Sijaisen määrääminen kaupunkiympäristön toimialalla alueidenkäyttö ja -valvontayksikön viranhaltijoille 1.2.2022 alkaen

HEL 2022-003229
More recent handlings
§ 4

Kaupunkiympäristön toimialan alueidenkäyttö ja -valvontayksikön viranhaltijoiden sijaisten määrääminen 1.2.2022 alkaen

Asukas- ja yrityspalvelupäällikkö

Päätös

Asukas-ja yrityspalvelupäällikkö päätti, että alueidenkäyttö ja -
valvonta -yksikön yksikön päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • alueidenvalvonta -tiimin tiimipäällikkö
 • katutyö- ja sijaintipalvelut -tiimin tiimipäällikkö
 • tapahtumat ja maavuokraus -tiimin tiimipäällikkö

Alueidenvalvonta -tiimin tiimipäällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • katutyö- ja sijaintipalvelut -tiimin tiimipäällikkö
 • alueidenkäyttö ja - valvonta -yksikön yksikön päällikkö
 • tapahtumat ja maavuokraus -tiimin tiimipäällikkö

Tapahtumat ja maavuokraus -tiimin tiimipäällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • alueidenkäyttö ja - valvonta -yksikön yksikön päällikkö
 • katutyö- ja sijaintipalvelut -tiimin tiimipäällikkö
 • alueidenvalvonta -tiimin tiimipäällikkö

Katutyö- ja sijaintipalvelut -tiimin tiimipäällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • alueidenvalvonta -tiimin tiimipäällikkö
 • alueidenkäyttö ja - valvonta -yksikön yksikön päällikkö
 • tapahtumat ja maavuokraus -tiimin tiimipäällikkö

Katutyö- ja sijaintipalvelut -tiimin johtavan tarkastajan sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 • katutyö- ja sijaintipalvelut -tiimin johtava tarkastaja
 • alueidenkäyttö ja - valvonta -yksikön yksikön päällikkö
 • alueidenvalvonta -tiimin tiimipäällikkö

HL 51 §:n perusteella korjattu kappaleen ensimmäinen kohta katutyö- ja sijaintipalvelut -tiimin johtava tarkastajan tilalle katutyö- ja sijaintipalvelut -tiimin tiimipäällikkö/MH 6.6.2022

 • katutyö- ja sijaintipalvelut -tiimin tiimipäällikkö
 • alueidenkäyttö ja - valvonta -yksikön yksikön päällikkö
 • alueidenvalvonta -tiimin tiimipäällikkö

Lisäksi asukas- ja yrityspalvelupäällikkö päätti, että mainittujen henkilöiden ollessa estyneinä, sijaisena toimii asukas- ja yrityspalvelupäällikön määräämä henkilö.

Tämä päätös on voimassa 1.2.2022 - 31.12.2022 ja korvaa asukas-ja yrityspalvelupäällikön päätökset 31.3.2021, 2 § ja 1.4.2021, 3 §.

Päätöksen perustelut

Alueidenkäyttö ja -valvontayksikön ja yksikön alaisten tiimien viranhaltijoiden sijaisuudet päivitetään vastaamaan määräajan 1.2.2022-31.12.2022 voimassa olevaa yksikön tiimejä koskevaa toimintasäännön muutosta.

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasäännön 7 luvun mukaan palvelun päällikkö päättää yksiköiden päälliköiden ja tiimien päälliköiden sijaisuusjärjestelyistä.

This decision was published on 18.03.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Elina Airaksinen, vs. yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 21981

elina.airaksinen@hel.fi

Decisionmaker

Ulla Kuitunen
vs. asukas- ja yrityspalvelupäällikkö