Hankerahoitus, Keskushallinto, FAIR – Finnish AI Region -hanke, EU:n Euroopan Unionin DIGITAL -ohjelma

HEL 2022-002578
More recent handlings
§ 48

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2023 FAIR - hankkeelle

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunginkanslian elinkeino-osaston innovaatiot ja uudet kokeilut -yksikölle enintään 79 626 euroa (projektinumero 1098094) vuodelle 2023 FAIR – Finnish AI Region -hankkeen kustannusten maksamiseksi. Määrärahalle saadaan 100 % ulkoinen tuki.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 3 197 799,86 euroa, josta EU-tuen määrä on enintään 1 598 899,92 euroa. Helsingin kaupungin osahankkeen kustannusarvio on 302 579,95 euroa, jonka saatavan ulkoisen tuen osuus kattaa. Hanke toteutetaan 1.10.2022—30.9.2025 välisenä aikana.

Päätöksen perustelut

FAIR-hanke on yksi neljästä Suomessa toimivasta eurooppalaisesta digitaalisesta innovaatiohubista (European Digital Innovation Hubs, EDIH). Nämä keskittymät ovat osa EU:n uutta Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaa, jota Euroopan komissio rahoittaa.

EDIH:it toimivat kompetenssi- ja testauskeskuksina, jotka auttavat yrityksiä kehittämään tuotteitaan, prosessejaan tai palveluitaan hyödyntämällä digitaalisia teknologioita. Rahoituksen ja koulutuksen tukipalveluilla tuetaan myös yritysten kokonaisvaltaista digitaalista transformaatiota. FAIR tulee toiminnassaan keskittymään teknologioiden osalta erityisesti tekoälyyn, lisättyyn todellisuuteen, kyberturvallisuuteen ja suurteholaskentaan. Kohdesektoreina tulevat erityisesti olemaan digitaaliset palvelut, älykaupungit sekä terveys.

Toiminnalla vahvistetaan Helsingin kaupunkistrategian ”Kasvun paikka” toteutumista erityisesti painopisteiden ”älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen”, ”Helsinki on houkutteleva osaajille ja yrityksille” sekä ”kansallista edunvalvontaa ja kansainvälistä yhteistyötä” osalta. EDIH:n saamisella Helsinkiin on keskeisiä vaikutuksia alueen kilpailukyvylle.

FAIR-konsortion jäseniä ovat Helsingin kaupungin lisäksi, Helsingin yliopisto, Aalto yliopisto, Haaga-Helia, Metropolia, CSC, Espoo, Vantaa, KiraHub ja EIT Digital. Hankkeen koordinaattorina toimii Helsingin kaupunki vastaten koko hankkeen taloudesta, sen seurannasta, raportoinnista sekä hankerahoituksen kanavoimisesta kumppaneille hankkeen toimintasuunnitelman mukaisesti. Helsingin kaupunki vastaa siitä, että toimintaa toteutetaan hyväksytyn suunnitelman mukaisesti ja se on solminut rahoitussopimuksen Euroopan komission kanssa.

Hankkeen päärahoittaja on EU:n Digitaalinen Eurooppa -ohjelma 50 % rahoitusosuudella. Hankkeen hyväksytty budjetti on 3 197 799,86 €, josta EU:n myöntämä osuus on enintään 1 598 899,92 €. Koordinaattorina Helsingin kaupunki kanavoi EU-tuen konsortion jäsenille.

Helsingin kaupungin osahankkeen kustannusarvio on 302 580 euroa, jonka saatavan ulkoisen tuen osuus kattaa.

Hankkeen kansallinen vastinraha on kerätty eri rahoittajilta:

• Business Finland rahoittaa hanketta 30 % osuudella suoraan kullekin konsortiokumppanille.

• Helsingin Innovaatiorahasto tukee hanketta 14 % osuudella (447 692 €), jonka Helsingin kaupunki koordinaattorina kanavoi konsortion jäsenille hyväksyttyä vuosiraporttia vastaan.

• kumppanirahoituksen 6 % (165 000 €) koostuu yritysten ja Uudenmaan liiton maksullisesta kumppanuudesta. Helsingin kaupunki kanavoi rahoituksen konsortion jäsenille sopimusten mukaisesti hyväksyttyä vuosiraporttia vastaan.

Helsingin kaupungin osatoteutuksen kokonaisbudjetti on 302 579,95 €, josta EU-tuki kattaa enintään 151 289,98 €. Muu rahoitus tulee kansallisesta vastinrahasta.

Kansallinen vastinrahoitus koostuu:

• Business Finlandin tuesta enintään 90 773,99 € (30 %)

• Innovaatiorahaston tuesta 48 773,86 € (14 %)

• kumppanirahoituksesta 11 742,13 € € (6 %).

Strategiajohtaja on päättänyt Finnish AI Region -FAIR hankkeeseen osallistumisesta (18.2.2022, HEL 2022-002578). Hankkeen kesto on 36 kk ja sen kokonaisbudjetti on 3 197 799,86 € vuosille 2023 - 2025. Helsingin osahankkeen kustannukset ja niitä vastaavat tuet tulee kirjata avatuille projektirakenneosille. Konsortiokumppaneille välitettävät tukiosuudet kirjataan taseeseen eivätkä vaikuta keskitetyn määrärahan talousarviokohtaan. Osahankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajien antamia sääntöjä ja ohjeita.

Elinkeino-osaston uudelleen organisoitumisen myötä kansliapäällikkö on oikeuttanut Yrityspalveluyksikön Innovaatiopalvelut tiimi hallinnoimaan myönnettyjä ja sidottuja innovaatiorahaston hankemäärärahoja enintään vuoteen 2025 asti (7.7.2022, HEL 2021-005410).

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kansliapäällikkö tai määräämänsä viranhaltija päättää kaupungin puolesta Euroopan unionin rahoituksen hakemisesta. Kansliapäällikkö on päätöksellään 4.8.2021 164 § siirtänyt toimivallan strategiajohtajalle, joka tekee päätökset miljoonaan euroon asti.

This decision was published on 14.11.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Qiongfang Zheng, Erityisasiantuntija, puhelin: 09-310 34278

qiongfang.zheng@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö