Hankerahoitus, kaupunkiympäristön toimiala, PlastLIFE -hanke, EU:n LIFE-ohjelma

HEL 2022-003037
More recent handlings
§ 15

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2023 hankkeelle “Rethinking plastics in a sustainable circular economy (PlastLIFE)”

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarvion kohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluille enintään 85 454 euroa vuodelle 2023 hankkeen “Rethinking plastics in a sustainable circular economy (PlastLIFE)” (projektinumero 1098098) kustannusten maksamiseksi. Määrärahalle saadaan EU:n tukea enintään 51 315 euroa. Helsingin kaupungin omarahoitusosuudeksi jää siten 34 139 euroa.

Päätöksen perustelut

“Rethinking plastics in a sustainable circular economy (PlastLIFE)” hankkeessa edistetään Suomen muovitiekartan toimeenpanoa ja päämääriä koskien muoveista aiheutuvien haittojen minimointia, kulutuksen vähentämistä, muovien kierrätyksen tehostamista ja muoville vaihtoehtoisten ratkaisujen löytämistä. Hankkeen myötä kaupungin henkilöstön osaaminen ja ymmärrys muoviin liittyvistä vaihtoehdoista ja ratkaisuista rakentamisessa lisääntyy.

Strategiajohtaja on päätöksellään 26.4.2022 § 32 hyväksynyt kaupungin osallistumisen hankkeeseen ja hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen EU:n LIFE rahoitusohjelmasta.

Hankkeen pääpartnerina ja rahoituksen hakijana toimii Suomen ympäristökeskus. Hankekonsortio koostuu 17 partnerista ja mukana on tutkimuslaitoksia, korkeakouluja sekä muovialan yrityksiä ja yhdistyksiä. Helsingin kaupunki osallistuu hankkeeseen partnerina omalla osahankkeellaan. Osahankkeen vetovastuu on ympäristöpalveluilla ja keskeisinä yhteistyökumppaneina ovat yleiset alueet -palvelu sekä Helsingin kiertotalouden klusteriohjelma.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on arviolta 19 miljoonaa euroa, josta EU-tuen osuus on noin 11 miljoonaa euroa. Helsingin osahankkeen kustannusarvio on 477 434 euroa, josta 79 900 katetaan kaupunkiympäristön toimialan henkilöstön virkatyöllä. Loput 397 534 euroa varaudutaan kattamaan keskitetyn hanketoiminnan talousarviokohdalta 1 50 04. Saatavan EU-tuen osuus on arviolta 238 520 euroa, jolloin keskitetystä hanketoiminnasta katettavaksi omarahoitusosuudeksi jää 159 014 euroa. Hankkeen suunniteltu kokonaiskesto on seitsemän vuotta (2023–2029), mutta Helsingin osahankkeen on suunniteltu olevan nelivuotinen ja kestävän vuoden 2026 loppuun.

Määrärahapäätökset hankkeelle tehdään kalenterivuosittain.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 9 § 18.1.2023 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

This decision was published on 19.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sara Kuusi, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 32204

sara.kuusi@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö