Vuokraus, tilat, Parmaco Oy, Päiväkoti Aulanko ja ryhmäperhepäiväkoti Luhti, Salpausseläntie 1, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2022-003296
More recent handlings
§ 11

Vuokraus, tilat, Parmaco Oy, Päiväkoti Aulanko ja ryhmäperhepäiväkoti Luhti, Salpausseläntie 1, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata tiloja 1.1.2022 alkaen Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatukselle osoitteessa Salpausseläntie 1 sijaitsevasta paviljonki rakennuksesta:

Päiväkoti Aulanko ja ryhmäperhepäiväkoti Luhti toimivat osoitteessa Salpausseläntie 1. Huoneistoalaltaan 1044 htm² suuruiset tilat vuokrataan siten, että tilavuokra on 25 097,76 euroa/kk eli 24,04 euroa/m²/kk ja ylläpidon kustannukset ovat 2,90 euroa/m²/kk.

Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan perimä hallintokulu 0,50 euroa/m²/kk.

Kokonaisvuokra on yhteensä 27,44 euroa/m2/kk, 28 647,36 euroa/m2/kk, 343 768,32 euroa/m2/v.

Tilat vuokrataan määräaikaisella vuokrasopimuksella siten, että vuokra-aika alkoi 1.1.2022 päättyy 12.4.2024. Vanha vuokrasopimus 211027803 (paviljongin lisätilan sopimus) päättyi 31.12.2021 ja vuokrasopimukset 211023242 (päiväkoti Aulanko) ja 211022258 (ryhmäperhepäiväkoti Luhti) päättyivät 31.1.2022.

Sopimuksessa noudatetaan paviljonkitoimittajan Parmacon ja Helsingin Kaupungin välillä sovittuja ehtoja ja vastuunjakotaulukkoa.

Päätöksen perustelut

Päiväkoti Aulanko siirtyi paviljonkiin joulukuussa 2021 vanhasta Helsingin kaupungin asunnot Oy:n tilasta, josta luovuttiin. Myös ryhmäperhepäiväkoti siirtyi joulukuussa 2021 paviljonkiin heidän oman tilan mennessä remonttiin. Tila oli Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistama.

Paviljongin päiväkodin lupa on määräaikainen, voimassa 12.4.2024 saakka, lupatunnus 38-0665-19-A.

This decision was published on 03.03.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Harriet Andersson, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32429

harriet.andersson@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö