesäännösten vastaisuus on määrättävä korjattavaksi välittömästi tai valvontaviranomaisen asettamassa määräajassa.

Elintarvikelain (297/2021) 10 §:n mukaan elintarvikealan toimijan on tehtävä ilmoitus elintarviketoiminnasta toiminnan rekisteröintiä varten toimivaltaisen valvontaviranomaisen tarjoamaan sähköiseen palveluun tai toimitettava tiedot muulla tavoin toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista.

Huoneistossa harjoitetaan toimintaa ilman vaadittua elintarvikelain 10 §:n mukaista ilmoitusta. Edellinen toimija on ilmoittanut lopettaneensa toiminnan myymälässä 1.12.2021.

Elintarvikelain (297/2021) 6 §:n mukaan elintarviketoiminnan on oltava sellaista, että tuotettavien, valmistettavien, säilytettävien tai käsiteltävien elintarvikkeiden turvallisuus ei vaarannu ja että elintarviketoiminta myös muutoin täyttää elintarvikesäännösten mukaiset vaatimukset.

Elintarvikehygieniasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 852/2004 V luvun 1. b kohdan mukaan kaikki elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat esineet, välineet ja laitteet on rakennettava siten, valmistettava sellaisista materiaaleista, pidettävä sellaisessa järjestyksessä ja huollettava siten, että saastumisriski jää mahdollisimman pieneksi. Lisäksi asetuksen IX luvun 2 kohdan mukaan elintarvikealan yrityksessä varastoidut raaka-aineet ja kaikki valmistusaineet on säilytettävä sellaisissa olosuhteissa, että niiden haitallinen huonontuminen estyy ja ne ovat suojassa saastumiselta.

Myymälän lihankäsittelyhuoneen katossa oleva putki on rikki ja sieltä voi valua tiivistymisvettä elintarvikkeiden päälle.

Elintarviketietojen antamisesta kuluttajille annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 1169/2011, jäljempänä elintarviketietoasetus, 8 artiklan 1 kohdan mukaan elintarviketiedoista vastuussa olevan elintarvikealan toimija on toimija, jonka nimellä tai toiminimellä elintarvikkeita pidetään kaupan tai jos tämä toimija ei ole sijoittunut unioniin, tuontia unionin markkinoille harjoittava toimija.

MD Market Oy, pakkaa palvelumyyntiskillä lihaa, joiden pakkauksiin tulostetaan tarra. Tarran tiedoissa vastuulliseksi elintarvikealan toimijaksi on merkitty toisella paikkakunnalla sijaitseva vähittäismyymälä.

Elintarviketietoasetuksen 8 artiklan 5 kohdan mukaan elintarvikealan toimijoiden on vastuullaan olevissa yrityksissä varmistettava niiden toimintaan liittyvien, elintarviketietoja koskevan lainsäädännön ja asiaan liittyvien kansallisten säännösten vaatimusten noudattaminen, ja niiden on tarkistettava, että tällaiset vaatimukset täyttyvät, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 ja 4 kohdan soveltamista.

Elintarviketietoasetuksen 9 artiklan 1 kohdan mukaan seuraavien tietojen ilmoittaminen on pakollista 10–35 artiklan mukaisesti, jollei tähän lukuun sisältyvistä poikkeuksista muuta johdu:

- elintarvikkeen nimi;

- ainesosaluettelo;

- allergioita tai intoleransseja aiheuttavat aineet;

- tiettyjen ainesosien tai ainesosien ryhmien määrät;

- elintarvikkeen sisällön määrä;

- vähimmäissäilyvyysaika tai viimeinen käyttöajankohta;

- erityiset säilytysolosuhteet ja/tai käyttöolosuhteet;

- elintarvikealan toimijan nimi tai toiminimi ja osoite;

- alkuperämaa tai lähtöpaikka;

- käyttöohje, jos elintarvikkeen tarkoituksenmukainen käyttö ilman sitä on vaikeaa;

- juomien todellinen alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina, jos alkoholipitoisuus on suurempi kuin 1,2 tilavuusprosenttia;

- ravintoarvoilmoitus.

Elintarviketietoasetuksen 12 artiklan 2 kohdan mukaan pakolliset elintarviketiedot on esitettävä suoraan pakkauksessa tai siihen kiinnitetyssä etiketissä, silloin kun kyse on valmiiksi pakatuista elintarvikkeista.

Maa- ja metsätalousministeriön elintarviketietojen antamisesta kuluttajille antaman asetuksen (834/2014) 4 §:n mukaan valmiiksi pakatun elintarvikkeen pakolliset pakkausmerkinnät on kaksikielisessä kunnassa myytäviin tai muuten luovutettaviin elintarvikkeisiin tehtävä ainakin suomen ja ruotsin kielillä.

MD Market Oy:n, Bazaar Marketissa myynnissä olevista elintarvikkeista puuttuvat pääsääntöisesti kaikki suomen- ja ruotsinkieliset pakkausmerkinnät.

Elintarvikelain (297/2021) 15 §:n mukaan elintarvikealan ja kontaktimateriaalialan toimijalla on oltava järjestelmä, jonka avulla toimija tunnistaa ja hallitsee toimintaansa liittyvät vaarat ja varmistaa, että toiminta täyttää elintarvikesäännöksissä asetetut vaatimukset. Toimijan on kirjattava omavalvonnan tulokset riittävällä tarkkuudella.

Elintarvikealan toimijan tuodessa eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 8 artiklassa tarkoitettujen salmonellaa koskevien erityistakuiden piiriin kuuluvia elintarvikkeita Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta Suomeen, omavalvontaan on sisällyttävä kyseisiä elintarvikkeita koskeva näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma salmonellan varalta.

MD market Oy:llä ei ole esittää omavalvontajärjestelmää eikä siihen liittyvää tutkimus- ja näytteenottosuunnitelmaa.

Elintarvikelain (297/2021) 55 §:n mukaan valvontaviranomainen voi määrätä toimijan korjaamaan epäkohdan, jos:

1) elintarvike tai elintarvikekontaktimateriaali, elintarvikehuoneisto tai alkutuotantopaikka taikka elintarvike- tai kontaktimateriaalitoiminta voi aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai ne ovat muutoin elintarvikesäännösten vastaisia; tai

2) elintarvikkeesta tai elintarvikekontaktimateriaalista annetut tiedot voivat aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai johtaa kuluttajaa harhaan.

Elintarvikesäännösten vastaisuus on määrättävä korjattavaksi välittömästi tai valvontaviranomaisen asettamassa määräajassa.

Elintarvikelain 78 §:n mukaan tätä päätöstä on noudatettava ennen kuin se on saanut lainvoiman tai ennen kuin oikaisuvaatimusta on käsitelty, jollei valitusviranomainen tai vastaavasti oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen toisin määrää.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

1. Tarkastuskertomus 8.2.2022.

2. Tarkastuskertomus 14.2.2022

3. MD Market Oy:n kuuleminen 17.2.2022.

Sovellettavat oikeusohjeet

Elintarvikelaki (297/2021) 1, 6, 10, 15, 55, 78 §

Hallintolaki (434/2003) 34, 36 §

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille (834/2014) 4 §

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille 8, 9 artikla

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004, Yleinen elintarvikehygienia-asetus), liite II

Toimivaltaperuste

Kaupunkiympäristön ympäristö- ja lupajaosto on elintarvikelain (297/2021) 27 §:n mukainen kunnan valvontaviranomainen. Ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt päätäntävaltaansa edelleen elintarviketurvallisuusyksikön päällikölle.

Mahdolliset jatkotoimenpiteet asiassa

Mikäli epäkohtia ei ole korjattu määräaikaan mennessä, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle voidaan esitellä päätösehdotus, jossa elintarviketurvallisuusyksikön päällikön antamaan määräystä tultaisiin tehostamaan uhkasakolla. Uhkasakon suuruus voisi olla 10 000 euroa.

Vaihtoehtoisesti jatkotoimenpiteenä voidaan harkita toiminnan keskeyttämistä elintarvikelain 61 §:n nojalla siihen asti, kunnes epäkohdat on korjattu.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä.

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote toimitetaan haastetiedoksiantona MD Market Oy:lle

This decision was published on 17.03.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anne Rämö, elintarviketarkastaja, puhelin: +358 9 310 32094

anne.ramo@hel.fi

Decisionmaker

Minna Ristiniemi
vs. yksikön päällikkö

Attachments

1. Tarkastuskertomus Bazaar Market 08.02.2022
2. Tarkastuskertomus Bazaar Market 14.02.2022
3. MD Market Oy:n/ Bazaar Market kuuleminen elintarvikelain 55 §:n mukaisesta määräyksestä

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.