Hankinta, puitejärjestely, palvelumuotoilu, Kanslia

HEL 2022-002395
More recent handlings
Case 13. / 592 §

Palvelumuotoiluhankintaan kohdistuva hankintaoikaisuvaatimus (Swanlake Strategy Oy)

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä Swanlake Strategy Oy:n palvelumuotoiluhankinnan yhteishankinnasta 8.6.2022 § 120 tehtyyn hankintapäätökseen kohdistuvan hankintaoikaisuvaatimuksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Palvelumuotoiluhankintojen puitejärjestelyssä (H088-21) tarjouksen antanut Swanlake Strategy Oy on määräajassa esittänyt hankintaoikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus kohdistuu kansliapäällikön 8.6.2022 § 120 tekemään hankintapäätökseen. Hankintaoikaisuvaatimus on tämän esityksen liitteenä. Swanlake Strategy Oy ei ole valittanut asiasta markkinaoikeuteen.

Palvelumuotoilun puitejärjestelyn tavoitteena on saada kaupungin käyttöön monipuolista muotoiluosaamista. Hankinta on jaettu kolmeen osaan: 1) Palveluiden ja organisaation muotoilu, 2) Digitaalinen palvelumuotoilu ja 3) Palveluympäristöjen muotoilu.

Hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu hankinnan ensimmäiseen osa-alueeseen. Palveluiden ja organisaation muotoilussa palvelumuotoilun avulla kehitetään sekä kuntalaisille tarjottavia palveluita että kaupungin omaa toimintaa.

Hankintaoikaisuvaatimuksessa vaaditaan hankintapäätöstä oikaistavaksi siten, että Swanlake Strategy Oy:n esittämä referenssi hyväksytään. Kysymys on tarjoajayrityksen referenssistä.

Hankintamenettelyssä hankintayksikön asiantuntijatyöryhmä on arvioinut kaikkien tarjoajien esittämiä referenssejä johdonmukaisesti samoilla perusteilla. Perustelut on liitetty hankintapäätöksen perustelumuistioon.

Swanlake Strategy Oy:n esittämä referenssi ei täyttänyt tarjouspyynnössä referenssille asetettuja vaatimuksia kuudennen (6.) vaatimuskohdan osalta: "Vaikuttavuuden arviointi. Tarjoajalla on osaamista (1 referenssi) asettaa muotoiluhankkeelle tavoitteet sekä osaamista tavoitteiden toteutumisen mittaamisesta tai hankkeen vaikuttavuuden arvioinnista." Tarjoajan toimittaman referenssin on tullut täyttää kaikki tarjouspyynnössä asetetut vaatimuskohdat.

Referenssissä ei mainita onko muotoiluhankkeelle, toisin sanoen konsultin suorittamalle muotoilutyölle, asetettu tavoitteita eikä millä tavalla niitä olisi asetettu. Sen sijaan referenssissä luetellaan asiakkaan strategialle asetettuja vaikuttavuustavoitteita. Asiakasorganisaation omat strategiset tavoitteet eivät kuitenkaan ole sama asia kuin yksittäiselle muotoiluhankkeelle ja sen onnistumiselle asetettavat tavoitteet.

Referenssissä ei ole kuvattu myöskään muotoilutyölle asetettuja tavoitteita eikä sitä, miten näitä asetettuja tavoitteita on mitattu projektin aikana tai sen jälkeen. Referenssissä kuvataan sitä vastoin asiakkaan strategian toimeenpanon seurantaa. Vaikka muotoiluhankkeen tavoite olisi tukea asiakkaan strategisten tavoitteiden toteutumista, on muotoilutyön osuuden tuottama lisäarvo osoitettava arvioimalla tai mittaamalla muotoiluhankkeen toimenpiteiden vaikutusta tai muotoiluhankkeen tavoitteiden toteutumista.

Swanlake Strategy Oy:n referenssin perusteella ei voida arvioida muotoilutyön osuutta tai roolia hankkeessa, tavoitteiden asettamista muotoiluhankkeelle eikä asetettujen tavoitteiden arviointia tai mittaamista. Koska referenssistä ei ilmene, mikä on ollut muotoilun rooli tai osuus hankkeessa, ei sen perusteella voida arvioida tarjoajan osaamista muotoilutoiminnan vaikuttavuuden arvioinnissa.

Hankintayksikkö on noudattanut hankintalaissa hankintamenettelylle asetettuja säännöksiä sekä tarjouspyyntöasiakirjoissa kilpailutukselle asetettuja ehtoja. Hankintapäätös on tehty noudattaen hankintaoikeudellisia periaatteita tarjoajien tasapuolisesta ja syrjimättömästä kohtelusta.

Hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta ei ole kuultu muita tarjoajia hallintolain 34 §:n mukaisesti kuulemisen ilmeisen tarpeettomuuden vuoksi.

Hankintalain (1397/2016) 133 §:n mukaan asianosainen voi vaatia hankintaoikaisua hankintaa koskevasta päätöksestä. Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn hankintaoikaisun käsittelee kaupunginhallitus.

Close

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 08.06.2022 § 120

Päätös

Kansliapäällikkö päätti hyväksyä seuraavat kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset hankinnan kohteittain kahdeksi vuodeksi palvelumuotoiluhankintojen puitejärjestelyyn:

Osa-alue 1: Palveluiden ja organisaation muotoilu

 • Digitalist Group Oyj, 0997039-6
 • LINK Design and Development Oy, 2251285-9
 • Gofore Lead Oy, 1906590-4
 • Kuudes Kerros Helsinki Oy, 1873202-3
 • Futurice Oy, 1623507-4
 • Deloitte Consulting Oy, 0555345-6
 • Pentagon Design Oy, 1049233-6
 • Solita Oy, 1060155-5

Osa-alue 2: Digitaalinen palvelumuotoilu

 1. Gofore Oyj, 1710128-9
 2. Futurice Oy, 1623507-4
 3. Solita Oy, 1060155-5
 4. Kuudes Kerros Helsinki Oy, 1873202-3

Osa-alue 3: Palveluympäristöjen muotoilu

 • Design Office Koko 3 Oy, 3203099-2
 • Rune & Berg Design Oy, 2419350-5
 • Hellon Oy, 2135725-2
 • Kuudes Kerros Helsinki Oy, 1873202-3
 • Agile Work Oy, 2661604-9
 • Pentagon Design Oy, 1049233-6

Hankintaan kuuluu kaksi (2) yhden (1) vuoden optiokautta, joiden käyttöönotosta hankintayksikkö päättää kummastakin erikseen suoraa hankintaa käyttäen.

Kansliapäällikkö päätti sulkea liitteessä 1 esitetyt tarjoajat tai tarjoukset tarjouskilpailusta, koska tarjoajat eivät täyttäneet tarjouskilpailussa tarjoajien soveltuvuudelle asetettuja vaatimuksia tai tarjoajien tarjoukset eivät olleet tarjouspyynnön mukaisia.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. Kansliapäällikkö päätti oikeuttaa hankintajohtajan allekirjoittamaan toimittajien kanssa tehtävät hankintasopimukset sekä päättämään mahdollisten optiokausien käyttöönotosta.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo 22 000 000 euroa.

Hankintasopimusta ei voida tehdä ennen kuin tarjoaja on toimittanut hankintayksikölle tarjouspyynnössä mainitut hankintalain 88 §:n mukaiset otteet rikosrekisteristä. Hankintayksikkö tutkii otteista koskeeko tarjoajaa jokin hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste. Poissulkemisperusteen ilmetessä ratkaistaan hankintaa koskeva päätös uudelleen oikaisemalla tätä päätöstä hankintalain 132 §:n mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 12.3.2022 päivättyyn tarjouspyyntöön H088-21 HEL, Dnro HEL 2022-002395. Hankinta on toteutettu avoimella menettelyllä.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 12.3.2022 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Hankintailmoitusta korjattiin ja uusi korjattu hankintailmoitus julkaistiin 2.4.2022. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 22.4.2022 klo 15.00. Määräaikaan mennessä saapui 45 tarjousta:

 • Adventure Club Helsinki Oy
 • Agile Work Oy
 • Ambientia Oy
 • Capful Oy
 • Capgemini Finland Oy
 • CGI Suomi Oy
 • Deloitte Consulting Oy
 • Design Office KOKO3 Ltd
 • Digimys Oy
 • Digitalist Group Oyj
 • Eficode Oy
 • Exove Design Oy
 • Ryhmittymä Fraktio & Vision Factory 
 • Futurice Oy
 • Gesund Partners Oy
 • Gofore Lead Oy
 • Gofore Oyj
 • Hellon Oy
 • Huld Oy
 • Innolink Group Oy
 • Kallan Co Oy
 • Knowit Insight Oy
 • Kuudes Kerros Helsinki Oy
 • LINK Design and Development Oy
 • NHG Finland Oy
 • Nitor Creations Oy
 • Nordkapp Creative Oy
 • Parviainen Arkkitehdit Oy
 • Pentagon Design Oy
 • Profit Interior Oy
 • Ryhmittymä: Sisustusarkkitehtitoimisto Profit Interior Weekday Gardener
 • Ramboll Finland Oy
 • Rune et Berg Design Oy
 • S.E.O.S. Design Oy
 • Siili Solutions Oyj
 • Solidabis Solutions Oy
 • Solita Oy
 • Swanlake Strategy Oy
 • Taiste Oy
 • Tamora Oy
 • Tieto Finland Oy
 • Ryhmittymä; Unknown Oy, Suunnittelutoimisto Fyra Oy, Poem Company Oy, Shape Helsinki Oy ja Anu Lehto tmi
 • Vincit Oyj
 • Workspace Oy
 • WSP Finland Oy         

Tarjoajien soveltuvuuden ja tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnön kohdassa Muut ehdot ja ESPD-lomakkeessa on esitetty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet. Tarjoajat, jotka eivät täytä asetettuja vaatimuksia tulee sulkea pois tarjouskilpailusta tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun takia.

Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä hankinnan kohteelle vähimmäisvaatimukset. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset suljetaan pois tarjouskilpailusta.

Osa-alueella 1 Adventure Club Helsinki Oy, Agile Work Oy, Ambientia Oy, Capgemini Finland Oy, CGI Suomi Oy, Huld Oy, Innolink Oy, Knowit Insight Oy, NHG Finland Oy, Nitor Creations Oy, Ramboll Finland Oy, S.E.O.S. Design Oy, Siili Solutions Oyj, Solidabis Solutions Oy, Swanlake Strategy Oy, Tamora Oy, Tieto Finland Oy, ryhmittymä; Unknown Oy & Suunnittelutoimisto Fyra Oy & Poem Company Oy & Shape Helsinki Oy & Anu Lehto tmi ja Vincit Oyj eivät joko täyttäneet soveltuvuudelle määriteltyjä vaatimuksia tai tarjoukset eivät olleet tarjouspyynnön mukaisia ja nämä tarjoajat / tarjoukset suljetaan pois osa-alueelta 1.

Osa-alueella 2 Digimys Oy:n tarjous ei ollut tarjouspyynnön mukainen ja näin ollen tarjous suljetaan tarjouskilpailusta ja Kallan Co Oy ei täyttänyt soveltuvuudelle määriteltyjä vaatimuksia ja näin ollen tarjoaja suljetaan pois osa-alueelta 2.

Osa-alueella 3 ryhmittymänä tarjouksen tehneiden Profit Interior & Weekday Gardener ja Unknown Oy & Suunnittelutoimisto Fyra Oy & Poem Company Oy & Shape Helsinki Oy & Anu Lehto tmi eivät täyttäneet soveltuvuudelle määriteltyjä vaatimuksia ja näin ollen tarjoajat suljetaan pois osa-alueelta 3.

Perustelut tarjoajien/tarjousten poissulkemiseen on kuvattu tarkemmin perustelumuistiossa (liite 1).

Hankintayksikkö on 25.5.2022 pyytänyt Gofore Oy:ltä hankintalain 96 §:n mukaisen selvityksen annetun tarjouksen hinnoista ja kustannuksista. Hankintayksikkö on vastaanottanut selvityksen 25.5.2022 ja todennut että, vastaus selvittää riittävästi tarjouksen hintarakennetta eikä yhtiö ole vastauksen perusteella myöskään rikkonut ympäristö-, sosiaali- tai työlainsäädännön velvoitteita.

Muut tarjoukset täyttivät soveltuvuudelle ja tarjouspyynnön mukaisuudelle asetetut vaatimukset.

Tarjoajien soveltuvuutta ja tarjouspyynnön mukaisuutta koskevat edellytykset on tarkastettu lukuun ottamatta pakollisia poissulkemisperusteita, jotka tarkastetaan päätöksenteon jälkeen ennen mahdollisen sopimuksen tekemistä tarjoajan toimittamien rikosrekisteriotteiden perusteella.

Tarjousten vertailu

Valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Kaikilla osa-alueilla kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin hinta-laatusuhteeltaan parasta tarjousta. Hinnan painoarvo on 40 % ja laadun 60 %.

Tarjousten vertailu perusteluineen sekä hinta- ja laatupisteineen on tämän päätöksen liitteenä olevissa vertailutaulukoissa (liite 2, liite 3, liite 4). Laadun pisteytyksestä vastasi kaupungin muotoilun asiantuntijoista koostuva raati.

Vertailun perusteella puitejärjestelyyn valitaan osa-alueittain seuraavat tarjoajat:

Osa-alue 1: Palveluiden ja organisaation muotoilu

 • Digitalist Group Oyj, 0997039-6
 • LINK Design and Development Oy, 2251285-9
 • Gofore Lead Oy, 1906590-4
 • Kuudes Kerros Helsinki Oy, 1873202-3 
 • Futurice Oy, 1623507-4
 • Deloitte Consulting Oy, 0555345-6
 • Pentagon Design Oy, 1049233-6
 • Solita Oy, 1060155-5

Tarjousten vertailussa Hellon Oy, Pentagon Design Oy ja Solita Oy saivat kokonaistaloudellisesti samat pisteet ja sijoittuivat jaetuille sijoille 7. ja 8. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että osa-alueelle 1 valitaan enintään 8 toimijaa, joten tasapisteille tulleiden tarjoajien keskinäinen järjestys arvottiin. Hankintayksikön suorittaman arvonnan tuloksena Pentagon Design Oy ja Solita Oy tulivat valituiksi puitesopimustoimittajiksi.

Osa-alue 2: Digitaalinen palvelumuotoilu etusijajärjestyksen mukaisesti

 1. Gofore Oyj, 1710128-9
 2. Futurice Oy, 1623507-4
 3. Solita Oy, 1060155-5
 4. Kuudes Kerros Helsinki Oy, 1873202-3

Osa-alue 3: Palveluympäristöjen muotoilu

 • Design Office Koko 3 Oy,  3203099-2
 • Rune & Berg Design Oy, 2419350-5
 • Hellon Oy, 2135725-2
 • Kuudes Kerros Helsinki Oy, 1873202-3 
 • Agile Work Oy, 2661604-9
 • Pentagon Design Oy, 1049233-6

Sovellettavat säännökset ja päätöstoimivalta

Hankintalain (1397/2016) 123 §:n mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n mukaan kansliapäällikkö päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita.

Lisätiedot

Eeva Kauko, hankinta-asiantuntija , puhelin: 310 25218

eeva.kauko@hel.fi
Close

This decision was published on 22.09.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 134 § 1 mom, 163 §.

Close

Presenter information

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Ask for more info

Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 09 310 31651

marja.sarmela@hel.fi

Attachments

1. Oikaisuvaatimus 16.6.2022

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.