Määrärahan myöntäminen vuodelle 2022, Helsingin vammaisneuvosto

HEL 2022-002643
More recent handlings
§ 4

Määräraha vuodelle 2022, vammaisneuvosto

Hallintojohtaja

Päätös

Vs. hallintojohtaja päätti myöntää vuoden 2022 talousarvion kohdalta 1 50 01, toimielinten toimintakustannukset, kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuus ja neuvonta -yksikön käytettäväksi 10 000 euroa vammaisneuvoston toimintaan (projektinumero 10500100010303). Lisäksi vs. hallintojohtaja päätti, että määrärahan käytöstä on tehtävä selvitys 28.02.2023 mennessä.

Päätöksen perustelut

Vammaisneuvosto on Helsingin kaupungin ja sen alueella toimivien vammais- ja pitkäaikaissairausyhdistysten ja -yhteisöjen lakisääteinen vaikuttamistoimielin.

Vammaisneuvosto antaa lausuntoja ja kannanottoja toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan liittyvissä asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen ja päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen ja palvelujen kannalta. Neuvostossa eri vamma- ja pitkäaikaissairausryhmiä edustavat yhdistysedustajat, kaupungin virkamiehet ja luottamushenkilöt pohtivat vammaisia kuntalaisia koskevia asioita ja etsivät yhdessä toimivia ratkaisuja esteettömään, saavutettavaan sekä nykyistä yhdenvertaisempaan ja tasa-arvoisempaan yhteiskuntaan.

Kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuus ja neuvonta -yksikkö vastaa vammaisneuvoston esittely- ja sihteeritehtävistä, muistion pitämisestä kokouksista sekä vammaisneuvoston toiminnan kannalta tarpeellisista järjestelyistä jäsenten erityistarpeet huomioiden.

Vammaisneuvosto hakee toimintaansa määrärahaa 10 000 euroa vuodelle 2022. Määrärahalla katetaan vammaisneuvoston viestinnästä, kokouksista, seminaareista, tapahtumista, asiantuntijapalkkioista, vierailuista ja muistamisista sekä tilaisuuksien tulkkauksista, videoinneista ja niiden tekstityksistä aiheutuvia kuluja. Tämän lisäksi määrärahalla toteutetaan Helsingin vammaisneuvoston yhteistyötä vammaisyhdistysten, kaupungin vaikuttamistoimielinten, kaupungin toimialojen sekä pääkaupunkiseudun vammaisneuvostojen kanssa. Vuonna 2022 seurataan mm. Sote-uudistuksen valmistelua ja edistetään vammaisten ihmisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta työllistymisessä, esteettömässä asumisessa ja liikkumisessa. Asiakasosallisuutta vahvistetaan kaupungin sosiaali-, terveys-, ja vammaispalveluiden järjestämisessä, hankinnoissa ja kilpailutuksissa. Vammaisneuvoston järjestämissä läsnä- ja etätilaisuuksissa varmistetaan esteettömyys ja saavutettavuus varaamalla paikalle yleisavustaja, induktiosilmukka, kirjoitustulkkaus sekä tarvittaessa viittomakielen tulkkaus.

Vuonna 2021 määrärahaa oli myönnetty 10 000 euroa, josta käytettiin yhteensä 9.353,56 euroa.

Kansliapäällikkö päätti 8.11.2021 § 230 vahvistaa vuoden 2022 talousarvion kaupunginkanslian käytettäväksi osoitetut määrärahat osastoittain. Osastojen päälliköt vastaavat määrärahan käytöstä kaupunginkanslian toimintasäännön määräyksiä noudattaen.

This decision was published on 03.03.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Titta Reunanen, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 09 310 23437

titta.reunanen@hel.fi

Decisionmaker

Antti Peltonen
hallintojohtaja
Liisa Kivelä
viestintäjohtaja

Attachments

1. Selvitys vammaisneuvoston määrärahan käytöstä 2021
2. Vammaisneuvosto toimintakertomus 2021

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.