Määrärahan myöntäminen vuodelle 2022, Kaupunkiakatemia

HEL 2022-002927
More recent handlings
§ 25

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2023 Kaupunkiakatemia-yhteistyöhankkeen toteuttamiseksi

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunginkanslian elinkeino-osaston yritysten toimintaympäristöt yksikölle 150 000 euroa (projektinumero 1095103) vuodelle 2023 Kaupunkiakatemia-yhteistyön toteuttamiseksi.

Määrärahalle saadaan Espoon ja Vantaan kaupungeilta sekä Helsingin yliopistolta ja Aalto-yliopistolta yhteensä 120 000 euron maksuosuudet. Tämän lisäksi 30 000 euroa siirtyy käytettäväksi vuodelle 2023 edellisten vuosien käyttämättömistä kuluista.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiakatemia on kaupunkien ja yliopistojen välinen strateginen kumppanuus ja yhteistyömuoto, jossa edistetään kaupunkikehittämisen, kaupunkitutkimuksen ja opetuksen vuorovaikutusta ja tuetaan poikkitieteellisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden käynnistymistä. Kaupunkiakatemian toinen sopimuskausi kattaa vuodet 2019–2023. Yritysten toimintaympäristöt -yksikkö toimii Kaupunkiakatemia-yhteistyön Helsingin kaupungin vastuutahona ja raportoi yhteistyön toteutumisesta sekä vastaa muista sopimuksessa sovituista toimenpiteistä.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt Helsingin kaupungin, Espoon kaupungin, Vantaan kaupungin, Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston välisen sopimuksen Kaupunkiakatemia-yhteistyön toteuttamisesta päätöksellään 10.12.2018 § 804.

Kaupunkiakatemian ensimmäinen sopimuskausi 2016–2018 toteutettiin Helsingin kaupungin, Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston kumppanuutena. Toisella sopimuskaudella toiminta on laajentunut Espoon ja Vantaan kaupunkien liityttyä mukaan yhteistyöhön. Helsingin kaupunki toimii Kaupunkiakatemia-yhteistyön koordinaattorina ja huolehtii kustannusten maksamisesta. Helsingin kaupungille aiheutuvat kustannukset sopimuskaudella 2019–2023 ovat 150 000 euroa vuosittain ja vuosittainen maksuosuus on 30 000 euroa. Kaupungin maksuosuus vuonna 2023 maksetaan talousarvion kohdalta 1 40 01, kaupunginkanslian elinkeino-osaston määrärahasta projektilta 1812101 (Kaupunkiakatemia).

Kansliapäällikkö on päätöksellään 9 § 18.1.2023 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

This decision was published on 24.05.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sara Kuusi, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 32204

sara.kuusi@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö