Vuokraus, tilaelementtirakennus, Parmaco Oy, Adapteo Oy, Puotilan ala-aste, Rusthollarintie 1, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2022-003294
More recent handlings
§ 9

Vuokraus, tilaelementtirakennus, Parmaco Oy, Adapteo Oy, Puotilan koulu, Rusthollarintie 1, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata väistötilaksi Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetukselle osoitteessa Rusthollarintie 1 sijaitsevasta tilaelementtirakennuksesta (paviljongista) Puotilan koululle huoneistoalaltaan 4830 m² suuruisen tilan seuraavasti:

Tilasta on peritty puretun koulun mukaista vuokraa ajalla 1.1.2020 – 31.12.2021. Puretun koulun vuokrasopimukset päätetään päättyväksi 31.12.2021 ja hyvitetään vuonna 2022 veloitetut vuokrat. Uusi paviljonkien määräaikainen sopimus alkaa 1.1.2022 ja päättyy 30.6.2022.

Ajalla 1.1.2022 – 30.6.2022 arvonlisäveroton kokonaisvuokra on 105583,80 euroa/kk eli 21,86 euroa/m²/kk, josta tilavuokra on 18,96 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra 2,90 euroa/m²/kk ja johon lisätään Kaupunkiympäristön toimialan hallintokulu 0,50 euroa/m²/kk.

Lisäksi yksikön päällikkö päätti kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta perittävästä paviljongin perustamiskustannuksista aiheutuvasta lisävuokrasta 82 410 euroa/kk eli 17,06 euroa/m²/kk viiden vuoden ajalle, alkaen 1.1.2022.

Vuokrasopimus päättyy ennen lisävuokran maksuajan (5 v) päättymistä, joten vuokralainen sitoutuu maksamaan kaupunkiympäristön toimialalle vuokrasopimuksen päättymispäivän ja lisävuokran maksuajan päättymispäivän väliseltä ajalta muodostuvan lisävuokran siten, että maksu tullaan siirtämään uudiskohteen uudelle tehtävälle vuokrasopimukselle 1.8.2022 alkaen siten, että jäljelle jäävä maksuaika on 54 kk ja summa 74 169 euroa/kk eli 15,75 euroa/m²/kk (uudiskohteen laajuus 4710 m²).

Sopimuksessa noudatetaan ulkoisen vuokranantajan ehtoja ja vastuunjakotaulukkoa.

Päätöksen perustelut

Puotilan ala-asteen vanha koulurakennus on purettu 1/2020 – 12/2020 välisenä aikana ja samalle tontille rakentuu uudiskohde, jonka valmistuminen on arvioitu olevan 5/2022.

Koska purettu rakennus joudutaan poistamaan kiinteistökannasta, siirretään vuokraveloitus paviljongille.

Perustamiskustannukset on määritelty Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston 23.1.2020 esityksessä sisällytettäväksi ulosmaksettavaan vuokraan.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on antanut väistötiloille puoltavan lausunnon 24.3.2020.

Kaupungin hallitus on hyväksynyt koulukäyttöön tarkoitetun elementtiratkaisun 23.1.2020 päivätyn hankesuunnitelman 20.4.2020.

This decision was published on 03.03.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sanna Rautajärvi, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32554

sanna.rautajarvi@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö