Tutkimuslupa, Päätöksenteon tuki ympäristölähtöisten monimutkaisten ja kauaskantoisten riskien hallintaan kaupunkialueilla

HEL 2022-002495
More recent handlings
§ 24

Päätös tutkimusluvan myöntämisestä

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti myöntää tutkimusluvan ********** tutkimushankkeelle "Päätöksenteon tuki ympäristölähtöisten monimutkaisten ja kauaskantoisten riskien hallintaan kaupunkialueilla / Longrisk" (Suomen Akatemian kriisivalmiuden ja huoltovarmuuden tutkimusohjelman v. 2020-2023 rahoittama tutkimushanke) päätöksen perusteluista tarkemmin ilmenevillä ehdoilla.

Tutkimuslupa koskee Helsingissä järjestettäviä tilannehuoneharjoituksia sekä haastatteluja. Niiden käytännön toteutuksesta sovitaan erikseen tutkimuksen yhteyshenkilön kanssa. Yhteyshenkilö on asiantuntija kaupunkistrategiayksikön turvallisuus- ja valmiustiimistä.

Tutkimuslupa on voimassa 30.11.2023 saakka.

Päätöksen perustelut

Tutkimushankkeen tavoitteena on vahvistaa suomalaisten kaupunkien monimutkaisten ympäristöriskien pitkän tähtäimen hallintaa strategisten tilannehuoneharjoitusten avulla sekä testata kaupunkien varautumisen ja maankäytön suunnitelmien edellytykset kohdata poikkeuksellisen suuret, monimutkaiset ja toistuvat ympäristökriisit.

Tämä tutkimuslupa kohdistuu Helsingissä järjestettäviin kahteen tilannehuoneharjoitukseen sekä niihin liittyviin haastatteluihin. Harjoitukset koskettavat sekä keskushallintoa että toimialoja. Tilannehuoneharjoituksissa lähtökohtana on tilanne, jossa kaupungin on pakko nopeasti arvioida uudelleen vallitsevien strategisten suunnitelmien edellytykset kohdata poikkeuksellisen suuret, monimutkaiset ja toistuvat ympäristökriisit. Harjoituksella vahvistetaan kaupungin pitkän tähtäimen päätöksentekokykyä.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:
- Kerättyjä tietoja saa käyttää vain päätöksessä mainittua tarkoitusta varten.
- Tutkija ja tutkijaryhmä sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain 1050/2018 sekä muun voimassa olevan lainsäädännön tutkijoille asettamia vaatimuksia.
- Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen.
- Tutkimusaineisto hävitetään tai arkistoidaan arkistolain edellyttämällä tavalla hankkeen päättyessä.

This decision was published on 01.04.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Katariina Kainulainen-Dambrosio, asiantuntija, puhelin: 09 310 64792

katariina.kainulainen-dambrosio@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Sanna Savonius

Attachments

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.