Sijaisen määrääminen kaupunkiympäristön toimialalla hankintapalvelujen yksikköjen päälliköille

HEL 2022-002370
More recent handlings
§ 3
This decisionmaker is no longer active

Kaupunkiympäristön toimialan hankintapalvelujen yksiköiden päälliköiden sijaisten määrääminen 17.2.2022 alkaen

Hankintapäällikkö

Päätös

Hankintapäällikkö päätti, että omaisuuden hankinnat -yksikön päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

- lakimies **********

- hankinta-asiantuntija **********

- toimialan yleiset hankinnat -yksikön päällikkö

- hankintapäällikkö

Hankintapäällikkö päätti, että toimialan yleiset hankinnat -yksikön päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

- hankinta-asiantuntija **********

- lakimies **********

- omaisuuden hankinnat -yksikön päällikkö

- hankintapäällikkö

Lisäksi hankintapäällikkö päätti todeta, että edellä mainittujen henkilöiden ollessa estyneinä yksikön päällikön sijaisena toimii hankintapäällikön määräämä henkilö.

Tämä päätös on voimassa 17.2.2022 alkaen ja korvaa hankintapäällikön päätöksen 13.1.2021 § 2.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasäännön 7 luvun mukaan palvelun päällikkö päättää yksiköiden päälliköiden sijaisuusjärjestelyistä.

This decision was published on 17.02.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Nina Sundell, hankintapäällikkö, puhelin: 09 310 35701

nina.sundell@hel.fi

Decisionmaker

Nina Sundell
hankintapäällikkö