Vuokraus, AK tontti 10651/5, pysäköintilaitos, maanalainen määräala, Verkkoneula 3, Kalasatama, Kiinteistö Oy M2-Kodit, Asoasunnot Uusimaa Oy ym.

HEL 2022-003293
More recent handlings
§ 44

Valtakirja rakennusluvan hakemista varten (Sörnäinen, Kalasatama, Verkkosaaren pohjoisosa, tontin 10651/5 maanalainen määräala)

Tiimipäällikkö

Päätös

Asuntotontit-tiimin päällikkö päätti valtuuttaa Kiinteistö Oy
M2-Kodit (Y-tunnus 1839043-0), Asoasunnot Uusimaa Oy:n (Y-tunnus 2663675-2), Helsingin kaupungin asuntuotantopalvelun (Y-tunnus 0201256-6) Helsingin kaupungin asunnot Oy:n lukuun, Aktiiviset seniorit ry:n (Y-tunnus 1765730–8) perustettavan yhtiön lukuun ja Yrjö ja Hanna -säätiö sr:n (Y-tunnus 1059533-5) perustettavan yhtiön lukuun hakemaan rakennuslupaa Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 10651 tontin 5 (kiinteistötunnus 91-10-651-5, pinta-ala 3 619 m², osoite Verkkoneula 3) noin 3 619 m²:n suuruiselle maanalaiselle määräalalle (jäljempänä tontti) tätä valtuutusta koskevin seuraavin ehdoin:

1.
Valtuutus on voimassa 15.3.2023 saakka.

2.
Valtuutuksen ehdot ovat valtuuttajan asettamia tontin luovuttamiseen liittyviä valtuuttajan (vuokranantajan) ja valtuutetun (vuokralaisen) välisiä ehtoja, eivätkä ne koske tai velvoita rakennusvalvontapalveluita tai
-viranomaista, eikä sen tarvitse valvoa mainittujen ehtojen toteutumista.

3.
Valtuutettu vastaa kaikista rakennusluvan hakemiseen liittyvistä vastuista, velvoitteista ja kustannuksista.

4.
Valtuutus oikeuttaa tontin hallintaan rakennusluvan hakemista varten, eikä mahdollinen kielteinen viranomaisen lupapäätös oikeuta valtuutettua, eikä hanketta, hakemaan kaupungilta mitään korvauksia luvan hakemisesta aiheutuvista kustannuksista, vahingoista, eikä haitoista.

5.
Kaupunki perii tämän valtuutuksen antamisesta 2 kuukauden maanvuokraa vastaavan korvauksen tontin pitkäaikaisessa vuokrasopimuksessa tai kauppakirjassa.

6.
Valtuutettu vastaa siitä, että tontin suunnittelussa ja rakentamisessa (toteuttamisessa) ja hankkeessa noudatetaan

  • tonttia koskevan varauspäätöksen ehtoja.
  • valtuutuksen liitteenä 1 olevia ohjeita ja ehtoja, joiden mukaan tontin toteuttamista koskevat yksityiskohtaiset ehdot sisällytetään tontin pitkäaikaiseen vuokrasopimukseen tai kauppakirjaan.
  • maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun asuntotonttitiimin ja rakentamiskelpoisuustiimin mahdollisesti antamia ohjeita ja/tai määräyksiä.

7.
Tontilla ei saa aloittaa maanrakennustöitä, eikä rakennustöitä, ennen kuin tonttia koskeva kaupungin kanssa tehtävä pitkäaikainen maanvuokrasopimus tai kauppakirja on allekirjoitettu ja ennen kuin valtuutettu tai sen perustama tai määräämä yhtiö on saanut tontin hallintaansa. Kaupunki voi kuitenkin myöntää tarvittaessa luvan maanrakennustöiden aloittamiseen tontin pitkäaikaista vuokrausta tai kauppaa koskevan päätöksen jälkeen, mutta ennen mainitun vuokrasopimuksen tai kauppakirjan allekirjoittamista.

8.
Hankekohtaiset ehdot:
Hankekohtaiset ehdot sisällytetään pitkäaikaiseen vuokrasopimukseen.

9.
Kaupunki varaa oikeuden seuraamuksitta peruuttaa tämän valtuutuksen ja pidättäytyä tontin pitkäaikaisesta vuokraamisesta tai myymisestä, mikäli tontin osalta ei noudateta edellä mainittuja ehtoja ja/tai niiden perusteella annettu ohjeita ja/tai määräyksiä.

(A4110-40)

This decision was published on 08.03.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Martti Tallila, johtava kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 36449

martti.tallila@hel.fi

Decisionmaker

Miia Pasuri
tiimipäällikkö